Đường dẫn truy cập

Cổng thông tin internet Trung Quốc loại bỏ Google


Người sử dụng máy tính tại một quán cà phê internet ở Trung Quốc

Sina, Công ty cung cấp nội dung internet lớn nhất Trung Quốc đã cắt công cụ tìm kiếm Google trên trang web của họ.

Một người phát ngôn cho Sina cho biết họ loại bỏ công cụ tìm kiếm của Google vì hợp đồng với công ty này đã hết hạn.

Sina đã thay thế công cụ tìm kiếm Google bằng kỹ thuật của chính họ.

Công ty Google đã rút khỏi Hoa lục hồi năm ngoái sau khi tố cáo giới hữu trách tại đó thực hiện nhiều vụ tấn công tin tặc trên hệ thống Google- e-mail để lấy những địa chỉ e-mail của các nhà hoạt động nhân quyền.

Google đã chuyển sang hoạt động ở Hong Kong để tránh luật kiểm duyệt của Trung Quốc.

Tuần rồi, Google cũng đưa ra một cáo buộc tương tự như thế đối với giới hữu trách Trung Quốc.

AD: Coång thoâng tin internet Trung Quoác loaïi boû Google.

Sina, Coâng ty cung caáp noäi dung internet lôùn nhaát Trung Quoác ñaõ caét coâng cuï tìm kieám Google treân trang web cuûa hoï.

Moät ngöôøi phaùt ngoân cho Sina cho bieát hoï loaïi boû coâng cuï tìm kieám cuûa Google vì hôïp ñoàng vôùi coâng ty naøy ñaõ heát haïn. Sina ñaõ thay theá coâng cuï tìm kieám Google baèng kyõ thuaät cuûa chính hoï.

Coâng ty Google ñaõ ruùt khoûi Hoa luïc hoài naêm ngoaùi sau khi toá caùo giôùi höõu traùch taïi ñoù thöïc hieän nhieàu vuï taán coâng tin taëc treân heä thoáng Google- e-mail ñeå laáy nhöõng ñòa chæ e-mail cuûa caùc nhaø hoaït ñoäng nhaân quyeàn. Google ñaõ chuyeån sang hoaït ñoäng ôû Hongkong ñeå traùnh luaät kieåm duyeät cuûa Trung Quoác.

Tuaàn roài Google cuõng ñöa ra moät caùo buoäc töông töï nhö theá ñoái vôùi giôùi höõu traùch Trung Quoác.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG