Đường dẫn truy cập

Cao ủy nhân quyền LHQ kêu gọi hành động bảo vệ thường dân ở Syria


Một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc về tình hình Syria
Một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc về tình hình Syria

Một giới chức nhân quyền hàng đầu của LHQ kêu gọi cộng đồng quốc tế ngay lập tức tiến hành các biện pháp bảo vệ thường dân ở Syria, đồng thời cho biết số người chết trong bảy tháng diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ đã vượt mức 3.000 người.

Cao ủy trưởng nhân quyền LHQ, bà Navi Pillay, hôm nay nói rằng có ít nhất 187 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng trong chiến dịch đàn áp của chính phủ Syria. Bà Pillay cho biết thêm rằng, chỉ riêng 10 ngày qua, khoảng 100 người đã thiệt mạng.

Bà Pillay cảnh báo rằng cuộc đàn áp và giết chóc tàn nhẫn của Syria có thể đẩy nước này vào một cuộc nội chiến toàn diện. Bà không nói rõ cộng đồng quốc tế nên hành động theo cách nào.

Nhiều tháng qua, Syria đã sử dụng quân đội để đàn áp các cuộc biểu tình của phe đối lập đòi lật đổ Tổng thống Bashar. Hồi đầu tháng này, các nhà hoạt động nói các lực lượng an ninh đã bắt khoảng 3 nghìn người trong một loạt các cuộc đột kích để truy lùng các quân nhân đào ngũ.
Moät giôùi chöùc nhaân quyeàn haøng ñaàu cuûa LHQ keâu goïi coäng ñoàng quoác teá ngay laäp töùc tieán haønh caùc bieän phaùp baûo veä thöôøng daân ôû Syria, ñoàng thôøi cho bieát soá ngöôøi cheát trong baûy thaùng dieãn ra caùc cuoäc bieåu tình choáng chính phuû ñaõ vöôït möùc 3 nghìn ngöôøi.

Cao uûy tröôûng nhaân quyeàn LHQ, baø Navi Pillay, hoâm nay noùi raèng coù ít nhaát 187 treû em naèm trong soá nhöõng ngöôøi thieät maïng trong chieán dòch ñaøn aùp cuûa chính phuû Syria. Baø Pillay cho bieát theâm raèng, chæ rieâng 10 ngaøy qua, khoaûng 100 ngöôøi ñaõ thieät maïng.

Baø Pillay caûnh baùo raèng cuoäc ñaøn aùp vaø gieát choùc taøn nhaãn cuûa Syria coù theå ñaåy nöôùc naøy vaøo moät cuoäc noäi chieán toaøn dieän. Baø khoâng noùi roõ coäng ñoàng quoác teá neân haønh ñoäng theo caùch naøo.

Nhieàu thaùng qua, Syria ñaõ söû duïng quaân ñoäi ñeå ñaøn aùp caùc cuoäc bieåu tình cuûa phe ñoái laäp ñoøi laät ñoå Toång thoáng Bashar. Hoài ñaàu thaùng naøy, caùc nhaø hoaït ñoäng noùi caùc löïc löôïng an ninh ñaõ baét khoaûng 3 nghìn ngöôøi trong moät loaït caùc cuoäc ñoät kích ñeå truy luøng caùc quaân nhaân ñaøo nguõ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG