Đường dẫn truy cập

Anh kêu gọi gia tăng áp lực đối với Syria


Một người đàn ông bị thương được đưa tới bệnh viện Al Badra ở Hama (Hình ảnh lấy từ đoạn video quay ngày 31/7/2011)
Một người đàn ông bị thương được đưa tới bệnh viện Al Badra ở Hama (Hình ảnh lấy từ đoạn video quay ngày 31/7/2011)

Anh đã lên tiếng kêu gọi quốc tế hãy tăng sức ép đối với Syria, giữa lúc cư dân và nhà tranh đấu cho nhân quyền nói rằng các lực lượng an ninh Syria đã tấn công thành phố Hama ở trung bộ Syria, qua ngày thứ nhì.

Những người tranh đấu nói rằng xe tăng của quân đội Syria đã pháo kích vào thành phố Hama hôm nay, một ngày sau khi giết chết ít nhất 80 người trong thành phố.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Willilam Hague nói cần phải áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với chính quyền của Tổng Thống Syria Bashar al-Assad, nhưng nhà ngoại giao này nói thêm rằng một hành động can thiệp quân sự của quốc tế, theo nguyên văn, “không phải là một khả năng khó diễn ra”.

Ngoại trưởng Hague nói các quốc gia Ả Rập, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ, nằm trong số các nước đang đang gây áp lực với Syria.

Liên hiệp quốc và Liên hiệp Châu Âu đã lên án các vụ bạo động nhắm vào thường dân do các lực lượng an ninh Syria thực hiện.

Hôm nay, nước Nga bày tỏ quan ngại về những tin tường trình các số thương vong cao, và kêu gọi chấm dứt những hành vi bạo động chống cả thường dân lẫn các đại diện chính phủ.

Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm qua nói rằng ông lấy làm “ghê sợ” về việc Syria sử dụng bạo lực chống nhân dân của chính họ, và các bản tường trình “kinh hoàng” đã chứng minh “cá tính thực sự” của chính quyền Tổng Thống Syria Bashar al-Assad.

AD: Anh keâu goïi taêng aùp löïc ñoái vôùi Syria

Nöôùc Anh ñaõ leân tieáng keâu goïi quoác teá haõy taêng söùc eùp ñoái vôùi Syria, giöõa luùc cö daân vaø nhaø tranh ñaáu cho nhaân quyeàn noùi raèng caùc löïc löôïng an ninh Syria ñaõ taán coâng thaønh phoá Hama ôû trung boä Syria, qua ngaøy thöù nhì.

Nhöõng ngöôøi tranh ñaáu noùi raèng xe taêng cuûa quaân ñoäi Syria ñaõ phaùo kích vaøo thaønh phoá Hama hoâm nay, moät ngaøy sau khi gieát cheát ít nhaát 80 ngöôøi trong thaønh phoá.

Cuõng trong ngaøy hoâm nay, Boä tröôûng Ngoaïi giao Anh Willilam Hague noùi caàn phaûi aùp duïng caùc bieän phaùp tröøng phaït maïnh hôn ñoái vôùi chính quyeàn cuûa Toång Thoáng Syria Bashar al-Assad, nhöng nhaø ngoaïi giao naøy noùi theâm raèng moät haønh ñoäng can thieäp quaân söï cuûa quoác teá, theo nguyeân vaên, “khoâng phaûi laø moät khaû naêng khoù dieãn ra”.

Ngoaïi tröôûng Hague noùi caùc quoác gia AÛ Raäp, keå caû Thoå nhó kyø, naèm trong soá caùc nöôùc ñang ñang gaây aùp löïc vôùi Syria.

Lieân hieäp quoác vaø Lieân hieäp Chaâu AÂu ñaõ leân aùn caùc vuï baïo ñoäng nhaém vaøo thöôøng daân do caùc löïc löôïng an ninh Syria thöïc hieän.

Hoâm nay, nöôùc Nga baøy toû quan ngaïi veà nhöõng tin töôøng trình caùc soá thöông vong cao, vaø keâu goïi chaám döùt nhöõng haønh vi baïo ñoäng choáng caû thöôøng daân laãn caùc ñaïi dieän chính phuû.

Toång Thoáng Hoa Kyø Barack Obama hoâm qua noùi raèng oâng laáy laøm “gheâ sôï” veà vieäc Syria söû duïng baïo löïc choáng nhaân daân cuûa chính hoï, vaø caùc baûn töôøng trình “kinh hoaøng” ñaõ chöùng minh “caù tính thöïc söï” cuûa chính quyeàn Toång Thoáng Syria Bashar al-Assad.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG