Đường dẫn truy cập

Phi thuyền của Nga cập vào Trạm Không gian Quốc tế


Phi thuyền Progress được phóng lên không gian hôm 30/10/11

Nga cho hay phi thuyền chở hàng Progress, không có người, theo trù định sẽ cập vào Trạm Không gian Quốc tế ngày hôm nay.

Phi thuyền Progress sẽ chuyển nhu yếu phẩm như thực phẩm, nước và quần áo đến cho các phi hành gia đang ở trên trạm không gian, cùng với một vệ tinh nghiên cứu sấm chớp.

Cơ quan Không gian Liên bang Nga cho hay phi thuyền Progress được phóng đi từ Trung tâm Không gian Baikonur ở Kazakhstan hôm Chủ nhật. Vụ phóng thành công này được thực hiện sau một vụ phóng tương tự bị thất bại hồi tháng 8.

Chiếc phi thuyền chở hàng đi trước chiếc Progress đã chất đầy rác và rời Trạm Không gian Quốc tế hôm thứ Bảy. Phi thuyền chở rác này được cho bay vao quỹ đạo phá hủy để sẽ bị đốt cháy trên bầu trời Thái Bình Dương khi trở lại bầu khí quyển trái đất.

Thông thường phi thuyền Progress sẽ lưu lại Trạm Không gian Quốc tế cho đến ngày trước khi chiếc phi thuyền tiếp tế kế tiếp sẵn sàng được phóng đi.

Progress là loại phi thuyền tự động, không người điều khiển, dùng để chở hàng giống như phi thuyền Soyuz của Nga.


Phi thuyeàn cuûa Nga caäp vaøo Traïm Khoâng gian Quoác teá

Nga cho hay phi thuyeàn chôû haøng Progress, khoâng coù ngöôøi, theo truø ñònh seõ caäp vaøo Traïm Khoâng gian Quoác teá ngaøy hoâm nay.

Phi thuyeàn Progress seõ chuyeån nhu yeáu phaåm nhö thöïc phaåm, nöôùc vaø quaàn aùo ñeán cho caùc phi haønh gia ñang ôû treân traïm khoâng gian, cuøng vôùi moät veä tinh nghieân cöùu saám chôùp.

Cô quan Khoâng gian Lieân bang Nga cho hay phi thuyeàn Progress ñöôïc phoùng ñi töø Trung taâm Khoâng gian Baikonur ôû Kazakhstan hoâm Chuû nhaät. Vuï phoùng thaønh coâng naøy ñöôïc thöïc hieän sau moät vuï phoùng töông töï bò thaát baïi hoài thaùng 8.

Chieác phi thuyeàn chôû haøng ñi tröôùc chieác Progress ñaõ chaát ñaày raùc vaø rôøi Traïm Khoâng gian Quoác teá hoâm thöù Baûy. Phi thuyeàn chôû raùc naøy ñöôïc cho bay vao quyõ ñaïo phaù huûy ñeå seõ bò ñoát chaùy treân baàu trôøi Thaùi Bình Döông khi trôû laïi baàu khí quyeån traùi ñaát.

Thoâng thöôøng phi thuyeàn Progress seõ löu laïi Traïm Khoâng gian Quoác teá cho ñeán ngaøy tröôùc khi chieác phi thuyeàn tieáp teá keá tieáp saün saøng ñöôïc phoùng ñi.

Progress laø loaïi phi thuyeàn töï ñoäng, khoâng ngöôøi ñieàu khieån, duøng ñeå chôû haøng gioáng nhö phi thuyeàn Soyuz cuûa Nga.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA liên tục cập nhật các tin tức mới nhất trong khu vực và trên toàn thế giới.

VOA Express

XS
SM
MD
LG