Đường dẫn truy cập

Ứng cử viên Gingrich dẫn đầu trước cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa


Mela-1
Mela-1

Người dân Mỹ bắt đầu tiến trình chọn Tổng thống kế tiếp vào ngày 3 tháng Giêng tới đây tại Iowa, khi các đảng viên Cộng hoà tập họp thành những nhóm nhỏ bỏ phiếu để chọn 1 trong 7 ứng cử viên trong vòng tranh cử sơ bộ. Những cuộc thăm dò công luận cho thấy cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đã vượt lên dẫn đầu trước cựu Thống đốc Massachusetts Mitt Romney. Thông tín viên Đài VOA Jim Malone tại Washington duyệt xét chiến dịch tranh cử 2012.

Ông Newt Gingrich dẫn đầu trong cuộc thăm dò trên toàn quốc mới nhất và ông cũng dẫn đầu khá xa trong những cuộc thăm dò tại hai bang bỏ phiếu sớm là Iowa và South Carolina.

Ông Gingrich nói: “Các bạn có cơ hội, cùng với bạn bè và những người láng giềng, làm nên lịch sử vì tất cả các phóng viên chính trị tại Mỹ đều sẽ có mặt tại đây.”

Ông Gingrich là đảng viên Cộng hoà mới đây đã nổi trội lên trong số các đối thủ đang nỗ lực chứng tỏ bảo thủ hơn so với cựu Thống đốc Massachusetts Mitt Romney.

Ông Romney đặt trọng tâm chiến dịch của ông vào việc thắng cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire, sẽ được tổ chức một tuần lễ sau cuộc bầu cử ngày 3 tháng Giêng tại Iowa.

Hầu hết những lời lẽ chỉ trích của ông Romney đã không nhắm vào những đối thủ Cộng hoà, nhưng vào Tổng thống Barack Obama và những thành tích kinh tế của Tổng thống.

Ông Romney nói: “Tổng thống Barack Obama là một người dễ thương. Tuy nhiên tôi không nghĩ là ông hiểu nước Mỹ. Tôi không nghĩ ông hiểu về kinh tế. Tôi không nghĩ ông hiểu sức mạnh của những người tự do, tự do lựa chọn cuộc sống của mình.”

Những cuộc thăm dò công luận cho thấy cuộc chạy đua trong nội bộ đảng Cộng hòa thu hẹp lại thành một cuộc chạy đua của hai người, giữa ông Romney, người dẫn đầu bấy lâu nay và ông Gingrich, đối thủ mới nhất vừa giành được đà tiến.

Tuy nhiên một vài đối thủ Cộng hoà khác đã thấy vận may của họ lên đấy rồi cũng xuống ngay đấy qua những cuộc thăm dò, trong số này có Dân biểu Michele Bachman, bang Minesota, Thống đốc Rick Perry bang Texas, và doanh nhân Herman Cain, bang Georgia.

Ông Cain ngưng chiến dịch tranh cử sau khi có những cáo buộc về những hành vi bê bối tình dục. Và 7 đối thủ Cộng hoà còn lại tranh nhau mưu tìm sự ủng hộ của những người từng ủng hộ ông Cain trước đây.

Nhà phân tách chính trị Stuart Rothenberg vẫn theo dõi những bước thăng trầm trong cuộc chạy đua của nội bộ đảng Cộng hoà.

Ông Rothenberg nói: “Cuộc chạy đua của đảng Cộng hoà là cuộc chạy đua hỗn loạn tôi chưa từng thấy, không thể tiên đóan được kết quả. Bất cứ người nào nói với bạn là họ hy vọng cuộc chạy đua được tiến hành theo cách đó là họ đang đùa cợt với bạn.”

Ông Romney từ lâu được xem như là người dẫn đầu của đảng Cộng hoà trong cuộc bầu cử năm 2012, sau khi đã tự tạo được một thế đứng của một đối thủ nghiêm túc khi ông ra tranh sự đề cử của đảng 4 năm về trước.

Tuy nhiên nhà phân tách chính trị của ABC Matthew Dowd nói việc ông Gingrich vượt lên trong những cuộc thăm dò có thể là chỉ dấu của một cuộc chiến ngang ngửa để dành được sự đề cử của đảng Cộng hoà.

Ông Dowd nói: “Đây là một tin gây lo ngại cho ông Mitt Romney, nhưng đã có vẻ như không thể tránh được. Bong bóng hiện nay đã vỡ. Cuộc thăm dò chứng tỏ việc này đã qua rồi. Chúng ta có thể tiến đến một tiến trình rất lâu dài trong cuộc chạy đua này.”

Ông Stuart Rothenberg nói ông Romney đang gặp khó khăn thuyết phục đảng viên Cộng hoà ông là một người bảo thủ thực sự.

Ông Rothenberg nói: “Trong một khía cạnh, cuộc chạy đua thật rõ ràng. Một phần tư đảng viên Cộng hoà muốn ông Romney được đề cử và ba phần tư khác không muốn liên hệ gì với ông.”

Về Tổng thống Barack Obama, hiện ông đang nỗ lực tập họp đảng viên đảng Dân chủ.

Tổng thống Barack Obama nói: “Chúng ta sẽ không lùi bước, chúng ta không bỏ cuộc. Chúng ta tiếp tục đẩy mạnh và chúng ta tiếp tục chiến đấu. Và chúng ta vẫn hy vọng và tiếp tục sự thay đổi mà chúng ta tin tưởng.”

Nhìn vào tình trạng của nền kinh tế Hoa Kỳ và tỉ lệ người Mỹ chấp thuận Tổng thống Obama thấp, ông Stuart Rothenberg nói Tổng thống Obama đang đối diện với một cuộc tái cử nhiều thử thách.

Ông Rothenberg nói: “Tổng thống được ghi công khi tình hình thuận lợi và bị đổ lỗi khi tình hình khó khăn. Cử tri vẫn đang ở trong tâm trạng muốn thay đổi, như là vào những năm 2006, 2008 và 2010. Và ông đại diện cho kỳ vọng này.”

Cử tri Hoa Kỳ sẽ đưa ra phán xét cuối cùng về chiến dịch tranh cử năm 2012 khi đi bầu vào ngày 6 tháng 11 sang năm.

HEAD: ÖÙng cöû vieân Gringrich daãn daàu tröôùc cuoäc baàu cöû sô boä ñaûng Coäng Hoøa

INTRO: Ngöôøi daân Myõ baét ñaàu tieán trình choïn Toång thoáng keá tieáp vaøo ngaøy 3 thaùng Gieâng tôùi ñaây taïi Iowa, khi caùc ñaûng vieân Coäng hoaø taäp hoïp thaønh nhöõng nhoùm nhoû boû phieáu ñeå choïn moät trong 7 öùng cöû vieân trong voøng ranh cöû sô boä. Nhöõng cuoäc thaêm doø coâng luaän cho thaáy cöïu chuû tòch Haï vieän Newt Gringrich ñaõ vöôït leân daãn ñaàu tröôùc cöïu Thoáng ñoác Massachusetts Mitt Romney. Thoâng tín vieân Ñaøi VOA Jim Malone taïi Washington duyeät xeùt chieán dòch tranh cöû 2012.

TEXT: oâng Newt Gringrich daãn ñaàu trong cuoäc thaêm doø treân toaøn quoác môùi nhaát vaø oâng cuõng daãn ñaàu khaù xa trong nhöõng cuoäc thaêm doø taïi hai bang boû phieáu sôùm laø Iowa vaø South Carolina.

Oâng Gringrich noùi: “Caùc baïn coù cô hoäi, cuøng vôùi baïn beø vaø nhöõng ngöôøi laùng gieàng, laøm neân lòch söû vì taát caû caùc phoùng vieân chính trò taïi Myõ ñeàu seõ coù maët taïi ñaây.”

Oâng Gringrich laø ñaûng vieân Coäng hoaø môùi ñaây ñaõ noåi troäi leân trong soá caùc ñoái thuû ñang noã löïc chöùng toû baûo thuû hôn so vôùi cöïu Thoáng ñoác Massachusetts Mitt Romney.

Oâng Romney ñaët troïng taâm chieán dòch cuûa oâng vaøo vieäc thaéng cuoäc baàu cöû sô boä taïi New Hampshire, seõ ñöôïc toå chöùc moät tuaàn leã sau cuoäc baàu cöû ngaøy 3 thaùng Gieâng taïi Iowa.

Haàu heát nhöõng lôøi leõ chæ trích cuûa oâng Romney ñaõ khoâng nhaém vaøo nhöõng ñoái thuû Coäng hoaø, nhöng vaøo Toång thoáng Barack Obama vaø nhöõng thaønh tích kinh teá cuûa Toång thoáng.

Oâng Romney noùi: “Toång thoáng Barack Obama laø moät ngöôøi deã thöông. Tuy nhieân toâi khoâng nghó laø oâng hieåu nöôùc Myõ. Toâi khoâng nghó oâng hieåu veà kinh teá. Toâi khoâng nghó oâng hieåu söùc maïnh cuûa nhöõng ngöôøi töï do, töï do löïa choïn cuoäc soáng cuûa mình.”

Nhöõng cuoäc thaêm doø coâng luaän cho thaáy cuoäc chaïy ñua trong noäi boä ñaûng Coäng hoaø thu heïp laïi thaønh moät cuoäc chaïy ñua cuûa hai ngöôøi, giöõa oâng Romney, ngöôøi daãn ñaàu baáy laâu nay vaø oâng Gringrich, ñoái thuû môùi nhaát vöøa giaønh ñöôïc ñaø tieán.

Tuy nhieân moät vaøi ñoái thuû Coäng hoaø khaùc ñaõ thaáy vaän may cuûa hoï leân ñaáy roài cuõng xuoáng ngay ñaáy qua nhöõng cuoäc thaêm doø, trong soá naøy coù coù daân bieåu Michele Bachman, bang Minesota, Thoáng ñoác Rick Perry bang Texas, vaø doanh nhaân Herman Cain, bang Georgia.

Oâng Cain ngöng chieán dòch tranh cöû sau khi coù nhöõng caùo buoäc veà nhöõng haønh vi beâ boái tình duïc. Vaø 7 ñoái thuû Coäng hoaø coøn laïi tranh nhau möu tìm söï uûng hoä cuûa nhöõng ngöôøi töøng uûng hoä oâng Cain tröôùc ñaây.

Nhaø phaân taùch chính trò Stuart Rothenberg vaãn theo doõi nhöõng böôùc thaêng traàm trong cuoäc chaïy ñua cuûa noäi boä ñaûng Coäng hoaø.

Oâng Rothenberg noùi: “Cuoäc chaïy ñua cuûa ñaûng Coäng hoaø laø cuoäc chaïy ñua hoãn loaïn toâi chöa töøng thaáy, khoâng theå tieân ñoùan ñöôïc keát quaû. Baát cöù ngöôøi naøo noùi vôùi baïn laø hoï hy voïng cuoäc chaïy ñua ñöôïc tieán haønh theo caùch ñoù laø hoï ñang ñuøa côït vôùi baïn.”

Oâng Romney töø laâu ñöôïc xem nhö laø ngöôøi daãn ñaàu cuûa ñaûng Coäng hoaø trong cuoäc baàu cöû naêm 2012, sau khi ñaõ töï taïo ñöôïc moät theá ñöùng cuûa moät ñoái thuû nghieâm tuùc khi oâng ra tranh söï ñeà cöû cuûa daûng 4 naêm veà tröôùc.

Tuy nhieân nhaø phaân taùch chính trò cuûa ABC Matthew Dowd noùi vieäc oâng Gringrich vöôït leân trong nhöõng cuoäc thaêm doø coù theå laø chæ daáu cuûa moät cuoäc chieán ngang ngöûa ñeå daønh ñöôïc söï ñeà cöû cuûa ñaûng Coäng hoaø.

Oâng Dowd noùi: “Ñaây laø moät tin gaây lo ngaïi cho oâng Mitt Romney, nhöng ñaõ coù veû nhö khoâng theå traùnh ñöôïc. Bong boùng hieän nay ñaõ vôõ. Cuoäc thaêm doø chöùng toû vieäc naøy ñaõ qua roài. Chuùng ta coù theå tieán ñeán moät tieán trình raát laâu daøi trong cuoäc chaïy ñua naøy.”

Oâng Stuart Rothenberg noùi oâng Romney ñang gaëp khoù khaên thuyeát phuïc ñaûng vieân Coäng hoaø oâng laø moät ngöôøi baûo thuû thöïc söï.

Oâng Rothenberg noùi: “Trong moät khía caïnh, cuoäc chaïy ñua thaät roõ raøng. Moät phaàn tö ñaûng vieân Coäng hoaø muoán oâng Romney ñöôïc ñeà cöû vaø ba phaàn tö khaùc khoâng muoán lieân heä gì vôùi oâng.”

Veà Toång thoáng Barack Obama, hieän oâng ñang noã löïc taäp hoïp ñaûng vieân ñaûng Daân chuû.

Toång thoáng Barack Obama noùi: “Chuùng ta seõ khoâng luøi böôùc, chuùng ta khoâng boû cuoäc. Chuùng ta tieáp tuïc ñaåy maïnh vaø chuùng ta tieáp tuïc chieán ñaáu. Vaø chuùng ta vaãn hy voïng vaø tieáp tuïc söï thay ñoåi maø chuùng ta tin töôûng.”

Nhìn vaøo tình traïng cuûa neàn kinh teá Hoa Kyø vaø tæ leä ngöôøi Myõ chaáp thuaän Toång thoáng Obama thaáp, oâng Stuart Rothenberg noùi Toång thoáng Obama ñang ñoái dieän vôùi moät cuoäc taùi cöû nhieàu thöû thaùch.

Oâng Rothenberg noùi: “Toång thoáng ñöôïc ghi coâng khi tình hình thuaän lôïi vaø bò ñoå loãi khi tình hình khoù khaên. Cöû tri vaãn ñang ôû trong taâm traïng muoán thay ñoåi, nhö laø vaøo nhöõng naêm 2006, 2008 vaø 2010. Vaø oâng ñaïi dieän cho kyø voïng naøy.”

Cöû tri Hoa Kyø seõ ñöa ra phaùn xeùt cuoái cuøng veà chieán dòch tranh cöû naêm 2012 khi ñi baàu vaøo ngaøy 6 thaùng 11 sang naêm.

VOA Express

XS
SM
MD
LG