Đường dẫn truy cập

IAEA giúp Nhật Bản khử độc sau ô nhiễm hạt nhân


Một toán chuyên viên của IAEA đã đến quan sát lò phản ứng số 3, bị hư hại vì thiên tai, tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật hồi tháng Năm
Một toán chuyên viên của IAEA đã đến quan sát lò phản ứng số 3, bị hư hại vì thiên tai, tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật hồi tháng Năm

Một toán chuyên viên của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế (IAEA) sẽ đi thăm Nhật Bản tuần này để tiếp tay đẩy nhanh công tác dọn sạch nhà máy điện hạt nhân đã rò rỉ chất phóng xạ sau trận động đất mạnh và sóng thần trước đây trong năm.

Các giới chức tại Tokyo và trụ sở IAEA ở Vienna cho hay một toán 12 người sẽ đến thăm một vài nơi tại quận Fukushima trong chuyến đi thăm bắt đầu từ ngày thứ Sáu này.

Toán này cũng sẽ họp với các giới chức Nhật Bản tại Tokyo để duyệt xét lại chiến lược dọn sạch nhà máy và các khu vực kế cận.

Trong một diễn biến khác, vào hôm thứ Ba một lò phản ứng hạt nhân tại phía tây Nhật Bản tự động ngưng hoạt động, sau khi có báo động cho thấy có vấn đề tại một tụ điện hơi nước.

Nhà chức trách đã điều tra vụ báo động tại nhà máy điện hạt nhân Genkai và sau đó loan báo rằng không có phóng xạ bất thường tại đây, và cũng không thấy có lửa hay khói bốc ra.

IAEA giuùp Nhaät Baûn khöû ñoäc sau oâ nhieãm haït nhaân

Moät toaùn chuyeân vieân cuûa Cô quan Nguyeân töû naêng quoác teá (IAEA) seõ ñi thaêm Nhaät Baûn tuaàn naøy ñeå tieáp tay ñaåy nhanh coâng taùc doïn saïch nhaø maùy ñieän haït nhaân ñaõ roø ræ chaát phoùng xaï sau traän ñoäng ñaát maïnh vaø soùng thaàn tröôùc ñaây trong naêm.

Caùc giôùi chöùc taïi Tokyo vaø truï sôû IAEA ôû Vienna cho hay moät toaùn 12 ngöôøi seõ ñeán thaêm moät vaøi nôi taïi quaän Fukushima trong chuyeán ñi thaêm baét ñaàu töø ngaøy thöù Saùu naøy.

Toaùn naøy cuõng seõ hoïp vôùi caùc giôùi chöùc Nhaät Baûn taïi Tokyo ñeå duyeät xeùt laïi chieán löôïc doïn saïch nhaø maùy vaø caùc khu vöïc keá caän.

Trong moät dieãn bieán khaùc, vaøo hoâm thöù Ba moät loø phaûn öùng haït nhaân taïi phía taây Nhaät Baûn töï ñoäng ngöng hoaït ñoäng, sau khi coù baùo ñoäng cho thaáy coù vaán ñeà taïi moät tuï ñieän hôi nöôùc.

Nhaø chöùc traùch ñaõ ñieàu tra vuï baùo ñoäng taïi nhaø maùy ñieän haït nhaân Genkai vaø sau ñoù loan baùo raèng khoâng coù phoùng xaï baát thöôøng taïi ñaây, vaø cuõng khoâng thaáy coù löûa hay khoùi boác ra.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG