Đường dẫn truy cập

Năng lượng hạt nhân vẫn phát triển bất chấp tai nạn tại Nhật


Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano

Hôm thứ Năm người đứng đầu cơ quan theo dõi hạt nhân của Liên Hiệp Quốc nói việc thế giới sử dụng năng lượng hạt nhân sẽ vẫn tiếp tục gia tăng, bất chấp sự chấn động cho toàn thể ngành công nghiệp này sau hai thiên tai động đất và sóng thần dồn dập gây ra tai nạn tại một nhà máy điện hạt nhân vào trước đây trong năm. Hiện đang diễn ra cuộc họp cấp cao về an ninh và an toàn của những nhà máy điện hạt nhân trên thế giới tại Vienna.

Tổng giám đốc cơ quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế IAEA, ông Yukio Amano nói trước hội nghị thượng đỉnh hạt nhân rằng trong vòng 6 tháng kể từ khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Nhật bị tê liệt, UAEA vẫn làm việc chặt chẽ với Nhật để chế ngự những tàn phá.

Ông nói: "Lượng định của cơ quan vào lúc này là những lò phản ứng của nhà máy đã bình ổn phần lớn, và dự kiến đóng cửa tất cả các lò phản ứng tại đó sẽ được xúc tiến như dự tính."

Lên tiếng qua một thông điệp qua video từ trụ sở IAEA ở Vienna, ông Amano cho hay niềm tin của công chúng khắp thế giới vào sự an toàn của năng lượng hạt nhân đã bị lung lay mạnh qua vụ rò rỉ phóng xạ sau khi trận động đất ngày 11 tháng Ba gây nên đợt sóng thần dữ dội. Chừng 80.000 người đã được di tản khỏi khu vực gần nhà máy điện bị hư hại của Nhật.

Nhưng ông tổng giám đốc IAEA cho biết tai nạn này không có nghĩa là người ta ngưng sử dụng năng lượng hạt nhân.

Ông nói: ”Trên thực tế, những dự kiến của IAEA cho thấy việc sử dụng năng lượng hạt nhân sẽ tiếp tục gia tăng đáng kể trong những thập niên sắp tới, mặc dù với một nhịp độ chậm hơn là những dự phóng trước đây của chúng tôi. Mức tăng trưởng sẽ phản ánh những yếu tố không thay đổi như nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cũng như những lo ngại về biến đổi khí hậu, nguồn dầu hỏa và khí đốt ngày càng ít đi, và tính bất trắc của việc cung ứng nhiên liệu hóa thạch.”

Ông Amano cho hay Hội đồng quản trị IAEA đã chấp thuận một kế hoạch hành động về an toàn hạt nhân gồm các biện pháp của các quốc gia để duyệt xét lại tư thế sẵn sàng ứng phó của các nhà máy điện hạt nhân trong nước để chịu đựng nổi những thiên tai.

Các chuyên gia quốc tế sẽ họp để đánh giá mức độ an toàn của các lò phản ứng hạt nhân của một quốc gia, sự chuẩn bị đáp ứng với tình trạng khẩn cấp và khả năng ứng phó cùng sự hữu hiệu của hệ thống kiểm tra hạt nhân.

Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda nói tại hội nghị rằng rõ ràng là chính phủ Nhật đã đánh giá quá cao sự chuẩn bị ứng phó của họ đối với một cơn sóng thần. Ông nói qua một thông dịch viên:

"Hiển nhiên là việc cung cấp điện để sử dụng trong lúc khẩn cấp và các máy bơm lẽ ra không được đặt ở những vị trí có thể bị sóng thần nhận chìm. Chuẩn bị không đầy đủ cho một tai nạn nghiêm trọng sẽ đưa đến việc hủy hoại tâm của lò phản ứng hạt nhân."

Nhưng ông Noda cho biết theo những ước tính mới nhất thì lượng chất phóng xạ do nhà máy Fukushima Daiichi thải ra chỉ bằng 1/4.000.000 mức độ phóng xạ vào giai đoạn đầu của tai nạn.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cũng lên tiếng trước hội nghị thượng đỉnh hạt nhân. Bà nói chính quyền Obama công nhận năng lượng hạt nhân là sự đóng góp thiết yếu cho nhu cầu năng lượng thế giới, và rằng không thể không sử dụng đến năng lượng hạt nhân.

Bà nói: "Nhưng chọn sử dụng năng lượng hạt nhân cũng lại phải đối đầu với những rủi ro và nguy cơ và đặc biệt. Vì vậy chúng ta phải làm tất cả những gì có thể làm được để bảo đảm cho việc sử dụng được an toàn và có trách nhiệm. Chúng ta phải đề cao cảnh giác với những đe dọa từ bên ngoài và những yếu kém từ bên trong để ngăn chặn tai nạn xảy ra."

Chúng ta phải tiếp tục cải tiến luật lệ và củng cố việc thực thi những công ước hiện có để giữ cho chúng ta và những nước khác theo sát với những tiêu chuẩn cao nhất.”

Bà Clinton cho hay những kế hoạch đáp ứng toàn diện phải được ban hành để trong trường hợp một tai nạn xảy đến, những thiệt hại của nó sẽ được ngăn chặn càng nhiều càng tốt và càng sớm càng tốt.

Margaret Besheer

HEAD: Toång giaùm ñoác IAEA: naêng löôïng haït nhaân vaãn phaùt trieån baát chaáp tai naïn taïi Nhaät

INTRO : Hoâm thöù Naêm ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan theo doõi haït nhaân cuûa Lieân Hieäp Quoác noùi vieäc theá giôùi söû duïng naêng löôïng haït nhaân seõ vaãn tieáp tuïc gia taêng, baát chaáp söï chaán ñoäng cho toaøn theå ngaønh coâng nghieäp naøy sau hai thieân tai ñoäng ñaát vaø soùng thaàn doàn daäp gaây ra tai naïn taïi moät nhaø maùy ñieän haït nhaân vaøo tröôùc ñaây trong naêm. Hieän ñang dieãn ra cuoäc hoïp caáp cao veà an ninh vaø an toaøn cuûa nhöõng nhaø maùy ñieän haït nhaân treân theá giôùi taïi Vienna.

TEXT : Toång giaùm ñoác cô quan Nguyeân Töû Naêng Quoác Teá IAEA, oâng Yukio Amano noùi tröôùc hoäi nghò thöôïng ñænh haït nhaân raèng trong voøng 6 thaùng keå töø khi nhaø maùy ñieän haït nhaân Fukushima Daiichi cuûa Nhaät bò teâ lieät, UAEA vaãn laøm vieäc chaët cheõ vôùi Nhaät ñeå cheá ngöï nhöõng taøn phaù. OÂng noùi:"Löôïng ñònh cuûa cô quan vaøo luùc naøy laø nhöõng loø phaûn öùng cuûa nhaø maùy ñaõ bình oån phaàn lôùn, vaø döï kieán ñoùng cöûa taát caû caùc loø phaûn öùng taïi ñoù seõ ñöôïc xuùc tieán nhö döï tính."

Leân tieáng qua moät thoâng ñieäp qua video töø truï sôû IAEA ôû Vienna, oâng Amano cho hay nieàm tin cuûa coâng chuùng khaép theá giôùi vaøo söï an toaøn cuûa naêng löôïng haït nhaân ñaõ bò lung lay maïnh qua vuï roø ræ phoùng xaï sau khi traän ñoäng ñaát ngaøy 11 thaùng Ba gaây neân ñôït soùng thaàn döõ doäi. Chöøng 80 ngaøn ngöôøi ñaõ ñöôïc di taûn khoûi khu vöïc gaàn nhaø maùy ñieän bò hö haïi cuûa Nhaät.

Nhöng oâng toång giaùm ñoác IAEA cho bieát tai naïn naøy khoâng coù nghóa laø ngöôøi ta ngöng söû duïng naêng löôïng haït nhaân. OÂng noùi:” Treân thöïc teá, nhöõng döï kieán cuûa IAEA cho thaáy vieäc söû duïng naêng löôïng haït nhaân seõ tieáp tuïc gia taêng ñaùng keå trong nhöõng thaäp nieân saép tôùi, maëc duø vôùi moät nhòp ñoä chaäm hôn laø nhöõng döï phoùng tröôùc ñaây cuûa chuùng toâi. Möùc taêng tröôûng seõ phaûn aùnh nhöõng yeáu toá khoâng thay ñoåi nhö nhu caàu naêng löôïng ngaøy caøng taêng cuõng nhö nhöõng lo ngaïi veà bieán ñoåi khí haäu , nguoàn daàu hoûa vaø khí ñoát ngaøy caøng ít ñi, vaø tính baát traéc cuûa vieäc cung öùng nhieân lieäu hoùa thaïch.”

OÂng Amano cho hay Hoäi ñoàng quaûn trò IAEA ñaõ chaáp thuaän moät keá hoaïch haønh ñoäng veà an toaøn haït nhaân goàm caùc bieän phaùp cuûa caùc quoác gia ñeå duyeät xeùt laïi tö theá saün saøng öùng phoù cuûa caùc nhaø maùy ñieän haït nhaân trong nöôùc ñeå chòu ñöïng noåi nhöõng thieân tai. Caùc chuyeân gia quoác teá seõ hoïp ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä an toaøn cuûa caùc loø phaûn öùng haït nhaân cuûa moät quoác gia, söï chuaån bò ñaùp öùng vôùi tình traïng khaån caáp vaø khaû naêng öùng phoù cuøng söï höõu hieäu cuûa heä thoáng kieåm tra haït nhaân.

Thuû töôùng Nhaät Yoshihiko Noda noùi taïi hoäi nghò raèng roõ raøng laø chính phuû Nhaät ñaõ ñaùnh giaù quaù cao söï chuaån bò öùng phoù cuûa hoï ñoái vôùi moät côn soùng thaàn. OÂng noùi qua moät thoâng dòch vieân:" Hieån nhieân laø vieäc cung caáp ñieän ñeå söû duïng trong luùc khaån caáp vaø caùc maùy bôm leõ ra khoâng ñöôïc ñaët ôû nhöõng vò trí coù theå bò soùng thaàn nhaän chìm. Chuaån bò khoâng ñaày ñuû cho moät tai naïn nghieâm troïng seõ ñöa ñeán vieäc huûy hoaïi taâm cuûa loø phaûn öùng haït nhaân."

Nhöng oâng Noda cho bieát theo nhöõng öôùc tính môùi nhaát thì löôïng chaát phoùng xaï do nhaø maùy Fukushima Daiichi thaûi ra chæ baèng 1/4,000,000 möùc ñoä phoùng xaï vaøo giai ñoaïn ñaàu cuûa tai naïn.

Ngoaïi tröôûng Hoa Kyø Hillary Clinton cuõng leân tieáng tröôùc hoäi nghò thöôïng ñænh haït nhaân. Baø noùi chính quyeàn Obama coâng nhaän naêng löôïng haït nhaân laø söï ñoùng goùp thieát yeáu cho nhu caàu naêng löôïng theá giôùi, vaø raèng khoâng theå khoâng söû duïng ñeán naêng löôïng haït nhaân.

Baø noùi:" Nhöng choïn söû duïng naêng löôïng haït nhaân cuõng laïi phaûi ñoái ñaàu vôùi nhöõng ruûi ro vaø nguy cô vaø ñaëc bieät. Vì vaäy chuùng ta phaûi laøm taát caû nhöõng gì coù theå laøm ñöôïc ñeå baûo ñaûm cho vieäc söû duïng ñöôïc an toaøn vaø coù traùch nhieäm. Chuùng ta phaûi ñeà cao caûnh giaùc vôùi nhöõng ñe doïa töø beân ngoaøi vaø nhöõng yeáu keùm töø beân trong ñeå ngaên chaën tai naïn xaûy ra.

Chuùng ta phaûi tieáp tuïc caûi tieán luaät leä vaø cuûng coá vieäc thöïc thi nhöõng coâng öôùc hieän coù ñeå giöõ cho chuùng ta vaø nhöõng nöôùc khaùc theo saùt vôùi nhöõng tieâu chuaån cao nhaát.”

Baø Clinton cho hay nhöõng keá hoaïch ñaùp öùng toaøn dieän phaûi ñöôïc ban haønh ñeå trong tröôøng hôïp moät tai naïn xaûy ñeán, nhöõng thieät haïi cuûa noù seõ ñöôïc ngaên chaën caøng nhieàu caøng toát vaø caøng sôùm caøng toát.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG