Đường dẫn truy cập

Việt Nam tuyên phạt một nhà báo 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản


Việt Nam tuyên phạt một nhà báo 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản
Việt Nam tuyên phạt một nhà báo 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản

Tin AP ngày 26/8 đánh đi từ Hà Nội cho biết một ký giả tại Việt Nam vừa bị tuyên án 7 năm tù giam vì đã tống tiền một công ty xi măng.

Tòa án Nhân dân TPHCM hôm 25/8 kết tội ông Phan Hà Bình, bút danh Hà Phan, nguyên Phó Tổng thư ký tòa soạn báo Tiền Phong, về hành vi cưỡng đoạt 220 triệu đồng và 1.000 đô la từ 2 doanh nghiệp trong nước.

Tại tòa, bị cáo Bình thừa nhận đã tống tiền công ty xi măng Sài Gòn-Tân Kỳ sau khi đăng tải bài trên báo Tiền Phong về một trong những dự án xây dựng của công ty bị trì hoãn.

Bị cáo yêu sách doanh nghiệp này chi 220 triệu đồng để ngưng đăng bài và đòi thêm 3.000 đô la để viết bài lấy lại uy tín cho họ.

Tin của hãng thông tấn Đức DPA cho hay bị cáo bị bắt quả tang hồi tháng 10 khi đang nhận 220 triệu đồng từ đại diện của công ty tại một nhà hàng ở Sài Gòn.

Báo chí trong nước nói trước đó, nhà báo này cũng đã tống tiền công ty xây dựng Lương Tài 1.000 đô la theo cách này.

Ngoài bản án 7 năm tù, tòa cũng yêu cầu ông Phan Hà Bình giao nộp các khoản tiền đã cưỡng đoạt bất hợp pháp.

Ông Bình làm việc tại tòa soạn báo Tiền Phong ở TPHCM từ năm 2007 và được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thư ký tòa soạn vào tháng 10 năm ngoái.

Nguồn: AP, DPA

Vieät Nam tuyeân phaït moät nhaø baùo 7 naêm tuø veà toäi cöôõng ñoaït taøi saûn

Tin AP ngaøy 26/8 ñaùnh ñi töø Haø Noäi cho bieát moät kyù giaû taïi Vieät Nam vöøa bò tuyeân aùn 7 naêm tuø giam vì ñaõ toáng tieàn moät coâng ty xi maêng.

Toøa aùn Nhaân daân TPHCM hoâm 25/8 keát toäi oâng Phan Haø Bình, buùt danh Haø Phan, nguyeân Phoù Toång thö kyù toøa soaïn baùo Tieàn Phong, veà haønh vi cöôõng ñoaït 220 trieäu ñoàng vaø 1 ngaøn ñoâ la töø 2 doanh nghieäp trong nöôùc. Taïi toøa, bò caùo Bình thöøa nhaän ñaõ toáng tieàn coâng ty xi maêng Saøi Goøn-Taân Kyø sau khi ñaêng taûi baøi treân baùo Tieàn Phong veà moät trong nhöõng döï aùn xaây döïng cuûa coâng ty bò trì hoaõn. Bò caùo yeâu saùch doanh nghieäp naøy chi 220 trieäu ñoàng ñeå ngöng ñaêng baøi vaø ñoøi theâm 3 ngaøn ñoâ la ñeå vieát baøi laáy laïi uy tín cho hoï.

Tin cuûa haõng thoâng taán Ñöùc DPA cho hay bò caùo bò baét quaû tang hoài thaùng 10 khi ñang nhaän 220 trieäu ñoàng töø ñaïi dieän cuûa coâng ty taïi moät nhaø haøng ôû Saøi Goøn.

Baùo chí trong nöôùc noùi tröôùc ñoù, nhaø baùo naøy cuõng ñaõ toáng tieàn coâng ty xaây döïng Löông Taøi 1 ngaøn ñoâ la theo caùch naøy.

Ngoaøi baûn aùn 7 naêm tuø, toøa cuõng yeâu caàu oâng Phan Haø Bình giao noäp caùc khoaûn tieàn ñaõ cöôõng ñoaït baát hôïp phaùp.

OÂng Bình laøm vieäc taïi toøa soaïn baùo Tieàn Phong ôû TPHCM töø naêm 2007 vaø ñöôïc boå nhieäm laøm Phoù Toång Thö kyù toøa soaïn vaøo thaùng 10 naêm ngoaùi.

Đường dẫn liên quan

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG