Đường dẫn truy cập

Giới trẻ hoạt động mạng để thay đổi xã hội


Các bạn trẻ trong Đại hội Thanh niên Sinh viên Thế giới lần 6 ở Philippines tháng 8 năm2011

Đại hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế giới lần 6, gọi tắt là đại hội kỳ 6, do Mạng lưới Tuổi trẻ Việt Nam Lên đường chủ xướng vừa diễn ra trong thượng tuần tháng 8, quy tụ sự tham dự của hàng trăm bạn trẻ Việt từ 14 quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Địa điểm được chọn tổ chức đại hội năm nay là thủ đô Manila của Philippines, nhân nước này kỷ niệm 25 năm ngày cuộc cách mạng bất bạo động mang tên “Quyền lực nhân dân” lật đổ chế độ độc tài, phục hồi nền dân chủ cho Philippines.

Đại hội năm nay có chủ đề là “Vượt tường lửa! Hoạt động mạng để thay đổi xã hội”, với mục đích nâng cao nhận thức của giới trẻ về vai trò và tầm quan trọng của các trang mạng kết nối và thông tin xã hội trên toàn cầu, đồng thời khuyến khích họ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động mạng để vượt qua sự bưng bít thông tin, góp phần dân chủ hóa Việt Nam.

Phan Đình Quốc, Trưởng ban tổ chức đại hội 6:

“Điểm chính của đại hội là làm cách nào để vượt tường lửa, đưa thông tin và sinh hoạt trên mạng an toàn, dùng mạng internet để thay đổi xã hội Việt Nam. Đại hội có những buổi hội thảo khoáng đại, những sinh hoạt trò chơi lớn về cách dùng internet, cách vượt tường lửa, và những buổi hội thảo về vượt tường lửa. Đề tài này là thực tế nhất với thực trạng hôm nay.”

Tuy nhiên, đề tài này chắc chắn không được các chính quyền kiểm duyệt internet chặt chẽ hoan nghênh, như ở Việt Nam chẳng hạn. Vậy các bạn trong nước sang Philippines tham gia đại hội này đã chuẩn bị tâm lý như thế nào? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ một tham dự viên đến từ Việt Nam.

Tuấn: Em là Tuấn đến từ Việt Nam. Tất nhiên khi sang đây mình phải chuẩn bị tâm lý là khi về khi về có thể gặp nhiều rủi ro. Em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đại hội như thế này đối với chế độ độc tài là một cái gai. Những người qua đây tham dự khi về có nhiều khả năng bị dò xét. Nói về vấn đề vượt tường lửa và thay đổi xã hội, sinh viên Việt Nam nhất là những sinh viên trong nước, hầu như ai cũng mơ ước muốn canh tân, thay đổi sao cho đất nước giàu mạnh, nhưng sống dưới chế độ cộng sản, mỗi người đang bị bao trùm bởi một sự sợ hãi.

Trà Mi: Sau khi đến với đại hội này bạn cảm thấy mình học hỏi được những gì từ chính đại hội và từ các bạn đồng trang lứa từ những nơi khác tới?

Tuấn: Em học được rất nhiều điều, như làm sao để đạt được quyền dân chủ, làm sao để nhân quyền được đặt lên hàng đầu. Tất nhiên mình cũng biết thêm về cách thức học hành của các bạn ở các nước phát triển, học hỏi được nhiều kinh nghiệm bổ ích từ xã hội dân sự và những bước ngoặt tới cho đất nước Việt Nam mình.

Trà Mi: Những điều bạn cho là bổ ích đó, theo bạn có áp dụng được với tình hình Việt Nam hiện nay không?

Tuấn: Sẽ áp dụng được vì thời gian gần đây người dân Việt Nam đã có một chút mạnh mẽ khi tham gia các cuộc biểu tình, bớt nỗi sợ hãi đi.

Trà Mi: Bạn sẽ ứng dụng những điều học hỏi được từ đại hội này ra sao khi về Việt Nam?

Tuấn: Mình cũng biết đôi chút về cách vượt tường lửa. Giờ mình được học hỏi thêm, khi về, mình có thể bày cho các bạn sinh viên ở Việt Nam. Nhiều người muốn học hỏi mà không có cơ hội.


Đó là tâm tình của một tham dự viên từ trong nước về những điều bạn cho là hữu ích khi đến với Đại hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế giới lần 6. Còn các tham dự viên ở hải ngoại học hỏi được gì từ sinh hoạt này?

Cô bạn tên Yến đến từ Pháp cho biết:

Yến: Kỳ đại hội này có mấy bạn ở Việt Nam sang, mình học hỏi từ các bạn rất nhiều, biết được tình cảm và mong chờ của các bạn đối với các anh em ở hải ngoại. Ngoài ra các cuộc trao đổi giữa tụi mình với các bạn trong nước rất cảm động. Yến rất thích.

Trà Mi: Theo bạn, hiệu quả lớn nhất, tác động lớn nhất của đại hội này là gì?

Yến: Đó là các bạn trong nước và tụi mình ở hải ngoại học được một số điều về cách sử dụng máy tính sao cho được bảo vệ an toàn. Mình học hỏi được một số chuyện liên quan đến tình hình Việt Nam, về những biến chuyển vừa qua ở Bắc Phi. Từ những kinh nghiệm của Bắc Phi, mình coi lại xem có thể làm gì cho Việt Nam. Qúy báu nhất là những chia sẻ tâm tình được trao đổi với các bạn ở Việt Nam. Họ có những cảm xúc không khác gì so với các bạn ngoài này, là muốn làm gì để thay đổi cho xã hội, đất nước tốt đẹp hơn.

Bạn trẻ tên Tâm từ Australia đến với đại hội chia sẻ cảm nghĩ:

Tâm: Điều thích nhất là cơ hội được gặp các bạn từ 4 phương, được chia sẻ nỗi lo và hy vọng làm sao cho nước Việt Nam và cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại được vững mạnh. Đó là điều mình vui nhất. Các bạn ở Việt Nam tới đây để lên tiếng, mình thấy họ rất can đảm và mình hãnh diện có được cơ hội ngồi chung một hội trường với họ.

Trà Mi: Những điều bạn học hỏi được từ kỳ đại hội này, bạn sẽ ứng dụng như thế nào ích lợi cho Việt Nam?

Tâm: Bằng đại học của mình là kỹ sư. Mình mong khi về lại Australia, mình có thể lập ra một số trang mạng như Wikileaks hiện nay rất thành công ở nhiều nước như ở Thái Lan hay Campuchea chẳng hạn. Rất mong mình có cơ hội giúp các bạn trong nước lập ra một trang như thế, là nơi để các bạn khắp nơi chia sẻ những thông tin về những điều chính phủ Việt Nam làm chưa tốt cho khắp thế giới biết, hầu thúc đẩy sự những sự sửa đổi.

Chúng ta vừa nghe cảm nghĩ của một số bạn trẻ tham gia các sinh hoạt trong đại hội 6 của Mạng lưới Tuổi trẻ Việt Nam Lên đường với chủ đề “Vượt tường lửa, hoạt động mạng để thay đổi xã hội”. Mạng lưới tập hợp thanh niên người Việt khắp nơi trên thế giới với mục tiêu kết nối giới trẻ và cổ võ dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam và các kỳ đại hội được tổ chức mỗi 2-3 năm một lần tại nhiều nơi trên thế giới.

Các bạn nghe đài muốn bình luận về các sinh hoạt này, xin vui lòng chia sẻ ý kiến bên dưới bài này, trong chuyên mục Tạp chí Thanh Niên, trên trang voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên sẽ trở lại cùng quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này, tuần sau.

oäi Thanh Nieân Sinh Vieân Vieät Nam Theá giôùi laàn 6, goïi taét laø ñaïi hoäi kyø 6, do Maïng löôùi Tuoåi treû Vieät Nam Leân ñöôøng chuû xöôùng vöøa dieãn ra trong thöôïng tuaàn thaùng 8, quy tuï söï tham döï cuûa haøng traêm baïn treû Vieät töø 14 quoác gia treân theá giôùi, trong ñoù coù caû Vieät Nam. Ñòa ñieåm ñöôïc choïn toå chöùc ñaïi hoäi naêm nay laø thuû ñoâ Manila cuûa Philippines, nhaân nöôùc naøy kyû nieäm 25 naêm ngaøy cuoäc caùch maïng baát baïo ñoäng mang teân “Quyeàn löïc nhaân daân” laät ñoå cheá ñoä ñoäc taøi, phuïc hoài neàn daân chuû cho Philippines.

Ñaïi hoäi naêm nay coù chuû ñeà laø “Vöôït töôøng löûa! Hoaït ñoäng maïng ñeå thay ñoåi xaõ hoäi”, vôùi muïc ñích naâng cao nhaän thöùc cuûa giôùi treû veà vai troø vaø taàm quan troïng cuûa caùc trang maïng keát noái vaø thoâng tin xaõ hoäi treân toaøn caàu, ñoàng thôøi khuyeán khích hoï tham gia nhieàu hôn vaøo caùc hoaït ñoäng maïng ñeå vöôït qua söï böng bít thoâng tin, goùp phaàn daân chuû hoùa Vieät Nam.

Phan Ñình Quoác, Tröôûng ban toå chöùc ñaïi hoäi 6: (quoc 1+ 2)

“Ñieåm chính cuûa ñaïi hoäi laø laøm caùch naøo ñeå vöôït töôøng löûa, ñöa thoâng tin vaø sinh hoaït treân maïng an toaøn, duøng maïng internet ñeå thay ñoåi xaõ hoäi Vieät Nam. Ñaïi hoäi coù nhöõng buoåi hoäi thaûo khoaùng ñaïi, nhöõng sinh hoaït troø chôi lôùn veà caùch duøng internet, caùch vöôït töôøng löûa, vaø nhöõng buoåi hoäi thaûo veà vöôït töôøng löûa. Ñeà taøi naøy laø thöïc teá nhaát vôùi thöïc traïng hoâm nay.”

Tuy nhieân, ñeà taøi naøy chaéc chaén khoâng ñöôïc caùc chính quyeàn kieåm duyeät internet chaët cheõ hoan ngheânh, nhö ôû Vieät Nam chaúng haïn. Vaäy caùc baïn trong nöôùc sang Philippines tham gia ñaïi hoäi naøy ñaõ chuaån bò taâm lyù nhö theá naøo? Chuùng ta haõy cuøng gaëp gôõ moät tham döï vieân ñeán töø Vieät Nam: (tuan)

Tuaán: Em laø Tuaán ñeán töø Vieät Nam. Taát nhieân khi sang ñaây mình phaûi chuaån bò taâm lyù laø khi veà khi veà coù theå gaëp nhieàu ruûi ro. Em ñaõ chuaån bò saün saøng roài. Ñaïi hoäi nhö theá naøy ñoái vôùi cheá ñoä ñoäc taøi laø moät caùi gai. Nhöõng ngöôøi qua ñaây tham döï khi veà coù nhieàu khaû naêng bò doø xeùt. Noùi veà vaán ñeà vöôït töôøng löûa vaø thay ñoåi xaõ hoäi, sinh vieân Vieät Nam nhaát laø nhöõng sinh vieân trong nöôùc, haàu nhö ai cuõng mô öôùc muoán canh taân, thay ñoåi sao cho ñaát nöôùc giaøu maïnh, nhöng soáng döôùi cheá ñoä coäng saûn, moãi ngöôøi ñang bò bao truøm bôûi moät söï sôï haõi.

Traø Mi: Sau khi ñeán vôùi ñaïi hoäi naøy baïn caûm thaáy mình hoïc hoûi ñöôïc nhöõng gì töø chính ñaïi hoäi vaø töø caùc baïn ñoàng trang löùa töø nhöõng nôi khaùc tôùi?

Tuaán: Em hoïc ñöôïc raát nhieàu ñieàu, nhö laøm sao ñeå ñaït ñöôïc quyeàn daân chuû, laøm sao ñeå nhaân quyeàn ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu. Taát nhieân mình cuõng bieát theâm veà caùch thöùc hoïc haønh cuûa caùc baïn ôû caùc nöôùc phaùt trieån, hoïc hoûi ñöôïc nhieàu kinh nghieäm boå ích töø xaõ hoäi daân söï vaø nhöõng böôùc ngoaët tôùi cho ñaát nöôùc Vieät Nam mình.

Traø Mi: Nhöõng ñieàu baïn cho laø boå ích ñoù, theo baïn coù aùp duïng ñöôïc vôùi tình hình Vieät Nam hieän nay khoâng?

Tuaán: Seõ aùp duïng ñöôïc vì thôøi gian gaàn ñaây ngöôøi daân Vieät Nam ñaõ coù moät chuùt maïnh meõ khi tham gia caùc cuoäc bieåu tình, bôùt noãi sôï haõi ñi.

Traø Mi: Baïn seõ öùng duïng nhöõng ñieàu hoïc hoûi ñöôïc töø ñaïi hoäi naøy ra sao khi veà Vieät Nam?

Tuaán: Mình cuõng bieát ñoâi chuùt veà caùch vöôït töôøng löûa. Giôø mình ñöôïc hoïc hoûi theâm, khi veà, mình coù theå baøy cho caùc baïn sinh vieân ôû Vieät Nam. Nhieàu ngöôøi muoán hoïc hoûi maø khoâng coù cô hoäi.

Ñoù laø taâm tình cuûa moät tham döï vieân töø trong nöôùc veà nhöõng ñieàu baïn cho laø höõu ích khi ñeán vôùi Ñaïi hoäi Thanh Nieân Sinh Vieân Vieät Nam Theá giôùi laàn 6. Coøn caùc tham döï vieân ôû haûi ngoaïi hoïc hoûi ñöôïc gì töø sinh hoaït naøy? Coâ baïn teân Yeán ñeán töø Phaùp cho bieát: (yen edited)

Yeán: Kyø ñaïi hoäi naøy coù maáy baïn ôû Vieät Nam sang, mình hoïc hoûi töø caùc baïn raát nhieàu, bieát ñöôïc tình caûm vaø mong chôø cuûa caùc baïn ñoái vôùi caùc anh em ôû haûi ngoaïi. Ngoaøi ra caùc cuoäc trao ñoåi giöõa tuïi mình vôùi caùc baïn trong nöôùc raát caûm ñoäng. Yeán raát thích.

Traø Mi: Theo baïn, hieäu quaû lôùn nhaát, taùc ñoäng lôùn nhaát cuûa ñaïi hoäi naøy laø gì?

Yeán: Ñoù laø caùc baïn trong nöôùc vaø tuïi mình ôû haûi ngoaïi hoïc ñöôïc moät soá ñieàu veà caùch söû duïng maùy tính sao cho ñöôïc baûo veä an toaøn. Mình hoïc hoûi ñöôïc moät soá chuyeän lieân quan ñeán tình hình Vieät Nam, veà nhöõng bieán chuyeån vöøa qua ôû Baéc Phi. Töø nhöõng kinh nghieäm cuûa Baéc Phi, mình coi laïi xem coù theå laøm gì cho Vieät Nam. Quùy baùu nhaát laø nhöõng chia seû taâm tình ñöôïc trao ñoåi vôùi caùc baïn ôû Vieät Nam. Hoï coù nhöõng caûm xuùc khoâng khaùc gì so vôùi caùc baïn ngoaøi naøy, laø muoán laøm gì ñeå thay ñoåi cho xaõ hoäi, ñaát nöôùc toát ñeïp hôn.

Baïn treû teân Taâm töø Australia ñeán vôùi ñaïi hoäi chia seû caûm nghó:

Taâm: Ñieàu thích nhaát laø cô hoäi ñöôïc gaëp caùc baïn töø 4 phöông, ñöôïc chia seû noãi lo vaø hy voïng laøm sao cho nöôùc Vieät Nam vaø cho coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû haûi ngoaïi ñöôïc vöõng maïnh. Ñoù laø ñieàu mình vui nhaát. Caùc baïn ôû Vieät Nam tôùi ñaây ñeå leân tieáng, mình thaáy hoï raát can ñaûm vaø mình haõnh dieän coù ñöôïc cô hoäi ngoài chung moät hoäi tröôøng vôùi hoï.

Traø Mi: Nhöõng ñieàu baïn hoïc hoûi ñöôïc töø kyø ñaïi hoäi naøy, baïn seõ öùng duïng nhö theá naøo ích lôïi cho Vieät Nam?

Taâm: Baèng ñaïi hoïc cuûa mình laø kyõ sö. Mình mong khi veà laïi Australia, mình coù theå laäp ra moät soá trang maïng nhö Wikileaks hieän nay raát thaønh coâng ôû nhieàu nöôùc nhö ôû Thaùi Lan hay Campuchea chaúng haïn. Raát mong mình coù cô hoäi giuùp caùc baïn trong nöôùc laäp ra moät trang nhö theá, laø nôi ñeå caùc baïn khaép nôi chia seû nhöõng thoâng tin veà nhöõng ñieàu chính phuû Vieät Nam laøm chöa toát cho khaép theá giôùi bieát, haàu thuùc ñaåy söï nhöõng söï söûa ñoåi.

Chuùng ta vöøa nghe caûm nghó cuûa moät soá baïn treû tham gia caùc sinh hoaït trong ñaïi hoäi 6 cuûa Maïng löôùi Tuoåi treû Vieät Nam Leân ñöôøng vôùi chuû ñeà “Vöôït töôøng löûa, hoaït ñoäng maïng ñeå thay ñoåi xaõ hoäi”. Maïng löôùi taäp hôïp thanh nieân ngöôøi Vieät khaép nôi treân theá giôùi vôùi muïc tieâu keát noái giôùi treû vaø coå voõ daân chuû vaø nhaân quyeàn cho Vieät Nam vaø caùc kyø ñaïi hoäi ñöôïc toå chöùc moãi 2-3 naêm moät laàn taïi nhieàu nôi treân theá giôùi.

Caùc baïn nghe ñaøi muoán bình luaän veà caùc sinh hoaït naøy, xin vui loøng chia seû yù kieán beân döôùi baøi naøy, trong chuyeân muïc Taïp chí Thanh Nieân, treân trang voatiengviet.com. Taïp chí Thanh Nieân seõ trôû laïi cuøng quyù vò vaø caùc baïn trong moät caâu chuyeän môùi vaøo giôø naøy, tuaàn sau.

Đường dẫn liên quan

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG