Đường dẫn truy cập

Lũ lụt gây thiệt mạng cho trẻ em ở Philippines


Lũ lụt gây thiệt mạng cho trẻ em ở Philippines
Lũ lụt gây thiệt mạng cho trẻ em ở Philippines

Lụt lội ở khu vực miền trung và miền nam Philippines đã làm ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em, và buộc hàng trăm người phải rời bỏ nhà cửa.

Hôm nay, giới hữu trách cho biết gần một tuần mưa to đã gây ra lở đất, làm tăng con số người chết.

Một bé trai 1 tuổi và một bé gái 5 tuổi nằm trong số những người thiệt mạng khi một trận lở đất chôn vùi nhà của gia đình các em ở tỉnh miền trung Leyte khi chúng đang ngủ.

Các giới chức cho biết hơn 1.000 cư dân tại thị trấn này đã được di dời tới các nơi tạm trú.

Tin cho hay cũng có tử vong trên đảo Mindanao miền nam, nơi tình trạng ngập lụt nghiêm trọng được báo cáo tại nhiều ngôi làng.

Ngaäp luït laøm thieät maïng treû nhoû ôû Philippines

Luït loäi ôû khu vöïc mieàn trung vaø mieàn nam Philippines ñaõ laøm ít nhaát 7 ngöôøi thieät maïng, trong ñoù coù treû em, vaø buoäc haøng traêm ngöôøi phaûi rôøi boû nhaø cöûa.

Hoâm nay, giôùi höõu traùch cho bieát gaàn moät tuaàn möa to ñaõ gaây ra lôû ñaát, laøm taêng con soá ngöôøi cheát.

Moät beù trai 1 tuoåi vaø moät beù gaùi 5 tuoåi naèm trong soá nhöõng ngöôøi thieät maïng khi moät traän lôû ñaát choân vuøi nhaø cuûa gia ñình caùc em ôû tænh mieàn trung Leyte khi chuùng ñang nguû. Caùc giôùi chöùc cho bieát hôn moät nghìn cö daân taïi thò traán naøy ñaõ ñöôïc di dôøi tôùi caùc nôi taïm truù.

Tin cho hay cuõng coù töû vong treân hoøn ñaûo Mindanao mieàn nam, nôi tình traïng ngaäp luït nghieâm troïng ñöôïc baùo caùo taïi nhieàu ngoâi laøng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG