Đường dẫn truy cập

TT Obama sẽ công bố giai đoạn rút quân thứ nhất ra khỏi Afghanistan


Tổng tống Hoa Kỳ Barack Obama
Tổng tống Hoa Kỳ Barack Obama

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay sẽ công bố giai đoạn thứ nhất của tiến trình triệt thoái quân đội ra khỏi Afghanistan; giai đoạn này có thể có đến 10.000 binh sĩ Hoa Kỳ sẽ rời khỏi Afghanistan trước cuối năm nay.

Các giới chức quốc phòng được trích lời nói rằng Tổng thống Obama sẽ ra lệnh rút 5.000 binh sĩ trong đợt đầu tiên, và tiếp theo đó là 5.000 binh sĩ nữa trước cuối năm 2011.

Tuy nhiên người phát ngôn Jay Carney của Tòa Bạch Ốc cảnh báo các suy đoán của truyền thông báo chí ngày hôm qua.

Ông Carney nói rằng tổng thống sẽ giải thích cách xúc tiến chiến lược được ông vạch ra vào tháng 12 năm 2009 về việc rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan.

Vào tháng 12 năm 2009, khi trình bày chiến lược tổng thể về Afghanistan tại trường võ bị West Point ở New York, Tổng thống Obama loan báo rằng tháng 7 này sẽ bắt đầu tiến trình triệt thoái quân đội ra khỏi Afghanistan.

Trong phát biểu tối nay tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama theo trù liệu cũng sẽ tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ và NATO chuyển giao toàn bộ nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho các lực lượng của Afghanistan trước cuối năm 2014.

Hiện có khoảng 100.000 binh sĩ Hoa Kỳ đồn trú tại Afghanistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates hôm qua nói rằng tổng thống phải cân nhắc đến tình hình bền vững tại Hoa Kỳ, cả trong quốc hội lẫn trong công chúng Mỹ, cùng như tình hình thực tế tại Afghanistan.

Toång thoáng Obama seõ coâng boá giai ñoaïn ruùt quaân thöù nhaát ra khoûi Afghanistan

Toång thoáng Hoa Kyø Barack Obama theo truø lieäu hoâm nay seõ coâng boá giai ñoaïn thöù nhaát cuûa tieán trình trieät thoaùi quaân ñoäi ra khoûi Afghanistan; giai ñoaïn naøy coù theå coù ñeán 10 ngaøn binh só Hoa Kyø seõ rôøi khoûi Afghanistan tröôùc cuoái naêm nay.

Caùc giôùi chöùc quoác phoøng ñöôïc trích lôøi noùi raèng Toång thoáng Obama seõ ra leänh ruùt 5 ngaøn binh só trong ñôït ñaàu tieân, vaø tieáp theo où laø 5 ngaøn binh só nöõa tröôùc cuoái naêm 2011.

Tuy nhieân ngöôøi phaùt ngoân Jay Carney cuûa Toøa Baïch OÁc caûnh baùo caùc suy ñoaùn cuûa truyeàn thoâng baùo chí ngaøy hoâm qua. OÂng noùi raèng toång thoáng seõ giaûi thích caùch xuùc tieán chieán löôïc ñöôïc oâng vaïch ra vaøo thaùng 12 naêm 2009 veà vieäc ruùt quaân ñoäi Hoa Kyø ra khoûi Afghanistan.

Vaøo thaùng 12 naêm 2009, khi trình baøy chieán löôïc toång theå veà Afghanistan taïi tröôøng voõ bò West Point ôû New York, Toång thoáng Obama loan baùo raèng thaùng 7 naøy seõ baét ñaàu tieán trình trieät thoaùi quaân ñoäi ra khoûi Afghanistan.

Trong phaùt bieåu toái nay taïi Toøa Baïch OÁc, Toång thoáng Obama theo truø lieäu cuõng seõ taùi khaúng ñònh cam keát cuûa Hoa Kyø vaø NATO chuyeån giao toaøn boä nhieäm vuï baûo veä an ninh cho caùc löïc löôïng cuûa Afghanistan tröôùc cuoái naêm 2014. Hieän coù khoaûng 100 ngaøn binh só Hoa Kyø ñoàn truù taïi Afghanistan.

Boä tröôûng Quoác phoøng Hoa Kyø Robert Gates hoâm qua noùi raèng toång thoáng phaûi caân nhaéc ñeán tình hình beàn vöõng taïi Hoa Kyø, caû trong quoác hoäi laãn trong coâgn chuùng Myõ, cuøng nhö tình hình thöïc teá taïi Afghanistan.

VOA Express

XS
SM
MD
LG