Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo Libya đổ lỗi cho al-Qaida về các vụ biểu tình


Ông Gadhafi đổ lỗi cho Osama bin Laden và các phần tử khủng bố al-Qaida gây nên các cuộc biểu tình
Ông Gadhafi đổ lỗi cho Osama bin Laden và các phần tử khủng bố al-Qaida gây nên các cuộc biểu tình

Nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi của Libya đã đổ lỗi cho Osama bin Laden và các phần tử khủng bố al-Qaida đã gây nên các cuộc biểu tình chống chính phủ của nước này.

Trong một bài diễn văn được đọc qua điện thoại trên truyền hinh nhà nước, ông nói rằng lực lượng al-Qaida đã cung cấp thuốc “gây ảo giác” cho thanh niên ở Libya để khiến họ kích động bạo loạn.

Ông Gadhafi nói rằng người dân “có trí óc” sẽ không tham gia vào các cuộc biểu tình. Ông hối thúc phụ huynh “kiểm soát” con cái của mình và giữ chúng ở trong nhà.

Tuy nhiên, các tin tức độc lập cho thấy al-Qaida không có liên hệ với vụ nổi dậy.

Ông Gadhafi cũng ngỏ lời chia buồn đối với những người bị thiệt mạng trong vụ nổi dậy trong bài diễn văn được cho là bài diễn văn thứ hai đọc trước quốc dân kể từ khi vụ nổi dậy bùng ra.

Ông nói rằng ông đã trở thành một nhà lãnh đạo “biểu tượng” người không có thẩm quyền áp đặt sự cai trị lên người Libya.

Bài diễn văn được đọc giữa lúc các các vụ đụng độ tiếp tục nổ ra giữa những chiến binh trung thành với nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi và lực lượng chống chính phủ đang đòi ông Gadhafi từ chức.

Những người được chứng kiến cho hay các cuộc giao tranh ngày hôm nay xảy ra ở ở thành phố Misrata, cách thủ đô Tripoli khoảng 200km về phía đông, nơi lực lượng chống chính phủ tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thành phố lớn thứ ba này ngày hôm qua.

Một cuộc đụng độ khác nổ ra ngày hôm nay ngay phía tây thủ đô tại thành phố Zawiya.

Một người mục kích nói với phóng viên của hãng thông tấn AP rằng lực lượng trung thành với ông Gadhafi đã phá nổ tòa tháp của một đền thờ Hồi giáo nơi người biểu tình đang tạm trú.

EADLINE: Laõnh ñaïo Libya ñoå loãi cho phe al-Qaida veà caùc vuï bieåu tình

Nhaø laõnh ñaïo Moammar Gadhafi cuûa Libya ñaõ ñoå loãi cho Osama bin Laden vaø caùc phaàn töû khuûng boá al-Qaida ñaõ gaây neân caùc cuoäc bieåu tình choáng chính phuû cuûa nöôùc naøy.

Trong moät baøi dieãn vaên ñöôïc ñoïc qua ñieän thoaïi treân truyeàn hinh nhaø nöôùc, oâng noùi raèng löïc löôïng al-Qaida ñaõ cung caáp thuoác “gaây aûo giaùc” cho thanh nieân ôû Libya ñeå khieán hoï kích ñoäng baïo loaïn. Oâng Gadhafi noùi raèng ngöôøi daân “coù trí oùc” seõ khoâng tham gia vaøo caùc cuoäc bieåu tình. Oâng hoái thuùc phuï huynh “kieåm soaùt” con caùi cuûa mình vaø giöõ chuùng ôû trong nhaø.

Tuy nhieân, caùc tin töùc ñoäc laäp cho thaáy al-Qaida khoâng coù lieân heä vôùi vuï noåi daäy.

Oâng Gadhafi cuõng ngoû lôøi chia buoàn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi bò thieät maïng trong vuï noåi daäy trong baøi dieãn vaên ñöôïc cho laø baøi dieãn vaên thöù hai ñoïc tröôùc quoác daân keå töø khi vuï noåi daäy buøng ra. Oâng noùi raèng oâng ñaõ trôû thaønh moät nhaø laõnh ñaïo “bieåu töôïng” ngöôøi khoâng coù thaåm quyeàn aùp ñaët söï cai trò leân ngöôøi Libya.

Baøi dieãn vaên ñöôïc ñoïc giöõa luùc caùc caùc vuï ñuïng ñoä tieáp tuïc noå ra giöõa nhöõng chieán binh trung thaønh vôùi nhaø laõnh ñaïo Libya Moammar Gadhafi vaø löïc löôïng choáng chính phuû ñang ñoøi oâng Gadhafi töø chöùc.

Nhöõng ngöôøi ñöôïc chöùng kieán cho hay caùc cuoäc giao tranh ngaøy hoâm nay xaûy ra ôû ôû thaønh phoá Misrata, caùch thuû ñoâ Tripoli khoaûng 200km veà phía ñoâng, nôi löïc löôïng choáng chính phuû tuyeân boá ñaõ giaønh quyeàn kieåm soaùt thaønh phoá lôùn thöù ba naøy ngaøy hoâm qua.

Moät cuoäc ñuïng ñoä khaùc noå ra ngaøy hoâm nay ngay phía taây thuû ñoâ taïi thaønh phoá Zawiya. Moät ngöôøi muïc kích noùi vôùi phoùng vieân cuûa haõng thoâng taán AP raèng löïc löôïng trung thaønh vôùi oâng Gadhafi ñaõ phaù noå toøa thaùp cuûa moät ñeàn thôø Hoài giaùo nôi ngöôøi bieåu tình ñang taïm truù.

Đường dẫn liên quan

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG