Đường dẫn truy cập

Thủ Tướng Nhật phải đối diện với những lời kêu gọi từ chức


Thủ Tướng Kan đang phải đối diện với những lời kêu gọi từ chức từ các nhà lãnh đạo đảng đối lập và các nhà lập pháp đảng đương quyền
Thủ Tướng Kan đang phải đối diện với những lời kêu gọi từ chức từ các nhà lãnh đạo đảng đối lập và các nhà lập pháp đảng đương quyền

Thủ Tướng Nhật Bản, ông Naoto Kan, đang phải đối diện với những lời kêu gọi ông từ chức từ các nhà lãnh đạo cao cấp của đảng đối lập và các nhà lập pháp đảng đương quyền. Họ phẫn nộ vì cách ứng phó của ông trước trận động đất và sóng thần gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân.

Hôm Thứ Năm, ông Sadakazu Tanigaki, nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do đối lập, nói rằng đã tới lúc để ông Kan quyết định xem có từ chức hay không bởi vì điều ông Tanigaki gọi là việc xử lý kém cỏi của Thủ Tướng trong hoạt động cứu hộ. Ông nói rằng, việc tiếp tục với quyền lãnh đạo hiện nay của Thủ tướng Kan sẽ là điều hết sức bất hạnh cho nhân dân Nhật.

Những người phê bình ông Kan lúc đầu đã tự kiềm chế không chỉ trích Thủ Tướng sau khi xảy ra trận động đất với cường độ 9 điểm và trận sóng thần to lớn ập vào bờ biển Thái Bình Dương của đảo Honshu của Nhật Bản và làm hư hại nhà máy điện hạt nhân hôm 11 tháng Ba vừa qua. Kể từ đó, ông Kan đã kêu gọi hợp tác giữa các đảng để giúp đất nước phục hồi sau tai họa nghiêm trọng nhất thời hậu chiến này.

Nhưng hôm Thứ Năm, ông Kan cũng phải đối diện với lời kêu gọi từ chức từ ngay trong Đảng Dân Chủ Nhật Bản đương quyền. Chủ tịch Thượng Viện, ông Takeo Nishioka, nói rằng, ông Kan phải từ chức vì đã không xử lý thích đáng sau ba tai họa liên tiếp này.

Một ngày trước đó, một đối thủ của Thủ Tướng trong Đảng Dân Chủ Nhật Bản, ông Ichiro Ozawa, đã chỉ trích cách đối phó của ông Kan trước cuộc khủng hoảng này.

Hôm Thứ Năm, ông Kan tập trung vào công cuộc tái thiết, bằng cách chủ tọa cuộc họp đầu tiên của một ủy ban chuyên gia được bổ nhiệm để soạn thảo một kế hoạch phục hồi kinh tế cho vùng bị thiên tai.

Người lãnh đạo ủy ban, ông Makoto Iokibe nói rằng kế hoạch tái thiết phải có được sự ủng hộ của toàn quốc. Ông cũng gợi ý thiết lập một sắc thuế đặc biệt để tài trợ cho những nỗ lực này.

Ủy ban chuyên gia gồm 15 thành viên có nhiệm vụ đệ trình những đề nghị đầu tiên của họ vào tháng Sáu tới.

Hoâm Thöù Naêm, oâng Kan taäp trung vaøo coâng cuoäc taùi thieát, baèng caùch chuû toïa cuoäc hoïp ñaàu tieân cuûa moät uûy ban chuyeân gia ñöôïc boå nhieäm ñeå soaïn thaûo moät keá hoaïch phuïc hoài kinh teá cho vuøng bò thieân tai.

Ngöôøi laõnh ñaïo uûy ban, oâng Makoto Iokibe noùi raèng keá hoaïch taùi thieát phaûi coù ñöôïc söï uûng hoä cuûa toaøn quoác. OÂng cuõng gôïi yù thieát laäp moät saéc thueá ñaëc bieät ñeå taøi trôï cho nhöõng noã löïc naøy.

UÛy ban chuyeân gia goàm 15 thaønh vieân coù nhieäm vuï ñeä trình nhöõng ñeà nghò ñaàu tieân cuûa hoï vaøo thaùng Saùu tôùi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG