Đường dẫn truy cập

Lệnh hoãn xây cất khu định cư của Israel kết thúc


Lệnh đình chỉ về xây cất định cư của Israel tại Bờ Tây trong vòng 10 tháng hết hạn hôm nay, có nguy cơ sẽ gây phương hại đến vòng đàm phán hòa bình Trung Đông mới đây.

Giới lãnh đạo Palestine đã dọa sẽ ngưng các cuộc đàm phán nếu Israel tái tục việc xây cất định cư.

Trong bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc hôm qua, Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine nhấn mạnh rằng tinh thần bành trướng thống trị của Israel đang đẩy người dân Palestine, nói riêng, và khu vực Trung Đông, nói chung, vào một chu kỳ bạo động và xung đột, làm cản trở những giải pháp chân thành cho các vấn đề trong khu vực.

Lãnh đạo Palestine tuyên bố Israel phải chọn một trong hai, hoặc là hòa bình, hoặc là tiếp tục hoạt động xây cất định cư.

Hoa Kỳ đang thúc giục Israel gia hạn lệnh hoãn xây dựng các khu định cư mới đồng thời kêu gọi Palestine đừng rời bỏ các cuộc đàm phán hòa bình.

Giới chức Israel và Palestine đã hội kiến các nhà ngoại giao Hoa Kỳ bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên hiệp quốc trong nỗ lực tránh để các cuộc đàm phán bị bế tắc.

Những người định cư Israel và những người ủng hộ đã áp lực Thủ tướng Benjamin Netanyahu chấm dứt lệnh đình chỉ xây cất định cư.

Một số người dự định sẽ tổ chức một cuộc tuần hành hôm nay để đếm ngược thời gian cho tới mốc kết thúc lệnh này vào lúc 22 giờ GMT.

Leänh hoaõn xaây caát ñònh cö cuûa Israel keát thuùc hoâm nay

Leänh ñình chæ veà xaây caát ñònh cö cuûa Israel taïi Bôø Taây trong voøng 10 thaùng heát haïn hoâm nay, coù nguy cô seõ gaây phöông haïi ñeán voøng ñaøm phaùn hoøa bình Trung Ñoâng môùi ñaây.

Giôùi laõnh ñaïo Palestine ñaõ doïa seõ ngöng caùc cuoäc ñaøm phaùn neáu Israel taùi tuïc vieäc xaây caát ñònh cö.

Trong baøi dieãn vaên tröôùc Ñaïi hoäi ñoàng Lieân hieäp quoác hoâm qua, Toång thoáng Mahmoud Abbas cuûa Palestine nhaán maïnh raèng tinh thaàn baønh tröôùng thoáng trò cuûa Israel ñang ñaåy ngöôøi daân Palestine, noùi rieâng, vaø khu vöïc Trung Ñoâng, noùi chung, vaøo moät chu kyø baïo ñoäng vaø xung ñoät, laøm caûn trôû nhöõng giaûi phaùp chaân thaønh cho caùc vaán ñeà trong khu vöïc.

Laõnh ñaïo Palestine tuyeân boá Israel phaûi choïn moät trong hai, hoaëc laø hoøa bình, hoaëc laø tieáp tuïc hoaït ñoäng xaây caát ñònh cö.

Hoa Kyø ñang thuùc giuïc Israel gia haïn leänh hoaõn xaây döïng caùc khu ñònh cö môùi ñoàng thôøi keâu goïi Palestine ñöøng rôøi boû caùc cuoäc ñaøm phaùn hoøa bình.

Giôùi chöùc Israel vaø Palestine ñaõ hoäi kieán caùc nhaø ngoaïi giao Hoa Kyø beân leà cuoäc hoïp cuûa Ñaïi hoäi ñoàng Lieân hieäp quoác trong noã löïc traùnh ñeå caùc cuoäc ñaøm phaùn bò beá taéc.

Nhöõng ngöôøi ñònh cö Israel vaø nhöõng ngöôøi uûng hoä ñaõ aùp löïc Thuû töôùng Benjamin Netanyahu chaám döùt leänh ñình chæ xaây caát ñònh cö. Moät soá ngöôøi döï ñònh seõ toå chöùc moät cuoäc tuaàn haønh hoâm nay ñeå ñeám ngöôïc thôøi gian cho tôùi moác keát thuùc leänh naøy vaøo luùc 22 giôø GMT.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG