Đường dẫn truy cập

Hội nghị Kabul: Afghanistan sẽ đảm trách an ninh vào năm 2014


Đại diện của hơn 60 quốc gia và tổ chức kết thúc hội nghị một ngày tại Kabul với việc ủng hộ kế hoạch của chính phủ Afghanistan đảm nhiệm công tác bảo vệ an ninh vào năm 2014, và kiểm soát nhiều hơn ngân khoản viện trợ phát triển cho Afghanistan.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai khai mạc hội nghị tại Kabul hôm thứ Ba nói là ông thấy trước được ngày mà quốc gia ông không còn phải nhờ cậy vào sức mạnh của quân đội nước ngoài nữa. Ông cũng yêu cầu 50% viện trợ quốc tế chuyển sang cho chính phủ ông trong vòng 2 năm.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói với các phái đoàn là Afghanistan đã từng bước cải thiện lề lối quản trị quốc gia và chống tham nhũng. Bà nói thêm là Washington không có ý định bỏ rơi Afghanistan ngay cả khi binh sĩ Mỹ bắt đầu rút khỏi nước này vào tháng 7 năm 2011.

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đồng chủ tọa hội nghị với Tổng thống Karzai, khen ngợi Kabul đã có những tiến triển nhưng khuyến nghị Tổng thống Afghanistan tiến hành những bước cụ thể để cải thiện việc quản trị đất nước và khuyến khích hòa giải quốc gia.

Thông cáo cuối cùng của hội nghị ủng hộ kế hoạch tái hội nhập các chiến binh Taliban đồng ý buông vũ khí, từ bỏ al-Qaida và chấp nhận hiến pháp Afghanistan.

Hội nghị Kabul lần này là hội nghị thứ 9 về Afghanistan kể từ khi Hoa Kỳ dẫn dạo cuộc chiến chống Taliban vào cuối năm 2001 và là hội nghị quốc tế lớn nhất về Afghanistan kể từ những năm 1970.

Hoäi nghò Kabul uûng hoä keá hoaïch cuûa Afghanistan ñaûm nhaän traùch vuï an ninh vaøo naêm 2014

Ñaïi dieän cuûa hôn 60 quoác gia vaø toå chöùc keát thuùc hoäi nghò moät ngaøy taïi Kabul vôùi vieäc uûng hoä keá hoaïch cuûa chính phuû Afghanistan ñaûm nhieäm coâng taùc baûo veä an ninh vaøo naêm 2014 vaø kieåm soaùt nhieàu hôn ngaân khoaûn vieän trôï phaùt trieån cho Afghanistan.

Toång thoáng Afghanistan Hamid Karzai khai maïc hoäi nghò taïi Kabul hoâm thöù Ba noùi laø oâng thaáy tröôùc ñöôïc ngaøy maø quoác gia oâng khoâng coøn phaûi nhôø caäy vaøo söùc maïnh cuûa quaân ñoäi nöôùc ngoaøi nöõa. OÂng cuõng yeâu caàu 50% vieän trôï quoác teá chuyeån sang cho chính phuû oâng trong voøng 2 naêm.

Ngoaïi tröôûng Hoa Kyø Hillary Clinton noùi vôùi caùc phaùi ñoaøn laø Afghanistan ñaõ töøng böôùc caûi thieän leà loái quaûn trò quoác gia vaø choáng tham nhuõng. Baø noùi theâm laø Washington khoâng coù yù ñònh boû rôi Afghanistan ngay caû khi binh só Myõ baét ñaàu ruùt khoûi nöôùc naøy vaøo thaùng 7 naêm 2011.

Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác Ban Ki-moon ñoàng chuû toïa hoäi nghò vôùi Toång thoáng Karzai, khen ngôïi Kabul ñaõ coù nhöõng tieán trieån nhöng khuyeán nghò Toång thoáng Afghanistan tieán haønh nhöõng böôùc cuï theå ñeå caûi thieän vieäc quaûn trò ñaát nöôùc vaø khuyeán khích hoøa giaûi quoác gia.

Thoâng caùo cuoái cuøng cuûa hoäøi nghò uûng hoä keá hoaïch taùi hoäi nhaäp caùc chieán binh Taliban ñoàng yù buoâng vuõ khí, töø boû al-Qaida vaø chaáp nhaän hieán phaùp Afghanistan.

Hoäi nghò Kabul laàn naøy laø hoäi nghò thöù 9 veà Afghanistan keå töø khi Hoa Kyø daãn daïo cuoäc chieán choáng Taliban vaøo cuoái naêm 2001 vaø laø hoäi nghò quoác teá lôùn nhaát veà Afghanistan keå töø nhöõng naêm 1970.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG