Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 177


Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 177. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Bài học hôm nay bắt đầu bằng mẩu đàm thoại giữa ông Chapman và ông Blake. Ông Chapman hỏi ông Blake về sách Hướng dẫn cách sử dụng và sửa chữa người máy tự động robots và chuyên viên kỹ thuật huấn luyện cách dùng máy. Mr. Chapman asked Mr. Blake about the service manuals and technicians. Ôn lại: To get right down to business.=bắt tay ngay vào công việc. I’d like to finalize things before I leave.=tôi muốn thông qua lần cuối (kết thúc, làm xong) mọi chuyện trước khi về. My understanding is that… Theo chỗ tôi hiểu thì…. Actually=đúng ra là…Is that correct? Is that right? Như vậy có đúng không? Most businesses use English to communicate on the Internet=phần lớn các ngành thương mại dùng Anh ngữ để truyền đạt trên liên mạng Internet.

Cut 1

Dialog: FIB Dialog, Meeting with Chapman and Blake

Larry: Dialog

Mr. Chapman asked Mr. Blake about the service manuals and technicians.

• a service manual sách hướng dẫn cách sử dụng.
• a technician chuyên viên kỹ thuật.

Chap: Well, I know that you’re getting ready to return to Beijing, so we should get right down to business.

Blake: Good.

I’d like to finalize things before I leave.

Chap: My understanding is that the English service manuals will be ready in three weeks.

Blake: Actually, we’ll have them for you in two.

Chap: Excellent!

And Dave said that you could send some English-speaking technicians to train our engineers. Is that correct?

Blake: Yes, that’s right.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe cách nói cùng một ý bằng hai cách. Thí dụ ta có một câu cần hỏi cho rõ: The manual will be ready in three weeks.= Sách hướng dẫn sẽ sẵn sàng trong vòng 3 tuần. Muốn hỏi cho chắc, ta có hai cách: Dùng nhóm chữ “My understanding is that + câu mình muốn hỏi: My understanding is that the manuals will be ready in 3 weeks.=Theo chỗ tôi biết thì sách hướng dẫn sẽ sẵn sàng trong vòng ba tuần. Hay ta dùng câu muốn hỏi đi theo bởi: Is that right? hay: Is that correct? The manuals will be ready in 3 weeks, is that right? Xin nghe:

Cut 2

Language Focus: Variations

Larry: Variations.

Listen to these variations.

Eliz: My understanding is that the manuals will be ready in three weeks.

Larry: The manuals will be ready in three weeks, is that right?

(pause)

Eliz: We’ll have them for you in two weeks.

Larry: They’ll be ready in two weeks.

(pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần phỏng vấn sắp tới. Elizabeth hỏi ông Chapman về ấn tượng đầu tiên của ông thế nào đối với ông Blake. Mr. Chapman, what was your first impression of Mr. Blake? Impression=ấn tượng, cảm tưởng. I was very impressed.=tôi có cảm tưởng rất tốt về ông ta. I felt (past tense của feel) that we could do business together.=tôi cảm thấy chúng tôi có thể kinh doanh với nhau. I am a very direct person.=tôi là người nói thẳng, không quanh co, I say exactly what I mean. Similar=tương tự. He knew his products very well, even the details.= ông ta biết rất kỹ về sản phẩm của hãng ông, ngay đến cả những chi tiết ông cũng biết. He understood our concerns=ông hiểu rõ những mối quan ngại của chúng tôi.

Cut 3

Interview: Chapman

Larry: Interview

Eliz: Mr. Chapman, what was your first impression of Mr. Blake?

Chap: I was very impressed.

I felt that we could do business together.

Eliz: Why was that?

Chap: Well, I’m a very direct person.

I like to get down to business.

Eliz: And you felt that Mr. Blake was similar?

Chap: Yes. He knew his products very well, even the details.

And he understood our concerns.

Eliz: I see. Mr. Chapman, thank you for talking to us today.

Chap: Thank you, Elizabeth.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần Language Focus, ta luyện nghe hiểu. Quí vị nghe một câu hỏi rồi nghe tiếp một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời. Sau khi nghe câu hỏi lập lại lần nữa, quí vị trả lời. Và nghe nghe câu trả lời đúng, quí vị lập lại. To deliver=giao hàng. On time=đúng hẹn. Is Mr. Blake prepared to deliver the service manuals on time?= Ông Blake có sẵn sàng giao sách hướng dẫn đúng hẹn không? Actually, we’ll have them for you in two.= Ðúng ra, chúng tôi sẽ giao sách cho ông trong vòng hai tuần.

Cut 4

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Questions.

Listen to the question, then listen to the dialog.

Eliz: Is Mr. Blake prepared to deliver the service manuals on time?

(short pause)

Chap: Well, I know that you’re getting ready to return to Beijing, so we should get right down to business.

Blake: Uh-huh.

Chap: My understanding is that the English service manuals will be ready in three weeks.

Blake: Actually, we’ll have them for you in two.

Chap: Excellent!


Eliz: Is Mr. Blake prepared to deliver the service manuals on time?

(ding)
(pause for answer)

Eliz: Yes, he is. The manuals will be ready in two weeks.

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanantion

Phần Mách giúp Văn hoá Culture Tips trả lời câu hỏi, “Has English really become the international language for business?” Có thật là tiếng Anh đã thành thứ ngôn ngữ quốc tế để giao dịch thương mại không? International=quốc tế. Popular=phổ thông. International language.=ngôn ngữ quốc tế. English has become an international language.=tiếng Anh đã trở thành sinh ngữ quốc tế. Even if=dù là. Even if you can’t speak English well, you need to be able to read it.=Dù là bạn không nói tiếng Anh thông thạo thì cũng cần biết đọc (và hiểu) tiếng Anh. You need to include documentation with your products.=bạn phải gửi thêm tài liệu theo sản phẩm của hãng mình. Increase (n.)=sự gia tăng. Increasingly (adv.) mỗi ngày một tăng, càng ngày càng. Exports=xuất cảng. [imports=nhập cảng.] Corporation=hãng, tổ hợp thương mại. All over the world=khắp thế giới. Documentation=tài liệu dẫn chứng hay giải thích. Translate=dịch. Practical=thực tế. Standard=chuẩn, tiêu chuẩn.

To become dependent on=phải nhờ vào, phụ thuộc vào. E-mail.= điện thư; to e-mail (v.)=gửi bằng điện thư. Internet=liên mạng. Journal=tạp chí chuyên ngành. Scientific=thuộc về khoa học. To keep up=do as well=gắng để thành công như người khác. If you want to keep up in business, you need to read English.=nếu muốn theo kịp đà phát triển trong thương trường, bạn cần đọc và hiểu tiếng Anh. I’m having trouble keeping up with the rest of the class.=tôi gặp trở ngại khi cố theo cho kịp các bạn trong lớp. To export=xuất cảng; to import: nhập cảng.

Cut 5

Culture Tips: Importance of English. Tầm quan trọng của tiếng Anh.

Larry: Culture Tips

This Culture Tip answers the question: “Has English really become the international language for business?” Tiếng Anh có thực đã thành ngôn ngữ quốc tế trong khi giao dịch thương mại không?

a face-to-face meeting=một buổi gặp mặt trực tiếp, tận mặt.
documentation=tài liệu dẫn chứng hay giải thích.

Even if you can’t speak English well, you need to be able to read it.=Dẫu rằng bạn không nói được tiếng Anh thông thạo, thì cũng cần đọc và hiểu tiếng Anh.

The dominant language of the Internet is English.=Ngôn ngữ chính (có ưu thế, trội hơn) của liên mạng Internet là tiếng Anh. Dominant=có ảnh hưởng lớn, quan trọng hơn, trội hơn.

Eliz: Welcome once again to “Culture Tips” with Gary Engleton.

Today’s question is, “Has English really become the international language for business?”

Gary: Well, that’s a difficult question.

Eliz: Why is that?

Gary: In face-to-face business meetings, many different languages are used.

But for business writing, English is the most popular language.

Even if you can’t speak English well, you need to be able to read it.

Eliz: Why do you think that’s true?

Gary: One reason is an increase in exports.

Today, most large corporations export their products all over the world.

You have to include documentation with your products.

And it’s not practical to translate this information into every language.

Eliz: So English has become standard.

Gary: Yes. In addition, businesses have become increasingly dependent on e-mail and the Internet.

And the dominant language of the Internet is English.

Finally, most of the important scientific and business journals are in English.

If you want to keep up in business, you need to read English.

Eliz: Thank you, Gary!

Gary: My pleasure!

MUSIC

Vietnamese Explanation

Ta hãy ôn lại 4 câu chính trong đoạn trên. In face-to-face business meetings, many different languages are used.=Trong các cuộc họp mặt thương mại trực tiếp, người ta dung nhiều ngôn ngữ khác nhau. Today, most large corporations export their products all over the world.=Ngày nay, hầu hết các công ty lớn xuất cảng sản phẩm của họ khắp nơi trên thế giới. In addition, businesses have become increasingly dependent on e-mail and the Internet.=Hơn nữa, các ngành thương mại càng ngày càng trở nên phụ thuộc (càng phải nhờ vào) vào điện thư và liên mạng. Finally, most of the important scientific and business journals are in English.=Sau hết, phần lớn các tạp chí chuyên ngành quan trọng về khoa học và thương mại được viết bằng tiếng Anh. Xin nghe lại.

Cut 6
[Same as Cut 5]

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 177 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG