Đường dẫn truy cập

Nhóm G-7 họp tại London


Các B? tru?ng tài chính, giám d?c các ngân hàng trung uong và lãnh d?o doanh nghi?p c?a các nu?c công nghi?p hàng d?u trên th? gi?i dang h?p t?i th? dô London c?a Anh d? th?o lu?n v? các co h?i kinh t? trong th? gi?i dang phát tri?n nhanh nh?t v? kinh t? này.

Anh Qu?c ch? trì cu?c h?p c?a nhóm G-7 trong khi d?i di?n c?a ?n d? và Trung qu?c cung tham gia vào các cu?c th?o lu?n t?p chú vào vi?c d?u tu t?i hai nu?c này.

B? tru?ng tài chính ?n d? Chidambaram cho bi?t d?t nu?c có truy?n th?ng dân ch? c?a ông có nh?ng co h?i ?n d?nh r?ng l?n cho các nhà d?u tu.

Giám d?c ngân hàng trung uong Trung qu?c Châu Ti?u Xuyên nói r?ng tình tr?ng co s? h? t?ng t?i các thanh 2phoó c?ng và du?ng sá ? Trung qu?c t?t d?p cho viec d?u tu.

M?t d? tài quan tr?ng khác cung du?c dua ra th?o lu?n trong cu?c h?p thu?ng d?nh dài 2 ngày c?a kh?i G–7 là vi?t gi?m n? cho các nu?c châu Phi.

Nhóm G-7 g?m Anh, Canada, Pháp, Ð?c, Ý Nh?t b?n và Hoa k?.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG