Đường dẫn truy cập

Quốc hội Ukraina chấp thuận bà Yulia Tymoshenko lên giữ chức Thủ Tướng


Qu?c h?i Ukraina dã n?ng nhi?t b? phi?u ch?p thu?n d? bà Yulia Tymoshenko lên gi? ch?c Th? Tu?ng c?a nu?c này.

Ðã có 373 phi?u tán tr? cho bà Tymoshenko t?i qu?c h?i g?m 450 gh?. Tru?c dó, T?ng Th?ng Viktor Yushchenko nói v?i các nhà l?p pháp r?ng bà Tymoshenko dã chi?m du?c s? tin tu?ng noi ông và noi qu?c dân.

G?i bà là m?t b?n d?ng hành chính tr?, ông Yushchenko nói r?ng bà có th? du?c m?i ngu?i tin tu?ng trong vi?c thành l?p m?t tân chính ph?.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG