Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: being like two peas in a pod/being like oil and water


Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 73 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.

Thành ngữ Mỹ thông dụng: being like two peas in a pod/being like oil and water
please wait

No media source currently available

0:00 0:09:13 0:00
Tải xuống

The two idioms we’re learning today are BEING LIKE TWO PEAS IN A POD and BEING LIKE OIL AND WATER.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là BEING LIKE TWO PEAS IN A POD và BEING LIKE OIL AND WATER.

It had been a very long time since Mai Lan and Mike went to see a movie. To them, going to the movies is a luxury, not in terms of money, but time. They’re so busy with their studies and their part-time jobs, then on weekend, they want to spend time with their families and friends. But today they found time to go to a movie which received a very good review.

Đã từ lâu Mai Lan và Mike chưa đi xem ciné. Đối với họ, đi ciné là việc xa xỉ, không phải vì tiền, mà vì thời gian. Bọn họ bận học, bận làm việc bán thời gian. Rồi vào cuối tuần, họ muốn gặp gỡ gia đình và bạn bè. Nhưng hôm nay họ thu xếp thời giờ để đi xem một phim mới đã được phê bình rất tốt.

MIKE: Wow! This new movie theater is so fancy. Look at the posters, the lighting. Everything is so hi-tech!

Ố ồ. Rạp chiếu bóng này tân kỳ quá. Nhìn các bảng quảng cáo, các đèn chiếu kìa, tất cả đều kỹ thuật tân tiến!

MAI LAN: I have the same feeling. And look, there are many smaller theaters instead of a big one which can hold hundreds.

Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhìn coi, có nhiều phòng chiếu nhỏ thay vì một phòng lớn chứa được cả mấy trăm người.

MIKE: Oh! Do you see what I see? Tom and his son Berry. We haven’t seen them for so long.

Ồ. Cô có thấy người tôi thấy không? Tom và con anh ta, Berry. Chúng ta không thấy họ trong một thời gian khá lâu.

MAI LAN: Yes, yes. Now I see them. Berry must be about 7 years old now. We saw them when he was 3. He has really grown!

Có, có. Bây giờ tôi thấy họ rồi. Berry chắc bây giờ 7 tuổi. Mình gặp nó khi nó lên 3. Nó lớn nhanh quá!

MIKE: Let’s get the tickets, then we’ll come to say hello to them.

Ta lấy vé rồi đi ra chào hỏi họ nhé.

MAI LAN: Let’s do. Berry looks so much like his dad. Even the way he walks!

Ta sẽ làm như thế. Berry giống bố nó quá. Cả dáng đi!

MIKE: Yes. They’re like two peas in a pod.

Đúng. Họ như là "two peas in a pod".

MAI LAN: Tell me more about this idiom, Mike.

Mike, hãy giảng thêm cho tôi về thành ngữ này.

MIKE: Two peas P-E-A-S in a pod P-O-D. You see, peas are the green seeds we often eat. Pod is the long outer case that holds the peas.

Two peas P-E-A-S in a pod P-O-D. Cô à, “peas” là hạt đậu mầu xanh mà ta hay ăn. "Pod" là cái bao dài bọc hạt đậu.

MAI LAN: OK. I understand. Tom and his son look so much alike, they look like two peas in a pod. In reality, the peas are truly similar.

Rồi. Tôi hiểu rồi. Tom và con anh ta giống nhau nhiều lắm, giống như hai hạt đậu. Quả thật, hạt đậu giống nhau.

MIKE: When two people are alike in looks, interests, beliefs, etc. we say they are like two peas in a pod.

Khi hai người giống nhau về bề ngoài hoặc về các ý nghĩ, cách tin tưởng v. v... thì ta nói họ giống nhau như “two peas in a pod”, như hai giọt nước.

MAI LAN: I know two girls who are like two peas in a pod: Lynn and her friend Marianne. Both of them love poetry. They spend so much time reading poems and meeting others who share their pastime.

Tôi biết hai cô giống nhau như hai giọt nước: Lynn và cô bạn Marianne. Cả hai đều thích thơ. Họ để nhiều thì giờ đọc thơ và gặp gỡ những người cùng môn giải trí này.

MIKE: And I know some other people who are the opposite, so unlike each other they are unable to interact easily.

Và tôi biết mấy người khác ngược lại, khác nhau lắm. Họ không giao thiệp với nhau dễ dàng.

MAI LAN: Oh. They are the type who has very different personalities, very different opinions, right?

Ồ. Họ là người có bản tánh khác nhau, ý nghĩ khác nhau, đúng không?

MIKE: Right. It’s said that they are like oil and water! Oil O-I-L, water W-A-T-E-R.

Đúng. Người ta nói những người này như "oil and water", dầu và nước.

MAI LAN: Oil and water don’t mix. So when people are like oil and water, they don’t get along easily.

Dầu và nước không hòa tan với nhau. Vây khi người ta như dầu với nước, như nước với lửa, họ không hòa thuận dễ dàng.

MIKE: I wish our friend Bill could get along with Tom. Do you remember Bill? He was in our math class last year.

Tôi ước gì anh bạn Bill của mình hòa hợp với Tom. Cô có nhớ Bill không? Anh ta ở trong lớp toán với chúng mình năm ngoái.

MAI LAN: I do. Bill and Tom were neighbors and their parents were friends.

Tôi nhớ. Bill và Tom là hàng xóm ngày xưa. Ba má họ là bạn của nhau.

MIKE: Yet, they’re like oil and water. When we get together, they can’t stop arguing.

Thế mà họ như nước với lửa. Khi gập nhau, họ không ngừng gây gổ.

MAI LAN: I remember once they talked back and forth till they were red in the face and you had to change the subject and separate them.

Tôi nhớ một lần họ nói qua lại cho đến đỏ mặt lên và anh phải đổi đề tài và tách họ ra.

MIKE: That was Ben’s birthday last year when we and both of them were invited.

Đó là trong bữa tiệc sinh nhật Ben năm ngoái, khi chúng ta và cả hai người đó đều được mời.

MAI LAN: People are different. Each person is particular. But then, some share similarities, they are like two peas in a pod.

Người ta khác nhau. Mỗi người đều có tính cách đặc thù. Nhưng vài người có những điểm giống nhau. Họ như hai giọt nước, “two peas in a pod”.

MIKE: And some others have fundamental differences, they are incompatible, they can’t coexist easily.

Và có những người khác, họ có sự khác biệt căn bản, không hòa hợp, khó sống bên nhau.

MAI LAN: They’re like oil and water!

Họ như nước với lửa, “oil and water” !

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : BEING LIKE TWO PEAS IN A POD nghĩa là GIỐNG NHƯ HAI GIỌT NƯỚC và BEING LIKE OIL AND WATER nghĩa là NHƯ NƯỚC VỚI LỬA. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG