Đường dẫn truy cập

Tiếng Anh cơ bản bài tổng hợp: Ôn lại bài 20 - 24


Let's Learn English Review of Lessons 20-24
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:05 0:00

Introduction

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:21 0:00
Đường dẫn trực tiếp


We get many comments and emails from our friends online who use this course to learn English. In the video this week, we answer some of your comments.

Chúng tôi nhận được rất nhiều bình luận và email từ những người bạn trên mạng học tiếng Anh theo chương trình này. Trong video tuần này, chúng tôi sẽ trả lời một vài câu hỏi đến từ các bạn khán giả.

Asif writes that he spends lots of time on different websites to practice English. But he doesn't know how to be a regular on VOA. He says "Please can you help me to be regular?"

Asif viết rằng cậu ấy dành rất nhiều thời gian trên nhiều trang web để thực hành tiếng Anh. Nhưng cậu ấy không biết làm cách nào để trở thành một khán giả thường xuyên trên VOA. Cậu ấy nói "Xin quý đài có thể giúp tôi được không?"

The important thing in learning a language is to practice it regularly. Decide on a time every day when you can listen to English and practice speaking. You can set an alarm on your phone to remind you.

Điều quan trọng trong việc học một ngôn ngữ đó là thực hành thường xuyên. Quyết định dành ra một khoảng thời gian mỗi ngày lúc mà bạn có thể nghe và tập nói tiếng Anh. Bạn có thể đặt chuông báo trong điện thoại để nhắc bạn nhớ.

Another learner, Muneer, writes: The most important things here for me are the pronunciation and speaking parts.

Một khán giả khác, Muneer, viết: Những thứ quan trọng nhất mà tôi muốn học là phát âm và phần nói.

Muneer, you learned that you can play the Speaking Practice video and repeat each new word. Do you record yourself on your phone or computer? When you do, you can listen to see if what you say matches the native speaker's words. After you watch the Pronunciation Practice video do you use the new expressions in your conversations with friends? You should!

Muneer, bạn biết là bạn có thể bật phần video tập nói lên và lặp lại sau từng từ phải không nào. Nhưng bạn có tự thu âm giọng của chính bạn bằng điện thoại hoặc máy tính không? Khi bạn làm như thế, bạn có thể nghe lại xem cách bạn nói đã giống với cách người bản ngữ nói chưa. Sau khi xem video phần thực hành phát âm, bạn có sử dụng những cụm từ mới khi nói chuyện với bạn bè mình không? Bạn nên làm thử đi nhé!

Ederson in Brazil writes, "The course is excellent! I have done all activities and can easily read texts in English. However, I still find it very difficult to talk in English."

Ederson ở Brazil thì viết "Khoá học này thật tuyệt vời! Tôi đã làm tất cả mọi hoạt động và có thể đọc phần tiếng Anh một cách dễ dàng. Tuy nhiên tôi vẫn thấy rất khó khăn khi nói chuyện bằng tiếng Anh."

Ederson, you should find a friend nearby who is also studying English. Get together for coffee on a regular basis to talk in English. Try watching an episode of Let's Learn English and then act out the conversation with your friend. The words to each video are on the web page, so you can read them aloud easily. Make your learning of English fun and you will be able to keep up a regular practice schedule.

Ederson, bạn nên tìm cho mình một người bạn ở gần bạn cũng đang học tiếng Anh. Gặp nhau uống cà phê thường xuyên để nói chuyện bằng tiếng Anh. Thử xem một tập trong loạt bài Let's Learn English và diễn lại cuộc hội thoại với bạn của mình. Các từ trong video đều được đăng trên trang web vì thế mà bạn có thể đọc chúng to lên thành tiếng. Hãy làm cho việc học tiếng Anh của mình thật vui và sau đó bạn có thể thực hành tiếng Anh thường xuyên hơn.

One way to study every day is to get our podcasts and daily emails.

Một cách để học tiếng Anh hàng ngày đó là đăng ký nhận podcast và email hàng ngày của chúng tôi.

For the Learning English podcast, click the link on the web page to go to the Learning English Broadcast and click on "View in iTunes." Then, click on "Subscribe." Then when you connect your phone or iPod to the computer, choose to automatically update the podcast. Now you can listen when you are out of the house, walking, riding on a bus or train, or running. Listening while your body is active helps your brain work well.

We hope you return every week to Let's Learn English for a new lesson.

I'm Jill Robbins.

Here are links to the podcasts and mailing list pages:

______________________________________________________________

Review Quiz

In this quiz, you can test your listening skills. Watch a short video and answer each question.

Quiz - Review of Lessons 20 - 24

Quiz - Review of Lessons 20 - 24

Start the Quiz to find out

Lesson Review

Lesson 20 What Can You Do?

Grammar focus: Expressing ability; Can & Can't; Contractions

Topics: Occupations and skills; Helping friends

Learning Strategy: Identify Problems​

Speaking & Pronunciation Focus: Asking clarification questions; Pronouncing can & can’t

Lesson 21 Can you come to the party?

Grammar focus: Have to, Can, Can't, Contractions

Topics: Invitations​, Apologizing, Hobbies & Personal Skills​, Expressing Obligation​

Learning Strategy: Cooperate

Speaking & Pronunciation Focus: Using then to talk about a result; Using have to or reduced hafta to express obligation

Lesson 22 Next summer…

Grammar focus: Talking about a sequence of events using going to to talk about future events

Topics: Vacations; Seasons

Learning Strategy: Planning

Speaking & Pronunciation Focus: Talking about plans; vacation activities; shadowing and summarizing

Lesson 23 What Do You Want?

Grammar focus: Using want to express desires

Topics: Asking the time; Counting back change; Time and Punctuality

Learning Strategy: Respond

Speaking & Pronunciation Focus: Counting change, Reduced form of "out of;" Reduced form, "whaddaya;" Informal agreement using "yep."

Lesson 24 Yesterday Was Amazing!

Grammar focus: Regular past tense verbs

Topics: Festivals and cultural traditions

Learning Strategy: Substitute

Speaking & Pronunciation Focus: Voiced and voiceless past tense pronunciations; Substituting one word for another

Now it's your turn. Send us an email or write to us in the Comments section below or on our Facebook page to let us know what you think of these lessons.

XS
SM
MD
LG