Đường dẫn truy cập

Tổng thống Nam Triều Tiên mưu tìm các nguồn thay thế dầu thô Iran


Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak
Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak

Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak sẽ đi thăm Ả rập Xê-út và hai nước sản xuất dầu khác trong vùng Vịnh Ba Tư để tìm cách có được các nguồn năng lượng ổn định. Chuyến công du của nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên diễn ra giữa lúc Seoul tính giảm bớt lượng dầu nhập từ Iran theo đúng tinh thần các biện pháp cấm vận do Hoa Kỳ đề xướng. Nhưng chính phủ Nam Triều Tiên, vốn dựa nhiều vào các nguồn cung cấp năng lượng nhập từ nước ngoài, đang tỏ ra thận trọng đối với hành động của quốc tế trừng phạt Iran vì chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của họ.

Văn phòng Tổng thống Nam Triều Tiên cho biết thứ Bảy tới, ông Lee Myung-bak sẽ lên đường thực hiện chuyến công du trong một tuần lễ đến các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Ả rập Xê-út, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập.

Chuyến công du sẽ diễn ra vào lúc Nam Triều Tiên tìm cách có được nguồn năng lượng thay thế cho số dầu nhập khẩu của Iran.

Liên hiệp Châu Âu sẽ ngưng nhập khẩu dầu của Iran từ tháng 7 để tạo áp lực buộc Tehran phải ngưng chương trình tinh chế uranium.

Hoa Kỳ hy vọng các quốc gia khác sẽ theo gót Liên hiệp Châu Âu, trong đó có các nước đồng minh chính của Mỹ tại Đông Á là Nam Triều Tiên và Nhật Bản.

Bộ trưởng Tài chính Nam Triều Tiên Bahk Jae-wan nói rằng việc Iran phát triển hạt nhân đề ra mối đe dọa cho nhân loại. Nhưng ông cho biết Seoul chưa có quyết định nào về chuyện liệu sẽ cắt giảm thêm bao nhiêu lượng dầu thô nhập khẩu của Iran.

Phát biểu với các phóng viên báo chí ở Seoul, ông Bahk cho biết vẫn chưa có sự đồng thuận nào, ngay cả với chính phủ Hoa Kỳ, về số lượng giảm đáng kể bắt buộc trong biện pháp trừng phạt mà Tổng thống Obama đã ký thành luật cuối năm ngoái.

Cả Nam Triều Tiên, nước nhập khẩu dầu lớn hàng thứ năm trên thế giới, và Nhật bản, nước đứng hàng thứ nhì về nhập khẩu đang phải đối mặt với áp lực từ các nhóm quyền lợi trong nước về mối lo ngại giá dầu tăng cao.

Các giới chức tại thủ đô của hai nước này đều thăm dò với các đặc sứ Mỹ đang viếng thăm về việc liệu họ có được miễn trừ vì lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ hay không.

Giá dầu thô của Iran tăng lên gần 100 đôla/thùng trong ngày giao dịch hôm nay ở châu Á giữa lúc giới chức hàng đầu của công ty dầu Iran cảnh báo rằng cuộc cấm vận có thể khiến giá dầu tăng tới 50%.

Trong khi đó, Bộ trưởng tài chính Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu hàng thứ tư ttrên thế giới, loan báo nước ông không thể xoay sở nếu không có dầu thô của Iran và sẽ không cắt giảm số dầu nhập khẩu của Tehran.

Iran tuyên bố họ họ có thể sẽ ngưng xuất khẩu dầu sang một số nước chưa nêu tên trước khi lệnh cấm vận được thi hành.

Nước Cộng hòa hồi giáo này bác bỏ các cáo buộc nói rằng họ tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân và nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ đơn thuần dành cho năng lượng dân sự và cho các ứng dụng y khoa.

HEADLINE: Toång thoáng Nam Trieàu Tieân muu tìm caùc nguoàn thay theá daàu thoâ cuûa Iran.

INTRO: Toång thoáng Nam Trieàu Tieân Lee Myung-bak seõ ñi thaêm AÛ raäp Xeâ-uùt vaø hai nöôùc saûn xuaát daàu khaùc trong vuøng Vònh Ba Tö ñeå tìm caùch coù ñöôïc caùc nguoàn naêng löôïng oån ñònh. Chuyeán coâng du cuûa nhaø laõnh ñaïo Nam Trieàu Tieân dieãn ra giöõa luùc Seoul tính giaûm bôùt löôïng daàu nhaäp töø Iran theo ñuùng tinh thaàn caùc bieän phaùp caám vaän do Hoa Kyø ñeà xöôùng. Nhöng chính phuû Nam Trieàu Tieân, voán döïa nhieàu vaøo caùc nguoàn cung caáp naêng löôïng nhaäp töø nöôùc ngoaøi, ñang toû ra thaän troïng ñoái vôùi haønh ñoäng cuûa quoác teá tröøng phaït Iran vì chöông trình phaùt trieån vuõ khí haït nhaân cuûa hoï. Töø Seoul, TTV ñaøi VOA Steve Herman göûi veà baøi töôøng trình do Chu Uyeân trình baøy:

CHUYEN: Vaên phoøng Toång thoáng Nam Trieàu Tieân cho bieát thöù baåy tôùi, oâng Lee Myung-bak seõ leân ñöôøng thöïc hieän chuyeán coâng du trong moät tuaàn leã ñeán caùc nöôùc Thoå Nhó Kyø, AÛ raäp Xeâ-uùt, Qatar vaø Caùc Tieåu vöông quoác AÛ Raäp.

Chuyeáân coâng du seõ dieãn ra vaøo luùc Nam Trieàu Tieân tìm caùch coù ñöôïc nguoàn naêng löôïng thay theá cho soá daàu nhaäp khaåu cuûa Iran.

Lieân hieäp Aâu chaâu seõ ngöng nhaäp khaåu daàu cuûa Iran töø thaùng baûy ñeå taïo aùp löïc buoäc Tehran phaûi ngöng chöông trình tinh cheá uranium.

Hoa Kyø hy voïng caùc quoác gia khaùc seõ theo goùt Lieân hieäp Aâu chaâu, trong ñoù coù caùc nöôùc ñoàng minh chính cuûa Myõ taïi Ñoâng AÙ laø Nam Trieàu Tieân vaø Nhaät Baûn.

Boä tröôûng Taøi chính Nam Trieàu Tieân Bahk Jae-wan noùi raèng vieäc Iran phaùt trieån haït nhaân ñeà ra moái ñe doïa cho nhaân loaïi. Nhöng oâng cho bieát Seoul chöa coù quyeát ñònh naøo veà chuyeän lieäu seõ caét giaûm theâm bao nhieâu löôïng daàu thoâ nhaäp khaåu cuûa Iran.

//BAHK ACT in Korean//

Phaùt bieåu vôùi caùc phoùng vieân baùo chí ôû Seoul, oâng Bahk cho bieát vaãn chöa coù söï ñoàng thuaän naøo, ngay caû vôùi chính phuû Hoa Kyø, veà soá löôïng giaûm ñaùng keå baét buoäc trong bieän phaùp tröøng phaït maø Toång thoáng Obama ñaõ kyù thaønh luaät cuoái naêm ngoaùi.

Caû Nam Trieàu Tieân, nöôùc nhaäp khaåu daàu lôùn haøng thöù naêm treân theá giôùi, vaø Nhaät baûn, nöôùc ñöùng haøng thöù nhì veà nhaäp khaåu ñang phaûi ñoái maët vôùi aùp löïc töø caùc nhoùm quyeàn lôïi trong nöôùc veà moái lo ngaïi giaù daàu taêng cao.

Caùc giôùi chöùc taïi thuû ñoâ cuûa hai nöôùc naøy ñeàu thaêm doø vôùi caùc ñaëc söù Myõ ñang vieáng thaêm veà vieäc lieäu hoï coù ñöôïc mieãn tröø vì lôïi ích an ninh quoác gia cuûa Hoa Kyø hay khoâng.

Giaù daàu thoâ cuûa Iran taêng leân gaàn 100 ñoâla moät thuøng trong ngaøy giao dòch hoâm nay ôû chaâu AÙ giöõa luùc giôùi chöùc haøng ñaàu cuûa coâng ty daàu Iran caûnh baùo raèng cuoäc caám vaän coù theå khieán giaù daàu taêng tôùi 50 phaàn traêm.

Trong khi ñoù, Boä tröôûùng taøi chính AÁn Ñoä, nöôùc tieâu thuï daàu haøng thöù tö ttreân theá giôùi, loan baùo nöôùc oâng khoâng theå xoay sôû neáu khoâng coù daàu thoâ cuûa Iran vaø seõ khoâng caét giaûm soá daàu nhaäp khaåu cuûa Tehran.

Iran tuyeân boá hoï hoï coù theå seõ ngöng xuaát khaåu daàu sang moät soá nöôùc chöa neâu teân tröôùc khi leänh caám vaän ñöôïc thi haønh.

Nöôùc Coäng hoøa hoài giaùo naøy baùc boû caùc caùo buoäc noùi raèng hoï tìm caùch cheá taïo vuõ khí haït nhaân vaø noùi raèng chöông trình haït nhaân cuûa hoï chæ ñôn thuaàn daønh cho naêng löôïng daân söï vaø cho caùc öùng duïng y khoa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG