Đường dẫn truy cập

Words and Idioms 4: Leave someone holding the bag, Pull the plug on


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Words and Idioms số 4 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ nói về vấn đề bỏ rơi. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is LEAVE SOMEONE HOLDING THE BAG, LEAVE SOMEONE HOLDING THE BAG.

TRANG: TO LEAVE, L-E-A-V-E là rời bỏ hay để lại, TO HOLD, H-O-L-D là cầm hay nắm trong tay, và BAG, B-A-G là cái bao, cái túi. LEAVE SOMEONE HOLDING THE BAG nghĩa đen là để cho một người nào đó phải cầm cái túi, tức là bỏ rơi người đó để họ phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra. Trong thí dụ sau đây ta hãy xem những gì xảy ra sau một buổi tiệc tiễn một nhân viên về hưu tại một công sở.

PAULINE: It was a great party and it was sure going to take a while to clean up. But all my coworkers made some excuses and went back to their desks leaving me holding the bag.

TRANG: Buổi tiệc diễn ra thật vui và chắc chắn là chúng tôi cần nhiều thì giờ để dọn dẹp. Nhưng các bạn đồng nghiệp của tôi đã viện cớ này nọ để quay về bàn giấy làm việc và để cho tôi phải lãnh trọn việc dọn dẹp.

PARTY, P-A-R-T-Y là buổi tiệc hay buổi liên hoan, COWORKER, C-O-W-O-R-K-E-R là bạn đồng nghiệp, và EXCUSE, E-X-C-U-S-E là lý do hay cái cớ. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: It was a great party and it was sure going to take a while to clean it up. But all my coworkers made some excuses and went back to their desks leaving me HOLDING THE BAG.

TRANG: Trong thí dụ thứ hai sau đây một người dân thành phố nêu nghi vấn về vấn đề tăng thuế.

PAULINE: I don’t know why we have to pay higher taxes for the new bridge. I suppose after the city spent too much on the new convention hall we were left HOLDING THE BAG.

TRANG: Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại phải trả thêm thuế để xây chiếc cầu mới. Tôi cho rằng sau khi chính quyền thành phố chi tiêu quá nhiều tiền để xây phòng hội mới thì bây giờ chúng ta phải bị lãnh trách nhiệm bù đắp vào chỗ thâm hụt.

TAXES, T-A-X-E-S là tiền thuế, BRIDGE, B-R-I-D-G-E là cái cầu, và CONVENTION, C-O-N-V-E-N-T-I-O-N là hội nghị. Mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: I don’t know why we have to pay higher taxes for the new bridge. I suppose after the city spent too much on the new convention hall we were left HOLDING THE BAG.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is PULL THE PLUG// PULL THE PLUG.

TRANG: PULL THE PLUG gồm có từ PULL,P-U-L-L là kéo hay rút ra, và PLUG, P-L-U-G là cái phích để cắm vào ổ điện. PULL THE PLUG là rút dây điện ra tức là đình chỉ hay ngưng một điều gì. Ta hãy nghe một chủ biên một đài truyền hình nói về một chương trình gây tranh luận.

PAULINE: There was too much controversy about that program. We tried editing it again but it was too late. I just got the call that the network PULLED THE PLUG.

TRANG: Chương trình đó đã gây quá nhiều tranh luận. Chúng tôi đã cố sửa chữa lại chương trình đó nhưng đã quá muộn. Tôi vừa nhận được một cú điện thoại cho biết là mạng lưới truyền hình đã hủy bỏ chương trình này.

CONTROVERSY,C-O-N-T-R-O-V-E-R-S-Y là cuộc tranh luận, tranh cãi, và NETWORK, N-E-T-W-O-R-K là mạng lưới truyền hình. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: There was too much controversy about that program. We tried editing it again but it was too late. I just got the call that the network PULLED THE PLUG.

TRANG: Trong một bịnh viện một phụ nữ bị tai nạn xe cộ với những thương tích quá nặng và mê man trong nhiều tuần lễ. Khi không còn hy vọng cứu chữa được nữa thì bác sĩ nói với gia đình bịnh nhân rằng họ sẽ phải đưa ra một quyết định hết sức khó khăn.

PAULINE: Your wife has been in a coma for several weeks. We did everything we possibly could,and now I have to say I honestly doubt she’ll ever wake up. You have a very difficult decision to make. You may have to PULL THE PLUG on her life support.

TRANG: Bác sĩ nói: Vợ ông bị hôn mê trong nhiều tuần lễ. Chúng tôi đã làm hết sức mình, và bây giờ tôi thành thật tin rằng bà ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại. Ông sẽ phải đưa ra một quyết định hết sức nghiêm trọng. Có lẽ ông sẽ phải cho phép ngưng mọi việc chữa trị cho bà ấy.

COMA, C-O-M-A là hôn mê, WAKE UP, W-A-K-E và U-P là thức dậy hay tỉnh dậy, và DECISION, D-E-C-I-S-I-O-N là quyết định. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Your wife has been in a coma for several weeks. We have done everything we possibly could, and now I have to say I honestly doubt she’ll ever wake up again. You have a very difficult decision to make. You may have to PULL THE PLUG on her life support.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là LEAVE SOMEONE HOLDING THE BAG nghĩa là buộc người nào phải chịu trách nhiệm về những gì do người khác gây ra, và hai là PULL THE PLUG nghĩa là hủy bỏ, đình chỉ hay ngưng một chương trình, một dự án. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG