Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 119


Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English, bài 119. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là What Killed the Dinosaurs?=Tại sao những con khủng long chết? Mấy chữ mới cần biết trước: Natural History Museum=Bảo tàng viện về Lịch sử Thiên nhiên (thảo mộc và sinh vật học). Denise is the receptionist at a law firm: Denise làm tiếp viên điện thoại ở một tổ hợp luật sư. She is married and has two children=Denise lập gia đình và có hai con. This morning she went to the Natural History Museum with her children. Sáng nay Denise dẫn con đi thăm Bảo tàng viện Lịch sử Thiên nhiên.

DINOSAUR=khủng long. [gốc từ hai chữ Hy lạp deinos=fearful, monstrous, kinh khủng + sauros=lizard, một giống thằn lằn.] Most dinosaurs ate plants but some dinosaurs ate meat. Hầu hết các con khủng long ăn cây cỏ nhưng có một số khủng long ăn thịt. Trong bài học này, ta cũng học cách dùng từ ‘‘because’’ bởi vì. Cause and effect=nguyên do và hậu quả. Cũng học động từ bất qui tắc, to eat/ate/eaten=ăn; to take/took/taken=mang, lấy. Denise took her children to the museum=Denise đưa các con đi thăm viện bảo tàng.

MUSIC up and then fade

Larry:New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Today’s unit is “What Killed the Dinosaurs?”

This program will focus on cause and effect and sentences with “because.”

Denise went to a museum with her children.

MUSIC

Kathy: Hi, Max.

Max: Hi, Kathy.

Who’s our guest today?

Kathy: Denise Collins. Remember, she’s the receptionist at a law firm.

She’s married and she has two children.

This morning she took her children to the Natural History Museum.

She’s going to tell us about it.

Max: That sounds interesting.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe câu, Most dinosaurs ate plants, but some dinosaurs ate meat=phần lớn các con khủng long ăn cây cỏ, nhưng có một số ăn thịt. Kids=trẻ con= children [nguyên nghĩa, kid là con dê con.]

Cut 2

Interview. Denise Collins: There were big dinosaurs.

Larry: Interview

Denise learned about dinosaurs at the museum. Denise biết về khủng long ở bảo tàng viện. [To learn, học, biết được điều gì, Learned là quá khứ và quá khứ phân từ của to learn. Một hình thức khác của learned là learnt, viết theo lối Anh. To learn được coi như động từ bất qui tắc, nhưng viết theo lối Mỹ, khi sang hình thức quá khứ thêm –ed vào cuối chữ nên cách dùng giống một động từ thường.]

Kathy: Today’s guest is Denise Collins.

How are you today, Denise?

Denise: Fine, thanks.

Kathy: Did your kids enjoy their visit to the museum?

Denise: Oh, yes. They saw lots of interesting things.

Kathy: What did they like best?

Denise: They liked the dinosaurs best.

We learned about different kinds of dinosaurs.

Kathy: Dinosaurs were very big, weren’t they?

Denise: Not all of them were big.

There were big dinosaurs and there were small dinosaurs.

Kathy: What did they eat?

Denise: Most dinosaurs ate plants, but some dinosaurs ate meat.

Kathy: Our guest is Denise Collins. We’ll talk more after our break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới quí vị nghe rồi lập lại.

Cut 3

Language Focus. Denise went to the Natural History Museum

Larry: Listen and repeat.


Max: Denise took her kids to the Natural History Museum.

(pause for repeat)

Max: They learned about different kinds of dinosaurs.

(pause for repeat)

Max: There were big dinosaurs and there were small dinosaurs.

(pause for repeat)

Max: Most dinosaurs ate plants, but some dinosaurs ate meat.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần phỏng vấn sắp tới, ta biết lý do tại sao khủng long chết. They died because conditions changed.=chúng chết vì điều kiện sinh sống thay đổi. Meteor=sao băng, a rock from space, một tảng đá lớn trên không gian; còn chữ meteorite là chỉ một tảng đá từ không gian rơi xuống mặt đất, còn gọi là “thiên thạch.’’ [Ðể ý đến chữ meteror có hai cách đọc: mí ti ơ hay mí ti o.] About sixty five million years ago, a very large meteor hit the Earth=cách đây khoảng chừng sáu mươi lăm ngàn năm, một vì sao băng rất lớn đâm vào trái đất. To hit/hit/hit=đánh trúng, va phải, đâm vào. Dirt and dust=đất và bụi cát. The Earth suddenly became cold and dark.=Trái đất bất thần trở nên lạnh và tối. Suddenly (adverb)=thình lình, bất chợt, bỗng nhiên, đột ngột. The dirt and dust stopped the sunlight.= đất và bụi che ánh sáng mặt trời không cho chiếu xuống mặt đất. Without heat and light from the sun, the Earth became cold and dark=Vì không có hơi nóng và ánh sáng từ mặt trời nên Trái đất trở nên lạnh và tối. As a result, plants died. Vì thế, cây cỏ chết. And dinosaurs had no food to eat, so they died.= Và khủng long không có đồ ăn nên chúng chết.

Cut 4

Interview 2. Denise Collins: They died because conditions changed.

Larry: Interview

Kathy: Our guest today is Denise Collins.

Denise, I have a question for you.

Why did the dinosaurs die?

Denise: They died because conditions changed.

Kathy: What do you mean?

Denise: The earth suddenly became cold and dark.

Kathy: What caused the change?

Why did the earth suddenly become colder?

Denise: About sixty five million years ago, a very large meteor hit the Earth.

Kathy: A meteor?

Denise: Yes, a rock from space.

When the meteor hit the earth, dirt and dust went into the air.

The dirt and dust stopped the sunlight.

Denise: So without heat and light from the sun, the Earth became cold and dark.

Kathy: The dinosaurs died because it was too cold?

Denise: That’s right.

Kathy: Our guest is Denise Collins. We’ll talk more after our break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, quí vị nghe và lập lại.

Cut 5

Language Focus. Why did the dinosaurs die?

Larry: Listen and repeat.


Max: Why did the dinosaurs die?

(pause for repeat)

Max: They died because the Earth became cold and dark.

(pause for repeat)


Max: Why did the Earth become cold and dark?

(pause for repeat)

Max: The Earth became cold and dark because there wasn’t enough sunlight.

(pause for repeat)


Max: Why wasn’t there enough sunlight?

(pause for repeat)

Max: There wasn’t enough sunlight because there was dirt and dust in the air.

(pause for repeat)


Max: Why was there dirt and dust in the air?

(pause for repeat)

Max: There was dirt and dust in the air because a large meteor hit the Earth.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần điện thư e mail sắp tới, ta tập dùng những câu với chữ ‘‘because” bởi vì. Did all the dinosaurs die because it was too cold?= có phải tất cả khủng long chết vì lạnh quá không? Some dinosaurs died from the cold=vài khủng long chết vì lạnh. [lưu ý đến from hay of đi sau ‘die’—to die from a wound=chết vì bị thương, die of an illness/a disease=chết vì bịnh.] Other dinosaurs died because they didn’t have enough to eat=những khủng long khác chết vì không có đủ đồ ăn. Most dinosaurs ate plants.=phần lớn khủng long ăn cây cỏ. Plants need heat and light.=cây cỏ cần hơi nóng và ánh sáng. When the Earth became too cold and dark, plants died. Khi trái đất trở nên lạnh và tối quá, cây cỏ chết. And when the plants died, the dinosaurs didn’t have enough to eat, and they died.=Và khi cây cỏ chết thì khủng long không có đủ đồ ăn, và chúng chết.

Cut 6

E mail: Did all the dinosaurs die because it was too cold?

Larry: E mail.


Kathy: Now let’s check our e mail.

SFX: Computer keyboard sounds

Kathy: We have an e mail from Tom in Ohio.

His question is: “Did all the dinosaurs die because it was too cold?”

Denise: Well, some dinosaurs died from the cold.

Other dinosaurs died because they didn’t have enough to eat.

Kathy: Why didn’t they have enough to eat?

Denise: You see, most dinosaurs ate plants.

Plants need heat and light.

When the earth became cold and dark, many plants died.

And when the plants died, the dinosaurs didn’t have enough to eat, and they died.

Kathy: Thank you, Denise.

Denise: Thank you, Kathy.

Kathy: Let’s take a short break.

MUSIC

Vietnamese explanation

Trong đoạn tới, xin nghe rồi rồi trả lời, căn cứ vào ý nghĩa trong bài..

Cut 7

Language Focus. Listen and answer.

Larry: Listen and answer.

Listen for the bell, then say your answer.

Max: Did the dinosaurs die because conditions changed?

(ding)
(pause for answer)

Max: Yes, they did. They died because conditions changed.

(short pause)

Max: Did the Earth become too hot?

(ding)
(pause for answer)

Max: No, it didn’t. The Earth became too cold.

(short pause)

Max: Did some dinosaurs die because they didn’t have enough to eat?

(ding)
(pause for answer)

Max: Yes, they did. Some dinosaurs didn’t have enough plants to eat, so they died.

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới ta, nghe hai vợ chồng nói chuyện trong nhà bếp vào buổi sáng. I can’t wake up without coffee.=Không có cà phê thì tôi không tỉnh ngủ được. To wake/woke (hay waked)/ woken (hay waked) ngủ dậy; What time do you usually wake up? Bạn thường thức dậy lúc mấy giờ? I woke up early this morning.=sáng nay tôi dậy sớm. Don’t wake up the baby.= đừng đánh thức em nhỏ. Has the baby waked (woken) up yet?=em nhỏ dậy chưa? Is he awake or asleep?=anh ta đã tỉnh hay còn ngủ? There was no coffee because you forgot to buy it.=không có cà phê vì anh quên không mua. Shopping list=danh sách các món đồ định mua.

Cut 8

Daily Dialogue:No Coffee! (Part 2)

Larry: Daily Dialogue: No Coffee! (Part 2)

Larry: Listen to the conversation.

SFX: footsteps entering room

Susan: Good morning, Harry!

(short pause)

Harry: There’s no coffee, Susan.

(short pause)

Susan: What do you mean there’s no coffee?

(short pause)

Harry: I mean there isn’t any coffee.

(short pause)

Susan: There’s no coffee because you forgot to buy it.

(short pause)

Harry: But I can’t wake up without coffee.

(short pause)

Susan: Well, why didn’t you buy it?

(short pause)

Harry: I didn’t buy it because it wasn’t on the shopping list.

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 119 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG