Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 116


Đây là Chương trình Anh Ngữ Sinh động New Dynamic English, bài 116. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là The Problem of Pollution vấn đề ô nhiễm. Chúng ta cũng học về nguyên nhân và hậu quả bằng cách dùng từ CAUSE: a cause=nguyên nhân; to cause=gây nên.

Cũng học về cách dùng LESS (ít hơn) và MORE (nhiều hơn) khi so sánh. Chữ mới: Pollution=sự ô nhiễm. To pollute= làm ô nhiễm, to contaminate. Polluted=bị ô nhiễm. Pollutant=chất ô nhiễm. Environment=môi sinh. [Ở Mỹ có cơ quan bảo vệ môi sinh gọi tắt là EPA, Environmental Protection Agency.] Waste material=chất bã thải ra. An expert=chuyên viên, chuyên gia. She’s an expert on the environment.=bà ta là chuyên gia về môi sinh. Expert còn dùng như một adjective. An expert opinion=ý kiến của một nhà chuyên môn. Expertise=(noun) kiến thức chuyên môn.

Cut 1

Opening

MUSIC

Max (voice over): Hi, I’m Max.

Kathy (voice over): Hello. My name is Kathy.

Max and Kathy (voice over): Welcome to New Dynamic English!

MUSIC up and then fade

Larry: New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Today’s unit is “The Problem of Pollution.”

This program focuses on the language of cause and effect, using the noun “cause” and the verb “to cause.”

This lessons also focuses on comparison with “less” and “more”.

Ellen Williams is an expert on the environment.

MUSIC

Kathy: Hi, Max. How are you today?

Max: Fine, Kathy. Thanks for asking.

So, who’s our guest today?

Kathy: Ellen Williams.

She’s an expert on the environment.

She works for the US government.

I interviewed her last week about the problem of pollution.

And I invited her to be on our show.

Max: I’m looking forward to meeting her.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, Kathy phỏng vấn Ellen Williams, một chuyên viên về môi sinh. Ellen Williams is an expert on the environment. She works for the US government.=bà ấy làm việc cho chính phủ Mỹ. Hãy nghe mấy câu dùng danh từ POLLUTION, và tĩnh từ POLLUTED.

Air pollution makes us sick=ô nhiễm không khí làm chúng ta bịnh. Pollution causes health problems=ô nhiễm gây bịnh. Health problems=vấn đề sức khoẻ, bịnh tật. Pollution also kills plants, and plants give us clean air.= Ô nhiễm cũng giết chết cây cỏ, và cây cỏ cho chúng ta không khí trong lành. To produce=sản xuất, sinh ra. Plants and trees produce the air that we breathe=cây cỏ sinh ra không khí ta thở. Polluted water kills animals and fish.= nước bị ô nhiễm làm loài vật và cá chết. If we breathe polluted air, we get sick=nếu ta thở không khí bị ô nhiễm, thì ta bị bịnh. We also get sick if we drink polluted water=chúng ta cũng bị bịnh nếu ta uống nước bị ô nhiễm. Nhận xét về cách dùng động từ to breathe và danh từ breath. To breathe=thở; to breathe in=hít hơi vào; to breathe out=thở hơi ra; to breathe a sigh of relief= thở phào vì hết lo. Don’t breathe a word of this to anyone=đừng hé răng lộ cho ai biết điều này. He said something under his breath=anh ta nói thầm. Waste one’s breath=phí lời nói The doctor told him to take a deep breath=Bác sĩ bảo anh ta hít hơi thật mạnh vào.
Polluted air and water is bad for our health and for the environment.=Không khí và nước nhiễm độc có hại cho sức khoẻ chúng ta và cho môi sinh.

Cut 2

Interview. Ellen Williams: Why is pollution a problem?

Larry: Interview


Kathy: Now it’s time for today’s interview.

Our guest today is Ellen Williams.

She’s going to talk to us about the problem of pollution.

Kathy: Ellen, why is pollution a problem?

Ellen: Well, for one thing, pollution makes us sick.

Kathy: You mean, it’s bad for our health?

Ellen: That’s right. Pollution causes health problems.

For example, if we breathe polluted air, we get sick.

Kathy: I see. And we also get sick if we drink polluted water.

Ellen: Yes.

Kathy: What else?

Ellen: Polluted water kills animals and fish.

Kathy: That’s terrible!

Ellen: Pollution also kills plants, and plants give us clean air.

Kathy: Plants give us clean air?

Ellen: Yes. Plants and trees produce the air that we breathe.

Pollution kills the plants which give us clean air.

Kathy: Right. I remember that from school.

Our guest is Ellen Williams. We’ll talk more after our break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại.

Cut 3

Language Focus. Pollution makes us sick.

Larry: Listen and repeat.

Max: Pollution makes us sick.

(pause for repeat)

Max: Pollution causes health problems.

(pause for repeat)

Max: If we breathe polluted air, we get sick.

(pause for repeat)

Max: We also get sick if we drink polluted water.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Kathy phỏng vấn Ellen Williams, chuyên viên về môi sinh. Ta học cách dùng danh từ cause, nguyên do, và động từ to cause, gây nên. A factory=xưởng máy. Factories cause air pollution and water pollution. Xưởng máy gây ra ô nhiễm không khí và nước. Automobiles and factories are two main causes of pollution=xe hơi và xưởng máy là hai nguyên do chính gây ra ô nhiễm.

Cut 4

Interview 2. Ellen Williams: There are many causes of air pollution

Larry: Interview

Kathy: Our guest today is Ellen Williams.

Ellen, what causes air pollution?

Ellen: There are many causes of air pollution.

Automobiles are one major cause of air pollution.

Kathy: What about factories? Do factories cause pollution?

Ellen: Yes, factories cause lots of pollution.

Factories cause air pollution.

They also cause water pollution.

Kathy: Let’s take a short break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới quí vị nghe và lập lại. Hình thức của động từ cause ở ngôi thứ ba số ít là causes. What causes pollution?=Tại sao có ô nhiễm? [Sau câu hỏi bắt đầu bằng WHAT như, “What causes pollution?” thì động từ ở hình thức ngôi thứ ba số ít, causes. Tương tự, What kills animals and fish? Tại sao loài vật và cây cỏ bị chết? Kills ở ngôi thứ ba số ít.] Pollution causes health problems= ô nhiễm gây ra bịnh tật. Polluted water kills animals and fish. Nước bị ô nhiễm làm loài vật và cá bị chết.

Cut 5

Language Focus. Factories cause water pollution

Larry: Listen and repeat.

Max: Pollution causes health problems.

(pause for repeat)

Max: What causes health problems?

(pause for repeat)

Max: Pollution causes health problems.

(pause for repeat)

Max: Factories cause water pollution.

(pause for repeat)

Max: What causes water pollution?

(pause for repeat)

Max: Factories cause water pollution.

(pause for repeat)

Max: Polluted water kills animals and fish.

(pause for repeat)

Max: What kills animals and fish?

(pause for repeat)

Max: Polluted water kills animals and fish.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần điện thư e mail, ta học những câu như, Ellen explains about automobiles and pollution=Ellen giải thích về xe hơi và ô nhiễm. Ta hãy nghe Ellen nói. In general, new cars cause less pollution than old cars.=Tựu trung, xe hơi mới gây ít ô nhiễm hơn xe cũ. And big cars usually cause more pollution than small cars.=và xe hơi lớn gây ra nhiều ô nhiễm hơn xe hơi nhỏ.

Cut 6

E mail: Do all automobiles cause pollution?

Larry: E mail.

Ellen explains about automobiles and pollution.

New cars cause less pollution than old cars.

Kathy: Now let’s check our e mail.

SFX: Computer keyboard sounds (tiếng bàn máy điện toán)

Kathy: We have an e mail from Ted in Atlanta.

His question is: Do all automobiles cause pollution?

Ellen: That’s a good question.

All automobiles cause some pollution.

In general, new cars cause less pollution than old cars.

And big cars usually cause more pollution than small cars.

Kathy: Ellen, thank you for being on our show.

Ellen: Thank you, Kathy.

Kathy: Let’s take a short break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, quí vị nghe và trả lời, căn cứ vào ý nghĩa trong bài.

Cut 7

Language Focus. Listen and answer.

Larry: Listen and answer.

Listen for the bell, then say your answer.

Max: Do automobiles cause pollution?

(ding)
(pause for answer)

Max: Yes, they do. Automobiles cause pollution.

(short pause)

Max: Does pollution cause health problems?

(ding)
(pause for answer)

Max: Yes, it does. Pollution causes health problems.

(short pause)

Max: Do plants and trees cause air pollution?

(ding)
(pause for answer)

Max: No, they don’t.

Plants and trees produce clean air.

They don’t cause air pollution.

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, ta nghe mẩu đàm thoại giữa hai vợ chồng Harry và Susan trong nhà bếp vào buổi sáng. A husband and wife are in the kitchen in the morning. To be out of=hết. They’re out of coffee=họ hết cà phê. What do you mean there’s no coffee? Anh nói sao, hết cà phê à? I mean there isn’t any coffee=tôi muốn nói hết sạch cà phê. Footsteps=tiếng chân người.

Cut 8

Daily Dialogue: No Coffee! (Part 1)

Larry: Daily Dialogue: No Coffee! (Part 1)

A husband and wife are in the kitchen in the morning.

What do you mean there’s no coffee?

I mean there isn’t any coffee.

Larry: Listen to the conversation.

SFX: footsteps entering room

Susan: Good morning, Harry!

(short pause)

Harry: There’s no coffee, Susan.

(short pause)

Susan: What do you mean there’s no coffee?

(short pause)

Harry: I mean there isn’t any coffee.

(short pause)

Larry: Listen and repeat.

Susan: Good morning, Harry!

(pause for repeat)

Harry: There’s no coffee, Susan.

(pause for repeat)

Susan: What do you mean there’s no coffee?

(pause for repeat)

Harry: I mean there isn’t any coffee.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 116 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh động New Dynamic English. Phạm văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG