Đường dẫn truy cập

Ấn Độ và Anh Quốc ngưng viện trợ quân sự cho Nepal


?n Ð? và Anh qu?c dã ngung vi?n tr? quân s? cho Nepal sau khi Qu?c Vuong Gyanendra không d?m x?a t?i l?i kêu g?i c?a qu?c t? là ph?c h?i n?n dân ch?, phóng thích các nhà lãnh d?o chính tr?, và bãi b? vi?c ngan ch?n báo chí không cho tu?ng thu?t tin t?c.

C? ?n Ð? l?n Anh qu?c d?u là các nu?c cung c?p võ khí chính cho quân d?i Nepal d? giúp chi?n d?u ch?ng quân n?i d?y Mao-ít tìm cách thay th? ch? d? quân ch? b?ng m?t ch? d? C?ng S?n.

Tru?c h?t, phát ngôn viên B? Ngo?i Giao ?n Ð? loan báo tin dình ch? vi?n tr? quân s? ngày hôm nay t?i New Delhi và nói r?ng vi?n tr? nhân d?o không b? ?nh hu?ng gì.

Vài gi? sau dó, B? Tru?ng Ngo?i Giao Anh, ông Jack Straw dua ra l?i loan báo nói r?ng chính ph? London cung s? duy?t xét lai chính sách vi?n tr? cho Nepal lâu nay.

Qu?c Vuong Gyanendra dã gi?i tán chính ph?, h? l?nh giam gi? t?i nhà các lãnh t? các d?ng chính tr? chính t?i Nepal, và dình ch? vi?c áp d?ng các quy?n t? do dân s? sau khi ban hành tình tr?ng kh?n truong hôm mùng 1 tháng Hai.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG