Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Kampuchia ra lệnh cấm nhập khẩu gà vịt từ Việt Nam và Thái lan


Th? tu?ng Kam Pu Chia, ông Hun Sen dã ra l?nh c?m nh?p kh?u gà v?t t? Vi?t Nam và Thái lan d? ngan ch?n s? lây lan c?a d?ch cúm gà.

Theo b?n tin do Tân Hoa Xã dánh di t? Phnom Penh hôm th? nam, nhà lãnh d?o Kam Pu Chia nói r?ng nh?ng s?n ph?m gia c?m du?c bán v?i giá r? ti?p t?c du?c dua l?u vào Kam Pu Chia gây nhi?u thi?t h?i cho công ngh? gia c?m d?a phuong, và di?u nghiêm tr?ng hon n?a là vi?c này s? dua t?i s? lây lan c?a d?ch cúm gà.

Chính ph? Kam Pu Chia dã chính th?c c?m nh?p kh?u gia c?m và s?n ph?m gia c?m t? Vi?t Nam và Thái lan hôm 31 tháng 12, khi d?ch cúm gà ti?p t?c hoành hành ? hai lân bang này.

Trong ch? th? dua ra hôm th? nam v?a qua, th? tu?ng Hun Sen yêu c?u các viên ch?c biên phòng, h?i quan, và các gi?i ch?c h?u quan si?t ch?t công tác ki?m soát nh?m ngan không cho gia c?m du?c nh?p l?u vào vuong qu?c này.

Hôm m?ng 4 tháng này, chính ph? ? Phnom Penh xác nh?n ca t? vong vì cúm gà d?u tiên là m?t ph? n? 25 tu?i ? t?nh Kampot; và ch? nh?t v?a qua, m?t ca b?nh cúm gà cung dã du?c báo cáo ? t?nh Kandal, n?m cách th? dô kho?ng 12 kilo mét v? hu?ng nam.

T? dó d?n nay, chính ph? Kam Pu Chia dã h?p tác v?i T? ch?c Y t? Th? gi?i d? tang cu?ng công tác theo dõi và di?u tra v? d?ch cúm gà trên c? nu?c.

T?i t?nh Kampot, gi?i h?u trách dã huy d?ng nhi?u xe g?n máy dùng loa phóng thanh d? thông báo cho dân chúng v? s? nguy hi?m c?a d?ch cúm gà.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG