Đường dẫn truy cập

Việt Nam hy vọng các biện pháp đang được áp dụng sẽ ngăn tình trạng bộc phát dịch cúm gà


Các Thông T?n Xã AFP và Reuters hôm th? Hai loan tin r?ng Vi?t Nam hy v?ng là các bi?n pháp nghiêm ng?t dang du?c áp d?ng s? ch?n d?ng du?c tình tr?ng b?c phát c?a d?ch cúm gà vào cu?i tháng này.

V? b?t phát trong m?t tháng tr?i và lây lan ra n?a nu?c dã làm 13 ngu?i thi?t m?ng. Tuy nhiên, m?t chuyên viên qu?c t? dã bác b? l?i tuyên b? v?a k? và nói r?ng d?ch cúm gà v?n dang t?n t?i trên nhi?u ph?n d?t c?a Á Châu. Ông Bùi Quang Anh, giám d?c s? Thú Y thu?c b? Nông Nghi?p Vi?t Nam, nói r?ng Vi?t Nam dã có nhi?u kinh nghi?m trong vi?c d?i phó v?i d?ch b?nh cúm gà, b?i th? l?n b?t phát này dã ch? x?y ra t?i nh?ng nông tr?i nh?.

Ông nói v?i báo chí r?ng r?ng dã có nh?ng d?u hi?u có th?y có s? thuyên gi?m c?a d?ch b?nh, nh? nh?ng ph?n ?ng tích c?c c?a gi?i h?u trách và nh? nh?ng bi?n pháp gay g?t du?c mang ra áp d?ng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG