Đường dẫn truy cập

Tìm thấy những mảnh vụn của chiếc phi cơ Afghanistan Kam Air


Các binh si duy trì hòa bình do NATO lãnh d?o t?i Afghanistan dã tìm th?y nh?ng m?nh v?n c?a chi?c phi co Afghanistan b? dâm vào m?t ng?n núi trong m?t tr?n bão tuy?t h?i tu?n tru?c, làm thi?t m?ng t?t c? m?i ngu?i trên phi co.

M?t phát ngôn viên c?a l?c lu?ng liên minh nói v?i các phóng viên t?i Kabul r?ng m?t toán nhân viên y t? vào các chuyên gia khác dã t?i noi x?y ra tai n?n hôm nay khi th?i ti?t t?t d?p hon.

Các máy bay tr?c thang c?a NATO dã trông th?y nh?ng m?nh v?n hôm th? b?y nhung không th? dua toán c?p c?u d?n dó vì suong mù, nhi?t d? th?p du?i không d?, và tuy?t cao t?i 2 mét.

Chi?c máy bay Boeing 737 c?a hãng hàng không Kam Air c?t cánh t? thành ph? Herat ? Tây b? Afghanistan có ch? 104 ngu?i và dã g?p n?n khi bay d?n g?n th? dô Kabul.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG