Đường dẫn truy cập

Patriots Đoạt Super Bowl 39


T?i hôm Ch? Nh?t mùng 6 tháng 2, d?i Patriots c?a vùng New England dã dá b?i d?i Eagles c?a thành ph? Philadelphia v?i t? s? gay go 24-21 d? chi?m chi?c cúp Super Bowl k? th? 39 . Super Bowl là tr?n chung k?t c?a b? môn bóng b? d?c nhà ngh? ki?u M? và du?c coi là di?n bi?n th? thao tr?ng d?i nh?t c?a nu?c này v?i h?u nhu c? nu?c cham chú theo dõi trên màn ?nh truy?n hình và tr?n d?u còn du?c tr?c ti?p truy?n hình t?i nhi?u nu?c khác trên th? gi?i. V?i chi?n th?ng hôm Ch? Nh?t, d?i Patriots tr? thành d?i th? nhì k? t? khi d?i Cowboys c?a thành ph? Dallas h?i th?p niên 1990 chi?m 3 Superbowls trong vòng 4 nam.

Tru?c s? ki?n này, Hu?n luy?n viên Bellichick nói d?i ý r?ng d?i c?a ông r?t vui su?ng do?t ch?c vô d?ch nam nay, vì di?u này có nghia là d?i c?a ông dã ph?i tranh d?u ch?ng l?i 31 d?i khác trong Liên Ðoàn Bóng B? D?c Nhà Ngh? c?a M? và d?i nào cung mong chi?m Super Bowl. Còn nh?ng chuy?n khác, theo ông, s? d? cho m?i ngu?i phán xét. N?u d?i Patriots du?c vào tranh Super Bowl 3 l?n trong 4 nam g?n dây thì dây là l?n d?u tiên d?i Eagles du?c vào Super Bowl k? t? 24 nam nay và chua bao gi? chi?m du?c chi?c cúp cao quí này. Tuy nhiên hu?n luy?n viên Andy Reid c?a d?i Eagles cho r?ng ngày vinh quang này s? ch?ng còn bao xa.

Hu?n luy?n viên Reid nói d?i ý r?ng các d?u th? c?a ông dã ph?n nào bi?t du?c huong v? c?a ch?c vô d?ch và ông tin ch?c trong tuong lai h? s? quay tr? l?i tranh d?u d? mong có d?p du?c thi tài trong m?t b?u không khí tr?ng d?i nhu th? này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG