Đường dẫn truy cập

1 người chết, 6 người bị thương trong các vụ nổ bom tại Pakistan


Nhà ch?c trách Pakistan cho hay ít nh?t 1 ngu?i thi?t m?ng và 6 ngu?i khác b? thuong trong hai v? n? bom riêng r? t?i t?nh dang có nhi?u b?t ?n Baluchistan ? tây nam nu?c này.

C?nh sát cho bi?t các v? n? x?y ra sáng s?m hôm nay cách nhau trong vài ti?ng d?ng h? t?i th? ph? Quetta c?a t?nh này.

Các gi?i ch?c c?nh sát cho bi?t m?t trái bom du?c gài trên m?t xe g?n máy phát n? t?i trung tâm thành ph?, ngu?i lái xe thi?t m?ng và hai ngu?i khác b? thuong. M?t gi?i ch?c c?nh sát cao c?p nói r?ng du?ng nhu trái bom v?a k? du?c d? d?nh cho n? t?i m?t m?c tiêu khác, nhung dã phát n? b?t ng?.

Tru?c dó, có 4 ngu?i b? thuong trong m?t v? n? g?n du?ng r?y xe l?a, không lâu sau khi m?t chuy?n xe ch? khách ch?y ngang.

M?t nhóm ph?n t? d?u tranh ngu?i b? t?c dang dòi du?c chia ph?n nhi?u hon các l?i nhu?n c?a ngu?n tài nguyên thiên nhiên trong khu v?c, dã lên ti?ng nh?n trách nhi?m th?c hi?n hai v? n? v?a k?.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG