Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ và Trung Quốc đàm phán về vấn đề Đài Loan và Bắc Triều Tiên


Các gi?i ch?c qu?c phòng c?a Hoa K? và Trung Qu?c dã b?t d?u 2 ngày dàm phán d? trù t?p trung vào v?n d? Ðài Loan và B?c Tri?u Tiên.

Phó tr? lý b? tru?ng qu?c phòng Hoa K? d?c trách Ðông Á Thái Bình Duong, ông Richard Lawless dang có m?t t?i B?c Kinh d? d? các cu?c th?o lu?n mà Trung Qu?c g?i là cu?c d?i tho?i v? chính sách d?c bi?t l?n d?u tiên t? tru?c d?n nay.

Ông Lawless t?ng là viên ch?c c?a Hoa K? dã thuong ngh? v?i Nam Tri?u Tiên v? vi?c tái b? trí quân d?i M? cách xa biên gi?i v?i mi?n b?c.

Hoa K? tôn tr?ng chính sách m?t nu?c Trung Hoa là th?a nh?n B?c Kinh, nhung theo lu?t d?nh v?n ph?i b?o v? Ðài Loan, dã du?c d?t du?i m?t n?n cai tr? riêng bi?t t? khi k?t thúc cu?c n?i chi?n t?i Trung Qu?c vào nam 1949.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG