Đường dẫn truy cập

Tòa án LHQ La Haye kết tội một cựu tướng lãnh Nam Tư 8 năm tù


M?t c?u tu?ng lãnh Nam Tu dã b? k?t án 8 nam tù vì vai trò c?a ông trong v? pháo kích thành ph? Dubronik c?a Croatia nam 1991.

Hôm nay, tòa án t?i ác chi?n tranh c?a Liên Hi?p Qu?c t?i La Haye dã th?y là Tu?ng Pavle Strugar có t?i khi không làm gì nhi?u d? ngan c?n các cu?c t?n công nh?m vào các thu?ng dân, cung nhu là dã không tr?ng ph?t các thu?c c?p có trách nhi?m v? vi?c pháo kích này. Ông du?c tha b?ng v? b?n t?i danh khác trong dó có t?i sát nhân.

Tu?ng Strugar ch? huy l?c lu?ng Nam Tu trong th?i gian x?y ra cu?c pháo kích hôm mùng 6 tháng 12 nam 1991 phá h?y h?u h?t khu ph? c? l?ch s? c?a thành ph? Dubronik và khi?n ít nh?t 2 thu?ng dân thi?t m?ng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG