Đường dẫn truy cập

Thêm một bé gái 10 tuổi chết vì bệnh cúm gà tại Việt Nam


M?t bác si t?i B?nh Vi?n Nhi Ð?ng 1 ? Thành Ph? H? Chí Minh cho hay m?t bé gái 10 tu?i dã ch?t vì b?nh cúm gà, nâng t?ng s? ngu?i ch?t vì b?nh này lên 12 ngu?i trong tháng qua.

Thông T?n Xã Reuters loan tin là em gái này du?c dua vào b?nh vi?n di?u tr? hôm 20 tháng Giêng và dã t? tr?n hôm Ch? Nh?t. Em là ngu?i t?nh Long An, t?nh b? ?nh hu?ng n?ng c?a d?ch b?nh cúm gà c? ? nam ngoái l?n nam nay. T?i Hà n?i, 2 b?nh nhân khác dang trong tình tr?ng bình ph?c sau khi du?c th? nghi?m th?y có mang virút gây b?nh cúm gà trong ngu?i.

M?t vài b?nh nhân khác có tri?u ch?ng c?a b?nh cúm gà, nhung còn dang d?i k?t qu? th? nghi?m. Tính t?i nay, d?ch b?nh cúm gà dã lan tràn trên 31 trong s? 64 t?nh thành c?a Vi?t Nam.

Hon 1 tri?u gia c?m dã b? tiêu h?y t? d?u nam t?i nay d? ngan không cho d?ch b?nh lây lan. Hôm th? B?y v?a r?i, m?t em gái 13 tu?i cung dã ch?t vì b?nh cúm gà sau khi m? em, 35 tu?i, t? tr?n m?t tu?n tru?c dó . Co quan thông t?n c?a nhà nu?c nói r?ng hai m? con s?ng trong vùng có m?t s? gà v?t b? ch?t vì b?nh cúm gà. Ngoài ra, hai m? con còn làm th?t m?t con v?t b? b?nh d? an.

Các khoa h?c gia và Vi?t Nam và nu?c ngoài dang th?n tr?ng theo dõi tình tr?ng bi?n ch?ng c?a lo?i virút gây b?nh cúm gà. M?t phúc trình c?a gi?i nghiên c?u Thái Lan và Hoa K? tu?n tru?c g?i ý r?ng dã có th? có tình tr?ng lây b?nh t? ngu?i này sang ngu?i kia, và các chuyên viên dang theo dõi tình tr?ng bi?n ch?ng c?a lo?i virút mà h? c?nh cáo là có th? d?n d?n m?t con d?ch l?n trên toàn c?u.

M?t phái doàn Thái Lan hôm th? Sáu v?a r?i dã t?i g?p các chuyên viên c?a Vi?t Nam t?i Hàn?i d? trao d?i thông tin và kinh nghi?m v? cách th?c duong d?u v?i d?ch b?nh này. Chuyên viên c?a T? Ch?c Luong Nông Liên Hi?p Qu?c và T? Ch?c Y T? Th? Gi?i cung tham d? phiên h?p này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG