Đường dẫn truy cập

Giới chức y tế Nhật Bản cho hay số người nhiễm virút HIV gia tăng trong năm ngoái


Gi?i ch?c y t? Nh?t B?n cho hay s? ngu?i nhi?m virút HIV, lo?i virút sinh b?nh AIDS, gia tang trong nam ngoái vì di?u mà h? nói là dân chúng thi?u ý th?c.

Hôm th? Nam, gi?i h?u trách cho bi?t nam ngoái có 748 ngu?i nhi?m HIV, tang 17% so v?i nam 3003, trong khi 366 ngu?i chuy?n sang b?nh AIDS. Vài ngàn ngu?i Nh?t hi?n dang b? nhi?m HIV và m?c b?nh AIDS, th? nhung gi?i h?u trách nói r?ng s? ca lây nhi?m và m?c b?nh có th? còn cao hon th? nhi?u.

Dù s? ngu?i lây nhi?m tuong d?i th?p so v?i dân s? 127 tri?u ngu?i c?a Nh?t, song gi?i h?u trách c?nh báo là dân chúng, nh?t là gi?i tr?, dang có nh?ng hành d?ng r?t nhi?u r?i ro và c?n h?c bi?t thêm v? chuy?n phòng ng?a cung nhu th? nghi?m v? b?nh AIDS.

XS
SM
MD
LG