Đường dẫn truy cập

Hội nghị thường niên của các nước cấp viện cho Indonesia 


M?t h?i ngh? c?a các nu?c c?p vi?n cho Indonesia dang t?p chú vào công tác c?u tr? cho các n?n nhân thiên tai sóng th?n và vào công tác tái thi?t cho nh?ng vùng c?a nu?c này b? sóng th?n tàn phá d? d?i nh?t.

Nhóm các nu?c giàu có và các co c?u qu?c t? cho vay ti?n thu?ng duy?t xét ti?n b? kinh t? c?a Indonesia trong h?i ngh? thu?ng niên này, nhung nam nay h? c?u xét vi?c cho Indonesia vay thêm ti?n cho nh?ng công tác c?u tr?.

Gi?i ch?c Indonesia cho hay phiên h?p hôm nay dã u?c tính r?ng thi?t h?i v? tài s?n và l?i t?c t?i t?nh Aceh lên t?i 4 t? 500 tri?u dôla.

Nhân viên c?u tr? ti?p t?c phân ph?i th?c ph?m và v?t ph?m c?u tr? t?i nh?ng vùng xa xôi h?o lánh b? ?nh hu?ng n?ng n?, th? nhung hôm th? Ba, ông Kevin Kennedy thu?c van phòng d?c trách các v?n d? nhân d?o c?a Liên Hi?p Qu?c nói r?ng các toán tìm ki?m t?i Sumatra v?n còn th?y có nh?ng nhóm ngu?i chua nh?n du?c m?t s? tr? giúp nào.

S? ngu?i ch?t trong v? d?ng d?t và sóng th?n gi? dây lên t?i 170 ngàn ngu?i.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG