Đường dẫn truy cập

15 cảnh sát và vệ binh quốc gia Iraq thiệt mạng


Các gi?i ch?c Hoa K? t?i Iraq cho bi?t ít nh?t 15 ngu?i dã thi?t m?ng trong 2 v? t?n công riêng r? c?a các ph?n t? n?i d?y.

T?t c? ngo?i tr? m?t trong s? nh?ng ngu?i ch?t d?u du?c xác nh?n là c?nh sát hay v? binh qu?c gia c?a Iraq.7 v? binh và m?t thu?ng dân thi?t m?ng ? g?n Baquba khi chi?c xe ch? h? b? t?n công h?i s?m hôm nay b?ng l?u d?n và súng nh?.

Sau dó, ít nh?t 7 c?nh sát viên Iraq b? thi?t m?ng và 28 ngu?i b? thuong trong m?t v? dánh bom xe ? bên ngoài m?t d?n c?nh sát ? Baiji.

M?t khác, chính ph? Iraq cho hay l?c lu?ng Iraq dã h? sát 35 ph?n t? n?i d?y và b?t gi? hon 60 ngu?i trong nh?ng ngày v?a qua ? g?n Fallujah.

Gi?i h?u trách Hoa K? và Iraq dang c? g?ng tang cu?ng an ninh t?i các thành ph? Iraq tru?c cu?c b?u c? ngày 30 tháng này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG