Đường dẫn truy cập

Phiến quân tại Aceh đề nghị mở các cuộc thương thảo ngưng bắn với chính phủ


Phi?n quân trong t?nh Aceh t?i Indonesia b? sóng th?n tàn phá d? ngh? m? các cu?c thuong th?o v? ngung b?n v?i chính ph?, và chính ph? Indonesia dã hoan nghênh d? ngh? này.

Tru?c dây Indonesia nêu ra chuy?n phi?n quân có th? t?n công nhân viên c?u tr? nhu m?t nguyên nhân khi?n ph?i áp d?t nh?ng bi?n pháp an ninh m?i mà m?t s? ngu?i cho là có th? gây trì tr? cho công tác phân ph?i v?t ph?m c?u tr?.

Chính ph? mu?n t?t c? nhân viên c?u tr? ph?i dang ký và dòi quân d?i h? t?ng nh?ng ai ra ho?t d?ng bên ngoài hai thành ph? Banda Aceh và Meulaboh.Phong Trào Aceh T? Do nói là dã tôn tr?ng m?t l?nh ngung b?n don phuong k? t? khi th?m h?a sóng th?n di?n ra và không t?o m?t m?i de d?a nào cho công tác c?u tr?.

Vài t? ch?c c?u tr? lo ng?i là s? hi?n di?n c?a quân d?i Indonesia trong công tác c?u tr? c?a h? có th? làm gia tang m?i hi?m nguy c?a m?t cu?c t?n công c?a phi?n quân.

Tru?c khi d?ng d?t và sóng th?n di?n ra, báo chí và nhân viên c?u tr? nu?c ngoài không du?c phép vào Aceh vì b?o d?ng gi?a binh si chính ph? và Phong Trào Aceh Tu Do ch? truong ly khai, là phong trào dã chi?n d?u t? g?n 30 nam nay d? dòi d?c l?p.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG