Đường dẫn truy cập

Ông Mahmoud Abbas đắc cử tổng thống Palestine.


Ông Mahmoud Abbas dã d?t du?c th?ng l?i áp d?o trong cu?c b?u c? t?ng th?ng Palestine, và nh?ng ngu?i ?ng h? ông hy v?ng s? lãnh d?o c?a ông s? h?i ph?c các cu?c thuong thuy?t hòa bình v?i Israel. Hôm nay, các gi?i ch?c b?u c? Palestine cho hay ông Abbas chi?m du?c 62,3% s? phi?u. Ð?i th? chính c?a ông Abbas là ông Mustafa Barghouti du?c kho?ng 20%.

Các chuyên gia phân tích th?i cu?c cho r?ng th?ng l?i v?ng ch?c c?a ông Abbas s? mang l?i cho ông quy?n d?y m?nh k? ho?ch thành l?p m?t qu?c gia Palestine d?c l?p qua du?ng l?i b?t b?o d?ng. Ông Abbas dã loan báo th?ng l?i h?i hôm qua, và ông hi?n t?ng th?ng l?i này cho ngu?i ti?n nhi?m là c? ch? t?ch Yasser Arafat.

Ông Abbas nói r?ng ngu?i dân Palestine bây gi? ph?i c? g?ng d?t du?c an ninh và giành l?i t? do cho nh?ng tù nhân Palestine dang b? Israel giam gi?. Các gi?i ch?c Israel t?ng nói r?ng h? tin là ông Abbas là m?t ngu?i h? có th? h?p tác. Ông Sharon dã t? ch?i không thuong thuy?t v?i ông Yasser Arafat.

T?ng th?ng Bush c?a Hoa K? g?i cu?c b?u c? là m?t ngày l?ch s? cho nhân dân Palestine. Tru?c dó, ngo?i tru?ng M? ông Colin Powell nói v?i chuong trình This Week c?a dài ABC r?ng Hoa k? s?n sàng giúp ngu?i Palestine b?ng cách gia tang vi?n tr? phát tri?n và ?ng h? các n? l?c c?i cách chính tr?.

Ông Powell kh?ng d?nh r?ng Hoa K? có th? giúp tân t?ng th?ng Palestine và nh?ng nhà lãnh d?o m?i thu?c Th?m Quy?n Palestine c?i t? chính quy?n c?a h? d? ho?t d?ng có hi?u nang hon và b?t tham nhung.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG