Đường dẫn truy cập

TT Mỹ bổ nhiệm một số chức vụ nhân dịp Quốc hội ngưng nhóm


Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo ý định bổ nhiệm 15 chức vụ nhân dịp Quốc hội ngưng nhóm để điền một số vị trí còn bỏ trống mà khỏi cần phải chờ Thượng viện phê chuẩn.

Trong thông cáo đưa ra hôm thứ Bảy, Tổng thống Obama chỉ trích các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đối lập kéo dài thời gian biểu quyết các vị trí đã được Tổng thống đề cử.

Tổng thống nói rằng tính trung bình, 15 người được ông đề cử mỗi người đã phải chờ đợi 7 tháng mà vẫn chưa được phê chuẩn. Ông sẽ không cho phép tranh chấp đảng phái gây cản trở cho công việc điều hành cơ bản chính quyền của ông.

Thủ tục bổ nhiệm nhân dịp Quốc hội ngưng nhóm cho phép một Tổng thống Mỹ chỉ định các chức như đại sứ, thẩm phán, cục trưởng… mà không cần chờ Thượng viện phê chuẩn.

Các Tổng thống Mỹ trước đây thuộc cả hai đảng đã dùng thủ tục này hàng trăm lần.

Myõ: Toång thoáng boå nhieäm moät soá chöùc vuï nhaân dòp Quoác hoäi ngöng nhoùm

Toång Thoáng Hoa Kyø Barack Obama loan baùo yù ñònh boå nhieäm 15 chöùc vuï nhaân dòp Quoác hoäi ngöng nhoùm ñeå ñieàn moät soá vò trí coøn boû troáng maø khoûi caàn phaûi chôø Thöôïng Vieän pheâ chuaån.

Trong thoâng caùo ñöa ra hoâm thöù Baûy, Toång thoáng Obama chæ trích caùc Thöôïng nghò só ñaûng Coäng hoøa ñoái laäp keùo daøi thôøi gian bieåu quyeát caùc vò trí ñaõ ñöôïc Toång thoáng ñeà cöû.

Toång thoáng noùi raèng tính trung bình, 15 ngöôøi ñöôïc oâng ñeà cöû moãi ngöôøi ñaõ phaûi chôø ñôïi 7 thaùng maø vaãn chöa ñöôïc pheâ chuaån. OÂng seõ khoâng cho pheùp tranh chaáp ñaûng phaùi gaây caûn trôû cho coâng vieäc ñieàu haønh cô baûn chính quyeàn cuûa oâng.

Thuû tuïc boå nhieäm nhaân dòp Quoác hoäi ngöng nhoùm cho pheùp moät toång thoáng Myõ chæ ñònh caùc chöùc nhö ñaïi söù, thaåm phaùn, cuïc tröôûng… maø khoâng caàn chôø Thöôïng Vieän pheâ chuaån.

Caùc Toång thoáng Myõ tröôùc ñaây thuoäc caû hai ñaûng ñaõ duøng thuû tuïc naøy haøng traêm laàn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG