Đường dẫn truy cập

Thành ngữ thông dụng tại Hoa Kỳ: all-nighter và cram


Today MIKE and MAI LAN went the zoo. They’re at the elephant house. MIKE has a lot of school work he needs to do, but MAI LAN has convinced him to come out for the afternoon, to relax a bit before they begin studying for their tests.

Today’s words are “all-nighter” and “cram.”

Hôm nay Mai Lan và Mike đi sở thú. Họ đang thăm chuồng voi. Mike có nhiều bài vở cần làm, nhưng Mai Lan thuyết phục anh đi ra ngoài chiều nay, thong thả một chút trước khi học để thi.

Hai từ ta học hôm nay là “all-nighter” và “cram.”

MIKE: Mai Lan. Over here!

Mai Lan: phía này.

MAI LAN: Oh, Mike. This place stinks! These elephants “do their business” right here!

Ồ, Mike, chỗ này hôi quá. Bầy voi này "phóng uế" ở ngay đây !

MIKE: Yeah, Let’s get out of here. As much as I like hanging out with you I’ve got a lot of studying to do. I need to pull an all-nighter.

Đúng. Thôi mình đi.Tôi muốn đi chơi với cô nhưng tôi phải học nhiều lắm. Chắc chắn tôi phải "gạo suốt đêm".

MAI LAN: Well, thanks for coming out, you need to relax before you start studying for the mid-term; I heard the mid-terms are all going to be pretty tough. “All-nighter,” that sounds like you mean to say you will have to stay up all night to study!

Rồi. Cám ơn anh đi ra ngoài chơi, anh cần thanh thản trước khi học thi giữa khóa.Tôi nghe nói những bài thi giữa khóa này khá gay go. "ALL-NIGHTER" nghe như là anh có ý nói sẽ phải thức suốt đêm để học.

MIKE: Yeah, that’s what I meant.

Đúng. Tôi muốn nói như thế đó.

MAI LAN: That sounds like a really useful term. Could I say I need an all-nighter to party with my friends.

Từ này có vẻ hữu ích. Tôi có thể nói "pull an all-nighter" để đi tiệc tùng với bạn không ?

MIKE: No, not really. It’s only used when you are staying up to study or to work. You pull an all-nighter to study really hard. It’s spelled all, a-l-l, nighter, n-i-g-h-t-e-r.

Không, không hẳn như vậy. Từ này chỉ dùng khi ta thức để học, hoặc làm việc. Ta "pull an all-nighter" để học cho kỹ. Đánh vần là all, a-l-l, nighter, n-i-g-h-t-e-r.

MAI LAN: So, the English word all means everything, and nighter is like the word “night”. I guess if someone pulls an all-nighter he must be working pretty hard.

Vậy từ Anh ngữ "ALL" có nghĩa là "tất cả", và NIGHTER giống chữ "night" nghĩa là "đêm". Tôi đoán là khi một người "pull an all-nighter", anh ta phải học cố lắm.

MIKE: Yes. “Pull” means to get yourself through a difficult time.

Đúng. "Pull", kéo (cầy) nghĩa là ta phải làm việc khó khăn.

MAI LAN: So, to pull oneself through an all-nighter means to study all night. It is a challenge to get through.

Vậy thì "pull an all-nighter" có nghĩa là học chăm như kéo cầy suốt đêm. Phải làm cố mới xong được.

MIKE: Yes. You shouldn’t have to pull an all-nighter because you have been studying all semester, I haven’t.

Đúng. Cô không cần "pull an all-nighter" vì cô học đều đặn suốt cá nguyệt. Tôi thì không.

Li: That’s because I’m a better student than you Mike!

Vì tôi học giỏi hơn anh đấy, Mike !

Music Bridge

MAI LAN: I love New York in the fall. The crisp smell of the air! I wish you didn’t have to go back to the dorm and study.

Tôi rất yêu thích NewYork vào mùa thu. À, mùi tươi mát của không khí ! Tôi ước gì anh không phải về phòng để học.

MIKE: I don’t want to study either, but I should.

Tôi cũng không muốn học nhưng tôi phải học.

MAI LAN: You should have studied more this past week. Now, you have to study at the last minute.

Đáng lẽ anh phải học nhiều hơn tuần vừa qua. Bây giờ anh phải học vào phút chót.

MIKE: I perform better on tests when I cram.

Tôi làm bài thi hay hơn khi tôi “nhồi”.

MAI LAN: Cram? What does forcing something into a small space have to do with studying?

“Nhồi” ? Nhồi vào một khoảng trống nhỏ mắc mớ gì tới sự học ?

MIKE: Well, it is sort of the same meaning, I am going to do a lot of studying at the last minute, that’s what it means to cram. C-r-a-m.

Thì nó cũng có ý nghĩa tương tự. Tôi sẽ học gấp vào phút chót, đó là nghĩa chữ “cram”, C-r-a-m.

MAI LAN: And you think this is best! You think pulling an all-nighter and cramming will help you! Mike, taking the first half of the semester’s work and trying to study it all in one night is not smart at all.

Anh nghĩ thế là tốt nhất đấy hả ? Anh tưởng là học suốt đêm và nhồi sẽ giúp ích anh à ? Mike, lấy tất bài vở của cả một cá nguyệt và cố gắng học trong một đêm là không khôn chút nào.

MIKE: Well, everyone is different. Cramming works for me.

Ồ, mỗi người một khác. "Nhồi" tốt cho tôi.

MAI LAN: I will remind you that you choked on your last test. So maybe cramming is not the best thing!

Tôi nhắc là anh "rớt" kỳ thi trước. Vậy thì nhồi có lẽ không phải là cách hay nhất !

MIKE: Stop being my mother, Mai Lan.

Đừng làm má tôi, Mai Lan !

MAI LAN: Can you “cram” for other situations?

Ta có thể "nhồi" trường hợp nào khác không ?

MIKE: Not really. It’s really only used to describe studying for a test.

Không. Từ đó dùng để tả cảnh học thi.

MAI LAN: I’ve heard the word used a lot at our college. It’s pretty popular. But I guess the usage is limited to describing last minute studying for a test.

Tôi đã nghe từ này dùng nhiều ở trường. Nó có vẻ phổ thông lắm.Nhưng tôi nghĩ cách dùng giới hạn vào việc học thi phút chót.

MIKE: Which is what I need to go do right now. It’s getting late and I know I will have to pull an all-nighter.

Đó chính là điều tôi cần phải làm ngay bây giờ. Muộn rồi, tôi phải học gấp qua đêm.

MAI LAN: Should I call you in the morning to see how you are doing?

Tôi có cần gọi anh sáng mai xem anh ra sao không ?

MIKE: No, don’t worry about me, I’m sure I will still be cramming.

Không. Đừng lo cho tôi. Tôi chắc chắn giờ đó tôi cũng vẫn đang "nhồi".

MAI LAN: Ok, well, good luck.

OK. Chúc anh may mắn.

Đường dẫn liên quan

XS
SM
MD
LG