Đường dẫn truy cập

Thành ngữ thông dụng tại Hoa Kỳ: A Lone Wolf, To have a sweet tooth


Thành ngữ thông dụng tại Hoa Kỳ: A Lone Wolf, To have a sweet tooth
please wait

No media source currently available

0:00 0:08:09 0:00
Tải xuống

Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 8 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Wade Erwin phụ trách.

The two idioms we’re learning today are A LONE WOLF and TO HAVE A SWEET TOOTH.

Hai thành ngữ ta học hôm nay là A LONE WOLF và TO HAVE A SWEET TOOTH.

Mike and John are childhood friends. They went to elementary, then middle and high school together. They really like each other, yet Mike hasn’t seen John for a long time.

Mike và John là bạn từ thuở bé. Hai người học trường tiểu học, trung cấp và trung học cùng nhau. Họ quí nhau lắm, thế mà Mike chưa gập lại John từ đã lâu nay.

MIKE: Mai Lan, did I ever mention my friend John to you? We used to walk to school together and sometimes do home work together, too. Yet I haven’t seen him for a long time. I called him up and left messages but haven’t heard back from him.

Mai Lan, tôi có nhắc nhở về anh bạn John của tôi với cô bao giờ chưa ? Hồi đó chúng tôi cùng đi bộ đến trường, có khi cùng làm bài nữa. Thế mà tôi chưa gập lại anh ta đã lâu năm. Tôi gọi điện thoại, để lại lời nhắn mà chưa thấy anh ta gọi lại.

MAI LAN: He may be too busy at his school or at work. Oh! What is he doing these days?

Có thể anh ta quá bận ở trường hoặc ở sở làm. Ồ, anh ta đang làm gì hồi này?

MIKE: When we met for a while three months ago, he told me he was working at the post office. He seems to be happy, but he seldom goes out with friends. Basically, I think he is a lone wolf.

Khi tôi gập lại anh ta ba tháng trước đây, ảnh nói với tôi ảnh đang làm việc tại nhà bưu điện. Anh ta có vẻ vui, nhưng ít khi đi ra gập bạn bè. Tôi nghĩ căn bản anh ta là “a lone wolf”, “một con chó sói cô đơn”.

MAI LAN: A lone wolf? An interesting term! How do you spell it? It’s a compound noun, isn’t?

A lone wolf ? Một từ hay ! Anh đánh vần từ này thế nào ? Đó là một danh từ kép, phải không ?

MIKE: Lone L-O-N-E, wolf W-O-L-F. Yes, it’s a compound noun, a noun made up of more than one word.

Lone L-O-N-E, wolf W-O-L-F. Đúng, đó là một danh từ kép, một danh từ do nhiều từ hợp lại.

MAI LAN: So, a lone wolf doesn’t often interact with other people, but keeps to himself.

Vậy một “lone wolf” thường thường không thích giao thiệp với người khác mà sống lủi thủi một mình.

MIKE: That’s right. John is truly nice but he has always been rather quiet, he avoids the crowd, he doesn’t bother anyone. I wish he would be more open so we could spend more time together.

Đúng vậy. John dễ thương lắm nhưng từ xưa ảnh vẫn ít nói, ảnh tránh đám đông và không làm phiền ai. Tôi ước gì anh ta cởi mở hơn để mà cùng gập gỡ nhau nhiều hơn.

MAI LAN: Why don’t you give him another call and invite him out?

Thì anh gọi lại anh ta một lần nữa và mời anh ta ra ngoài đi chơi.

MIKE: OK. I’ll do that. Hopefully he’ll come out. I’ll bring him a box of chocolate candies, too. He has a sweet tooth.

OK. Tôi sẽ làm như vậy. Hy vọng anh ta sẽ đi ra ngoài chơi. Tôi cũng sẽ mang tặng ảnh một hộp kẹo chocolat. Anh ta có “a sweet tooth”.

MAI LAN: A sweet tooth? How do we know our teeth are sweet or sour? I never know the taste of my teeth!

“Một cái răng ngọt” ? Làm sao ta biết răng ta ngọt hay chua ? Tôi không hề biết cái vị của răng tôi.

MIKE: I don’t know the taste of my teeth either. But, you know what, the English language, like many others, has words with diverse meanings. “Sweet” means sugary, it also means tender, loving as in “Mai Lan is a sweet girl”!

Tôi cũng không biết vị của răng tôi. Nhưng cô biết không, tiếng Anh cũng như nhiều ngôn ngữ khác có những từ mang nhiều nghĩa. “Sweet” là ngọt, như vị đường ; “sweet” cũng có nghĩa là dịu dàng, đáng yêu, như “Mai Lan là một cô gái dịu dàng đáng yêu” !

MAI LAN: Hey! Are you serious? You are mocking me, I know.

Này, anh nói thực không ? Anh đang nói móc tôi, tôi biết mà.

MIKE: Mai Lan, it depends on how you behave. You may be sweet or you may not.

Mai Lan, cái đó tùy cách cô cư xử. Cô có thể là cô gái dịu dàng, có thể không.

MAI LAN: Oh, Mike, you’re getting too philosophical. Let’s get back to what you said, “John has a sweet tooth”. What does that mean?

Ồ Mike, anh triết lý quá. Ta hãy trở lại câu anh nói: John has a sweet tooth. Câu đó nghĩa là gì vậy ?

MIKE: Mai Lan, do you like sweet food, such as candies, cakes, cookies, pies, etc.?

Mai Lan, cô có thích ăn ngọt như kẹo, bánh, bánh cookies, bánh pies, vân vân…?

MAI LAN: I eat a piece of cake or a chocolate once in a while, but I normally don’t eat much sweet food. I don’t want to get fat.

Tôi lâu lâu ăn một miếng bánh hoặc chocolat, nhưng tôi thường thường không ăn nhiều đồ ngọt. Tôi không muốn mập ra !

MIKE: Then you don’t have a sweet tooth. John does. He snacks on candies and cookies, he loves sweet desserts. He has a sweet tooth.

Vậy thì cô không có “cái răng ngọt”, cô không thích đồ ngọt. John thì có. Anh ta ăn chơi bằng kẹo, bánh và thích đồ tráng miệng ngọt. To have a sweet tooth nghĩa là thích đồ ngọt.

MAI LAN: Interesting! To have a sweet tooth means to like to eat sweet food! Alright. So when you see John, give him a very small box of chocolates. He should not eat too much sugar. That’s not good for his health.

Hay thật ! To have a sweet tooth (có “một cái răng ngọt”) nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Vậy khi anh gập John, chỉ tặng anh ta một hộp chocolat nhỏ nhé. Ảnh không nên ăn nhiều đường, không tốt cho sức khỏe.

MIKE: OK, Mai Lan. See, I told you you’re sweet. You care about others!

OK Mai Lan. Thấy chưa, tôi nói cô là người đáng yêu mà. Cô để ý săn sóc cho người khác !

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : a lone wolf có nghĩa là người sống cô đơn và have a sweet tooth có nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gập lại quí vị trong bài học tới.

Đường dẫn liên quan

XS
SM
MD
LG