Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: Bad-Mouth / As Good As Gold


Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 47 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.

The two idioms we’re learning today are BAD-MOUTH and AS GOOD AS GOLD.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là BAD-MOUTH và AS GOOD AS GOLD.

Thành ngữ Mỹ thông dụng: Bad-Mouth / As Good As Gold
please wait

No media source currently available

0:00 0:08:38 0:00
Tải xuống

What an awful situation Mike just went through! His two friends Larry and Tom had a serious conflict. Mike tried to mediate but it didn’t seem to work. Larry called Tom names, Tom threatened to retaliate. Neither one wanted to give in nor did they care about Mike.

Mike mới trải qua một trường hợp thật là đáng buồn. Hai người bạn của anh Larry và Tom xích mích nặng. Mike cố giảng hòa, nhưng coi bộ không xong. Larry sỉ vả Tom, Tom dọa trả đũa. Không ai nhường ai và cả hai đều không để ý đến Mike.

MIKE: Mai Lan, I’m so disappointed about Larry and Tom. They’re really childish!

Mai Lan, tôi thất vọng lắm về Larry và Tom. Bọn họ thật là con nít.

MAI LAN: Why are you saying so? They’re decent people, they’re always so polite and helpful.

Sao anh nói thế ? Họ là người đàng hoàng, luôn luôn lễ độ và hay giúp đỡ mọi người.

MIKE: Well, that was in the past. Right now they’re not getting along. I saw Larry yesterday, he was upset with Tom.

Ồ, đó là chuyện quá khứ. Bây giờ họ không vui với nhau. Tôi gặp Larry hôm qua, anh ta bực mình với Tom lắm.

MAI LAN: That’s too bad. Normally, Larry’s very easygoing. Tom’s very nice, too.

Thật là đáng tiếc. Thường thường Larry dễ tính lắm. Tom cũng dễ thương.

MIKE: Right. There must be a misunderstanding. Larry said Tom bad-mouthed him.

Đúng. Chắc là có sự hiểu lầm. Larry nói Tom nói xấu nó.

MAI LAN: Bad-mouth? What’s that?

Bad-mouth ? Là gì thế ?

MIKE: To bad B-A-D mouth M-O-U-T-H someone means to make negative comments about him, to say bad things about him. That’s not a good thing to do, I hope Tom didn’t bad-mouth Larry.

To bad B-A-D mouth M-O-U-T-H someone có nghĩa là nói lời phê bình tiêu cực về ai, nói xấu ai. Việc đó không tốt. Tôi hy vọng Tom không nói xấu Larry.

MAI LAN: Yea. I agree with you. It’s unkind to bad-mouth people. Some people have a bad habit, they bad-mouth other people without realizing they’re doing that.

Ừ. Tôi đồng ý với anh. Nói xấu người khác là không tử tế. Vài người có thói quen nói xấu người khác mà không biết.

MIKE: As I said, I hope Tom didn’t bad-mouth Larry. That is uncharacteristic of him.

Như tôi nói, tôi hy vọng Tom không nói xấu Larry. Anh ta không phải là người như vậy.

MAI LAN: You’re right. Tell Larry what you just said.

Anh nói đúng. Nói với Larry điều anh mới nói đi.

MIKE: I have. I hope he’ll listen to me. I tried very hard to get the two of them back together.

Tôi nói rồi. Hy vọng anh ta sẽ nghe tôi. Tôi đã cố gắng dàn xếp cho hai người hòa nhau.

MAI LAN: I’m glad. Both of them are such good people. When we have good friends, we should appreciate them and try to maintain the friendship.

Tôi mừng lắm. Cả hai đều là người tốt. Khi ta có bạn tốt, ta phải quí họ và cố giữ tình bạn.

MIKE: Yes. Both Larry and Tom are good people. They are as good as gold!

Đúng. Larry và Tom cả hai đều là người tốt. Họ tốt như vàng !

MAI LAN: As good as gold?

Tốt như vàng ?

MIKE: That’s right. As A-S good G-O-O-D as A-S gold G-O-L-D means very good.

Đúng thế. As A-S good G-O-O-D as A-S gold G-O-L-D nghĩa là tốt lắm.

MAI LAN: Then I think you are as good as gold. You’re precious, you’re valuable!

Vậy thì tôi nghĩ anh tốt như vàng. Anh quí giá lắm, anh giá trị lắm !

MIKE: Ha ha! Mai Lan. You’re funny. But I will take you seriously, I am very good to you, am I not?

Ha ha! Mai Lan, cô tức cười quá. Nhưng tôi tin cô đấy, tôi tốt với cô lắm, đúng không ?

MAI LAN: What should I say? If I say you’re not as good as gold, then I’m not telling the truth. If I say you’re as good as gold, then you may not take it seriously. What am I to do?

Tôi nói thế nào được bây giờ? Nếu tôi nói anh không tốt lắm, tức là tôi không nói sự thực. Nếu tôi nói anh là người tốt, đáng quí như vàng thì anh không tin hẳn. Vậy tôi phải làm sao đây?

MIKE: Mai Lan. You’re as good as gold yourself. OK?

Mai Lan, cô chính là tốt, đáng quí như vàng. OK ?

MAI LAN: Neither one of us thinks he’s good. So we’d better improve ourselves. Let’s settle for that.

Không ai, tôi và anh nghĩ mình là người tốt. Vậy ta phải trở nên tốt hơn. Đồng ý làm như thế nhé.

MIKE: OK. So far we’re doing fine. I seriously think we’re pretty good to each other, we get along fine. We’re lucky.

OK. Cho đến nay chúng ta vui vẻ với nhau. Thôi thực nghĩ chúng ta khá tốt với nhau, khá hòa thuận. May rồi.

MAI LAN: I hope Larry and Tom will get along again. Tom should tell Larry, let Larry know he didn’t mean to bad-mouth him and Larry should forgive and forget.

Tôi hy vọng Larry và Tom sẽ hòa thuận trở lại. Tom cần phải nói với Larry anh ta không có ý nói xấu bạn và Larry cần tha thứ và quên đi.

MIKE: You’re right. They are both as good as gold. I really want both of them to be happy.

Cô nói đúng. Cả hai anh đều là người đáng quí như vàng. Tôi thực sự mong muốn họ được vui.

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ: BAD-MOUTH nghĩa là NÓI XẤU và AS GOOD AS GOLD nghĩa là TỐT NHƯ VÀNG. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG