Đường dẫn truy cập

Hổ Siberia giết hại một người đàn ông ở Trung Quốc


Hổ Siberia nằm trong số các chủng loài bị đe dọa nhất thế giới
Hổ Siberia nằm trong số các chủng loài bị đe dọa nhất thế giới

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết một tài xế lái xe buýt du lịch đã bị một con hổ Siberia quý hiếm tấn công và giết chết trong tuần tại đông bắc nước này.

Tin tức hôm nay cho biết tài xế Jin Shijun đã ra khỏi xe buýt để kiểm tra xe thì một con hổ tấn công và kéo ông này vào trong khu rừng gần đó.
Khi con hổ bị xua đuổi đi thì ông này đã tử vong.

Vụ tấn công xảy ra hôm thứ Hai tại trung tâm bảo tồn và nhân giống hổ Siberia lớn nhất thế giới nằm ở tỉnh Hắc Long Giang.

Hổ Siberia nằm trong số các chủng loài bị đe dọa nhất thế giới. Hiện chỉ có dưới 300 con vẫn còn sống trong vùng hoang dã.

Trung Quốc cho biết nước này hiện có hơn 5.000 con hổ loại này hiện sống trong các trại nuôi và các công viên dã sinh.

Hoå Siberia gieát haïi moät ngöôøi ñaøn oâng ôû Trung Quoác

Truyeàn thoâng nhaø nöôùc Trung Quoác cho bieát moät taøi xeá laùi xe buyùt du lòch ñaõ bò moät con hoå Siberia quyù hieám taán coâng vaø gieát cheát trong tuaàn taïi ñoâng baéc nöôùc naøy.

Tin töùc hoâm nay cho bieát taøi xeá Jin Shijun ñaõ ra khoûi xe buyùt ñeå kieåm tra xe thì moät con hoå taán coâng vaø keùo oâng naøy vaøo trong khu röøng gaàn ñoù. Khi con hoå bò xua ñuoåi ñi, oâng naøy ñaõ töû vong.

Vuï taán coâng xaûy ra hoâm thöù Hai taïi trung taâm baûo toàn vaø nhaân gioáng hoå Siberia lôùn nhaát theá giôùi naèm ôû tænh Haéc Long Giang.

Hoå Siberia naèm trong soá caùc chuûng loaøi bò ñe doïa nhaát theá giôùi. Hieän chæ coù döôùi 300 con vaãn coøn soáng trong vuøng hoang daõ. Trung Quoác cho bieát nöôùc naøy hieän coù hôn 5 nghìn con hoå loaïi naøy hieän soáng trong caùc traïi nuoâi vaø caùc coâng vieân daõ sinh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG