Đường dẫn truy cập

Các nhà lập pháp Iraq thuộc nhóm Iraqiya cam kết lưu lại trong chính phủ


Cưụ Thủ tướng Iraq Ayad Allawi ra tuyên bố chỉ vài ngày sau khi đạt được một thỏa thuận để thành lập tân chính phủ.
Cưụ Thủ tướng Iraq Ayad Allawi ra tuyên bố chỉ vài ngày sau khi đạt được một thỏa thuận để thành lập tân chính phủ.

Khối Iraqiya do phe Sunni hậu thuẫn ở Iraq nói với quốc hội rằng họ sẽ lưu lại trong tân chính phủ chia quyền, tuy có vụ rời phòng họp để phản đối hồi gần đây và những phát biểu đầy giận dữ của nhà lãnh đạo của đảng này.

Phát ngôn viên Haider al-Mullah của Iraqiya hôm nay nói với các nhà lập pháp rằng đảng ông sẽ nắm một vai trò chủ động trong việc thành lập chính phủ đoàn kết.

Ông nói rằng “một sự hiểu lầm” đã khiến các nhà lập pháp Iraqiya rời khỏi phiên họp hôm thứ 5.

Khoảng 2 phần 3 trong số 91 nhà lập pháp của Iraqiya rời khỏi quốc hội hôm thứ 5, sau khi nói rằng các đòi hỏi của họ không được đáp ứng.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CNN hôm thứ 6, lãnh tụ của Iraqiya, cựu Thủ tướng Ayad Allawi, nói rằng khái niệm chia sẻ quyền hành “đã chết”.

Ông cũng nói rằng một số thành viên của liên minh Iraqiya có thể gia nhập tân chính phủ, nhưng hầu hết những người còn lại, trong đó có ông, sẽ không tham gia.

Hãng thông tấn Reuters cho biết ông Allawi không dự phiên họp quốc hội ngày hôm nay và đã lên đường đi London.

ùc nhaø laäp phaùp Iraq thuoäc nhoùm Iraqiya cam keát löu laïi trong chính phuû

Khoái Iraqiya do phe Sunni haäu thuaãn ôû Iraq n1oi vôùi quoác hoäi raèng hoï seõ löu laïi trong taân chính phuû chia quyeàn, tuy coù vuï rôøi phoøng hoïp ñeå phaûn ñoái hoài gaàn ñaây vaø nhöõng phaùt bieåu ñaày giaän döõ cuûa nhaø laõnh ñaïo cuûa ñaûng naøy.

Phaùt ngoân vieân Haider al-Mullah cuûa Iraqiya hoâm nay noùi vôùi caùc nhaø laäp phaùp raèng ñaûng oâng seõ naém moät vai troø chuû ñoäng trong vieäc thaønh laäp chính phuû ñoaøn keát. OÂng noùi raèng “moät söï hieåu laàm” ñaõ khieán caùc nhaø laäp phaùp Iraqiya rôøi khoûi phieân hoïp hoâm thöù 5.

Khoaûng 2 phaàn 3 trong soá 91 nhaø laäp phaùp cuûa Iraqiya rôøi khoûi quoác hoäi hoâm thöù 5, sau khi noùi raèng caùc ñoøi hoûi cuûa hoï khoâng ñöôïc ñaùp öùng. Trong cuoäc phoûng vaán treân ñaøi truyeàn hình CNN hoâm thöù 6, laõnh tuï cuûa Iraqiya, cöïu Thuû töôùng Ayad Allawi, noùi raèng khaùi nieäm chia seû quyeàn haønh “ñaõ cheát”. OÂng cuõng noùi raèng moät soá thaønh vieân cuûa lieân minh Iraqiya coù theå gia nhaäp taân chính phuû, nhöng haàu heát nhöõng ngöôøi coøn laïi, trong ñoù coù oâng, seõ khoâng tham gia.

Haõng thoâng taán Reuters cho bieát oâng Allawi khoâng döï phieân hoïp quoác hoäi ngaøy hoâm nay vaø ñaõ leân ñöôøng ñi London.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG