Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Bàn về từ discipline (kỷ luật)


Hỏi:

Từ DISCIPLINE trong ví dụ về cách dùng Unless khi là preposition là noun chớ không phải adjective. Adjective của DISCIPLINE là DISCIPLINAL.

Trân trọng kính chào

Chào bạn:

Trong email ngày 16 tháng 10, 2012, bạn viết: Trong bài Anh ngữ Sinh động 301,

"Từ DISCIPLINE trong ví dụ về cách dùng Unless khi là preposition là noun chớ không phải là adjective. Adjective của DISCIPLINE là DISCIPLINAL."

Trả lời:

Xin lập lại đoạn II trong bài Anh Ngữ Sinh Ðộng 301: Cách dùng If not và Unless.

- Unless cũng dùng làm preposition với nghĩa ngoại trừ (except). Thí dụ:

A dog becomes a household pest, unless disciplined = Con chó nuôi trong nhà thành một con vật gây phiền nhiễu, trừ phi nó được luyện cho có kỷ luật.

Trong câu này unless làm preposition vì sau unless có past participle dùng như một adjective, đó là disciplined.

- Nhưng trong câu:

A dog becomes a household pest, unless it is disciplined.

Trong câu này unless làm conjunction (liên từ) vì sau unless có một mệnh đề clause: it is disciplined.


=> Sau preposition, tuỳ câu văn, có thể là một phrase, một noun, một pronoun, hay verbal (v-ing); còn sau một conjunction là một clause. Như trong câu trên:

A dog becomes a house pet (main clause), + unless + it is disciplined (subordinate clause)

Ghi chú thêm: Danh từ DISCIPLINE có nghĩa là kỷ luật. Ðộng từ to discipline là phạt, dậy dỗ cho vào khuôn phép. Từ động từ to discipline có quá khứ phân từ disciplined có thể dùng với to be, hay trước một noun như một adjective. Thí dụ:

The dog has been disciplined = Con chó bị chủ phạt.

The disciplined pupil stood alone in a corner of the classroom = Người học trò bị phạt phải đứng một mình ở góc phòng.

Từ danh từ noun discipline có adjective DISCIPLINARY = thuộc về kỷ luật, đưa vào kỷ luật.

Disciplinary measures = biện pháp kỷ luật.

A disciplinary hearing = vụ xét xử về kỷ luật.

DISCIPLINARIAN = người giữ nghiêm kỷ luật (The teacher is a strict disciplinarian).

Tóm lại:

Sau preposition có thể dùng một phrase, có thể là một past participle, và có thể dùng như một adjective, như trong câu thí dụ trên.

Bạn viết : "Adjective của DISCIPLINE là DISCIPLINAL."

Tĩnh từ disciplinal ít dùng; thường dùng thay bởi từ disciplinary.

Tự điển American Heritage Dictionary, 4th ed. không có từ disciplinal. Tự điển Webster’s Third New International Dictionary thứ lớn có ghi từ disciplinal và ghi là tương đương với disciplinary.

Sau khi trả lời chúng tôi có nhận được thêm email của bạn Hùng Dũng nói email đầu được gửi sau khi nghe cell phone, nhưng sau khi đọc bài Anh Ngữ Sinh Ðộng 301 thì thắc mắc của bạn được giải toả.

Chúc bạn mạnh tiến

* Quý vị có thể nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc bằng cách: Gửi email đến địa chỉ: AnhNguQA@gmail.com
XS
SM
MD
LG