Đường dẫn truy cập

Con gái cố lãnh tụ Triệu Tử Dương dành cho VOA cuộc phỏng vấn đặc biệt


Theo l?i con gái c?a c? lãnh t? Trung Qu?c Tri?u T? Duong, bà Tri?u Nh?n Nam thì ông Tri?u T? Duong, lúc còn s?ng, luôn luôn c?m th?y r?ng ông dã làm di?u ph?i trong vi?c tìm cách c?u các sinh viên bi?u tình t?i Qu?ng Tru?ng Thiên An Môn khi h? b? quân d?i Trung Qu?c dàn áp.

Trong m?t cu?c ph?ng v?n d?c bi?t dành cho Ðài Ti?ng Nói Hoa K?, bà Tri?u Nh?n Nam cung nói r?ng gia dình bà r?t hãnh di?n v? vi?c ông Tri?u T? Duong dã quy?t d?nh công khai nói chuy?n v?i các sinh viên bi?u tình, ngay tru?c khi chính quy?n ra tay dàn áp, gi?t ch?t hàng tram sinh viên.

Ông Tri?u T? Duong dã qua d?i trong tháng tru?c, lúc ông 85 tu?i.

C?u T?ng Bí Thu d?ng C?ng S?n Trung Qu?c và cung là c?u Th? Tu?ng chính ph?, dã b? h? b? và b? b?t gi? sau các cu?c bi?u tình t?i Qu?ng Tru?ng Thiên An Môn.

Theo l?i bà Tri?u Nh?n Nam thì trong 15 nam b? qu?n thúc t?i gia sau dó, ông thu?ng hay t? ch?i g?p g? nh?ng ngu?i d?n tham vì s? nguy hi?m cho nh?ng ngu?i b?n c?a ông v?n còn làm vi?c trong chính quy?n.

Cung theo l?i bà Tri?u Nh?n Nam thì gia dình bà dã không nh?n du?c s? tr? l?i khi gia dình bà yêu c?u chính ph? Trung Qu?c tôn vinh ông Tri?u T? Duong và gi?i thích vi?c ông b? qu?n thúc t?i gia.

B?c Kinh dã c? hành l? an táng ông Tri?u T? Duong hôm 29 tháng Giêng tuy nhiên không theo dúng các l? nghi thu?ng du?c dành cho m?t c?u ch? T?ch Ð?ng và Th? Tu?ng chính ph?.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG