Đường dẫn truy cập

Hàng triệu người trên thế giới đang mừng đón năm Con Gà


Trong tu?n l? này, hàng tri?u ngu?i trên th? gi?i dang m?ng dón nam Con Gà b?ng nh?ng bu?i ti?c tùng và h?i hè d?y màu s?c, và r?t nhi?u ngu?i cung không quên di ... bói qu? d?u nam. TTV Heda Bayron t? H?ng Kông tu?ng trình v? nh?ng gì mà các th?y bói, th?y s? phán ra cho nam Con Gà dang t?i.

? bên ngoài d?n Thiên H?u trong m?t qu?n l?n c?a H?ng Kông, dân chúng dang tung b?ng m? h?i. M?t ban nh?c dang t?u nh?ng giai di?u c? truy?n c?a Trung Qu?c trong lúc m?t nam và m?t n? di?n viên dang múa hát di?n tu?ng hát b?i.

G?n dó là nh?ng th?y tu?ng, th?y s? b?n r?n doán qu?, phán ra nh?ng l?i khuyên v? tài l?c, tình duyên, gia d?o cho thân ch?.

Nhi?u ngu?i Trung qu?c tin vào thu?t phong th?y, cho r?ng 5 y?u t? trong troiø d?t là kim, m?c, th?y, h?a, th? có tác d?ng d?n s?c kh?e và v?n may c?a con ngu?i.

Vào ngày 30 t?t, theo truy?n th?ng, ngu?i Hoa thu?ng di xem bói d? l?ng nghe các th?y khuyên b?o ph?i làm sao d? có du?c v?n may cho nam s?p t?i.

V?i m?t ch?ng lá s? t? vi ch?t d?y bàn, th?y tu?ng s? ? qu?n này dang phán ra nh?ng l?i ch? d?n cho m?t cô gái dang có ý d?nh tìm ý trung nhân.

Các th?y phong th?y nam nay gieo qu? doán r?ng nam con Gà dang t?i s? mang l?i m?t cu?c s?ng tuong d?i hài hòa. Ngu?c l?i v?i nam Con Kh? s?p qua là nam d?y bi?n d?ng và là nam xung gi?a kim và m?c. Ðó là nam d?y b?o d?ng ? Iraq, ? Ukraina và là nam mà m?t thiên tai khi?p d?m nh?t dã giáng xu?ng nhân lo?i trong kho?ng th?i gian g?n dây.

cung theo các th?y tu?ng s? thì di?u dáng m?ng là nam Con Gà s?p d?n s? có ít giao tranh hon.

Ông Raymond Lo, m?t th?y phong th?y ? H?ng Kông, phán r?ng nam Con Gà cung là nam xung gi?a Kim và M?c, nhung ông nói thêm r?ng M?c nam nay l?i du?c th? hi?n nhu m?t dóa hoa nên m?m d?u hon.

Vì v?y chúng tôi tiên doán s? có thêm các cu?c hòa dàm, và s? có du?c nh?ng giàn x?p hòa bình trong nam D?u.

Các th?y tu?ng s? nêu lên cho th?y là Th? Chi?n Th? Hai dã k?t thúc nam 1945, nam ?t D?u.

Nhung các th?y c?nh báo r?ng thiên tai nhu d?ng d?t ch?ng h?n, v?n ti?p t?c tàn phá d?a c?u. Các tr?n d?ng d?t kinh hoàng dã x?y ra trong nh?ng nam D?u, k? c? tr?n d?ng d?t ? c?p 9.1 di?m t?i Alaska nam 1957 kh?i d?ng m?t con sóng th?n. Th?y phong th?y này còn can d?n m?i ngu?i hãy coi ch?ng h?a ho?n.

Nam D?u là nam xu?t phát c?a H?a, vì v?y trong nam nay có th? s? có nh?ng v? n? b?t ng? gây ra các dám cháy kh?ng khi?p.

Theo các th?y thì nam Con Gà dang d?n cung mang theo nh?ng may m?n. Kinh t? th? gi?i trong nam Con Gà s? kh?m khá. Nh?ng ngành buôn bán có liên h? d?n y?u t? H?a s? phát tài, nhu th? tr?ong ch?ng khoán, th? truòng trao d?i các m?t hàng can b?n, d?a ?c và ngành công ngh?, gi?i trí, theo l?i phán c?a các th?y, s? an nên làm ra. Th? nhung nh?ng ngành buôn bán gì có liên quan d?n y?u t? M?c, nhu s?n xu?t và bán giu?ng t?, bàn gh? hay qu?n áo ch?ng h?n, s? g?p khó khan.

Con Gà tu?ng trung cho lòng trung tín, s? can tru?ng và làm vi?c c?t l?c. Nh?ng danh nhân c?m tinh con Gà ph?i k? d?n nhà phát minh th?i l?p qu?c Hoa K? kiêm chính khách là ông Benjamin Franklin, ti?u thuy?t gia William Faulkner và ca s? nh?c Reggae Bob Marley.

Còn ngu?i Vi?t Nam chúng ta thì khó ai quên du?c n?n dói nam ?t D?u v?i 2 tri?u ngu?i ch?t dói, và nam nay con Gà ?t D?u dang v? cùng v?i vi rút cúm gà làm cho T?t nh?t cung b?t vui vì ch?ng m?y ai dám an th?t gà.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG