Đường dẫn truy cập

Unicode Fonts


Unicode Fonts
You are here because you can't read Vietnamese characters on our web pages.

The problem could be that your browser does not know that our web pages are using Unicode encoding. If this is your case, you may need to do the following:

If you are using MS Explorer (must be version 5.0 or newer) Go to View, Encoding, select Unicode(UTF-8).

If you are using Netscape 4.7x, go to View, Character Sets, select Unicode(UTF-8).

If you still can not read Vietnamese, please go to this link to download Unicode Fonts for your computer:

www.Vps.org

Vấn đề có thể là browser của bạn không biết được là các trang web của chúng tôi sử dụng Unicode (là một tiêu chuẩn mã hóa mới giúp người sử dụng đọc được nhiều thứ ngôn ngữ mà không cần đến dạng chữ). Nếu gặp trường hợp này, bạn chỉ cần làm như sau:

Nếu bạn sử dụng MS Internet Explorer (Phải là Version 5.0 hay mới hơn) thì hãy bấm vào View, Encoding và chọn Unicode (UTF-8)

Nếu bạn sử dụng Netscape 4.7x, thì hãy vào View, Character Sets, chọn Unicode (UTF-8)

Nếu vẫn không đọc được tiếng Việt, bạn hãy bấm vào link dưới đây để download Unicode fonts:

www.Vps.org

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG