Đường dẫn truy cập

Bà Rice: Ðối ngoại, phát triển dân chủ là mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ nhì của Tổng Thống Bush


Trong hai ngày th? ba và th? tu, bà Condoleezza Rice ph?i tr? l?i tru?c Thu?ng Vi?n Hoa K? d? xác nh?n ch?c v? Ngo?i Tru?ng, thay th? cho ông Colin Powell.

T?i bu?i di?u tr?n ngày th? ba, bà Rice dã m?nh m? bênh v?c cho chính sách c?a T?ng Th?ng Bush trong cu?c chi?n t?i Iraq, và bà nói r?ng v? m?t d?i ngo?i, phát tri?n dân ch? là m?c tiêu ch? y?u trong nhi?m k? th? nhì c?a T?ng Th?ng Bush.


Bà Rice nói r?ng bà ?ng h? quy?t d?nh phát d?ng chi?n tranh Iraq, m?c dù tin t?c tình báo thu th?p vào lúc tru?c khi có chi?n tranh, sau này dã t? ra sai l?c.

Bà cung h?a hàn g?n nh?ng quan h? cang th?ng v?i các d?ng minh do chi?n tranh Iraq gây ra, và h?a s? xây d?ng liên minh ch?t ch? v?i các qu?c gia t? do.
Bà Rice nói r?ng bà tin là s? m?ng cao c? c?a nu?c M? cung bao g?m chuy?n phát tri?n t? do và dân ch? trên kh?p th? gi?i.

Bà cung g?i nhi?u qu?c gia là ti?n d?n c?a nh?ng b?o quy?n, trong dó có Belarus, Iran, Zimbabwe, Cuba, Mi?n Ði?n và B?c Tri?u Tiên.

Khi d? c?p d?n châu Á, Ngo?i Tru?ng v?a du?c ch? d?nh c?a Hoa K? nói r?ng liên minh gi?a Hoa K? và các nu?c châu Á v?ng ch?c hon bao gi? h?t.

T?i châu Á Hoa K? có nh?ng d?i tác nhu Nh?t B?n, Nam Tri?u Tiên và Australia ; các nu?c này dang cùng Hoa K? tang cu?ng an ninh và mang l?i ph?n vinh cho khu v?c.
Bà nói r?ng Hoa K? và Trung Qu?c dang cùng ti?n d?n m?t quan h? th?ng th?n, h?p tác và xây d?ng.

V? B?c Tri?u Tiên bà nói r?ng Hoa K? s? ti?p t?c deo du?i cu?c dàm phán 6 bên d? thuy?t ph?c Bình Nhu?ng t? b? chuong trình h?t nhân. Bà nh?c l?i Hoa K? không có ý d?nh xâm lang B?c Tri?u Tiên nhung cu?c kh?ng ho?ng h?t nhân nên du?c gi?i quy?t thông qua du?ng l?i ngo?i giao da phuong.

Bà Condoleezza Rice nói r?ng bà tin là Hoa K? nên gia tang các chuong trình phát thanh hu?ng ra nu?c ngoài d? trình bày s? th?t cho th? gi?i.

Lên ti?ng trong bu?i di?u tr?n d? du?c xác nh?n ch?c v?, bà Rice nói r?ng trong m?t cu?c d?u tranh tu tu?ng, không có gì quan tr?ng cho b?ng trình bày cho m?i ngu?i bi?t v? s? th?c.

Bà nói r?ng dài Ti?ng Nói Hoa K?, dài Châu Âu T? do và dài Marti phát v? Cuba dang làm chuy?n này.

Bà nói r?ng n?u gi? ch?c Ngo?i Tru?ng, bà s? ti?p t?c làm vi?c v?i H?i d?ng Phát Thanh, m?t co quan t? tr? dang qu?n lý các dài phát thanh v?a nói.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG