Đường dẫn truy cập

Quốc Vương Nepal bổ nhiệm 2 cựu Thủ Tướng vào hai chức vụ cao cấp


Qu?c Vuong Gyanendra c?a Nepal dã b? nhi?m hai c?u Th? Tu?ng vào hai ch?c v? cao c?p trong n?i các c?a ông.

Hai nhân v?t v?a k?, các ông Kritinidhi và Tulsi Giri, dã n?m ch?c v? Th? Tu?ng nhi?u th?p niên tru?c dây trong th?i k? Nepal còn áp d?ng chính th? quân ch? chuyên ch?. Qu?c Vuong Gyanendra dã b? nhi?m hai nhân v?t v?a k? vào các ch?c v? Phó ch? t?ch h?i d?ng n?i các và ch?u trách nhi?m tr?c ti?p du?i quy?n di?u hành c?a ông.

Hành d?ng v?a k? dã di?n ra hai tu?n l? sau khi Qu?c Vuong Gyanendra gi?i tán chính ph? theo chính th? quân ch? l?p hi?n r?i tuyên b? tình tr?ng kh?n truong trong nu?c và dình ch? các quy?n t? do c?a công dân. .

Phi?n quân theo ch? nghia Maoit dã tuyên b? t? ch?c m?t cu?c bao vây kinh t? trên c? nu?c ngan ch?n luu thông b?ng cách d?t chu?ng ng?i v?t trên du?ng l? khi?n giá luong th?c, th?c ph?m và du?c ph?m tang cao. Các phi?n quân này nói r?ng cu?c bao vây kinh t? này s? ti?p t?c cho t?i khi nhà vua thay d?i hành d?ng n?m quy?n cai tr? d?c doán.

Cung trong ngày hôm nay, các nu?c trong Liên Hi?p âu Châu dã tri?u h?i d?i s? c?a h? t?i Nepal v? nu?c d? tham kh?o ý ki?n.

?n Ð? dã kêu g?i Nepal có ngay bi?n pháp d? ph?c h?i n?n dân ch? da d?ng và t? do báo chí cung nhu tr? t? do cho các nhà lãnh d?o chính tr?, các nhà báo và nh?ng ngu?i ho?t d?ng nhân quy?n.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG